Готовый кроссворд по психологии - на тему «Общий (укр.)»

 
По горизонтали
1. Стан викликаний сильною мотивованiстю та перещкодами на шляху її досягнення
3. Тип темпераменту: людина дуже емоцiйна, чутлива, яка глибоко переживає свої невдачi, має схильнiсть до самозаглиблення
4. Вираження поважного вiдношення до людини, умiння тримати себе в рамках пристойностi навiть в конфлiктних ситуацiях
6. Методика графiчного зображення основних складових конфлiкту для аналiзу поведiнки учасникiв
7. Вiдчуття мiри, перевищення якої може образити людину або не дати їй зберегти обличчя в скрутнiй ситуацiї
8. Слова, дiї або бездiяльнiсть, якi спричиняють виникнення та розвиток конфлiкту
10. – це пiдвищення чутливостi в результатi взаємодiї аналiзаторiв, а також систематичних вправ
12. Емоцiйна … - вмiння вiрно роспiзнавати, оцiнювати та виражати емоцiї
13. Вчення про конфлiкт, його генезу, протiкання, наслiдки тощо
15. Здатнiсть скоювати безкориснi вчинки, не допускати приниження заради матерiальної чи iншої вигоди
16. Порiг розрiзнення – найменша змiна в силi подразника, яка може бути вiдображена цим аналiзатором
17. Спiлкування, яке передбачає вплив на партнера з метою досягнення власних прихованих прагнень
19. Спiлкування, яке дозволяє перейти вiд егоцентричної фiксованої на собi установки до установки на спiврозмовника
20. Динамiчна характеристика психiчних процесiв та поведiнки людини, що проявляється в її швидкостi, iнтенсивностi, смiливостi, тощо
21. Одна з основних властивостей вiдчуттiв, їхня якiсна характеристика (колiр – у зорi, тон i тембр – у слуху, характер запаху – у нюху тощо)
22. Комплiмент, при якому людина порiвнюється з чим не будь найдорожчим для того, хто робить комплiмент
23. Спiлкування, необхiдне для пiдтримки, зберiгання та розвитку органiзму
По вертикали
2. Додаткове вiдчуття, яке виникає пiд впливом подразника, наприклад, кольоровий слух, коли звук викликає не тiльки слуховi вiдчуття, а й кольоровi
3. Психологiчна стратегiя захисту, предбачає партнерство та спiвпрацю, вмiння iти на компромiс
5. Поширена в психологiї категоризацiя рис особистостi
9. Конфлiкт, який спияє прийняттю аргументованих рiшень та розвитку взаємовiдносин
11. Один з прийомiв рефлексивного слухання
14. Це здатнiсть аналiзатора реагувати на дiю адекватного подразника, вiдчувати його
16. Один з видiв слухання
18. Функцiя спiлкування, яка полягає у передачi способiв дiяльностi, оцiнок iнформацiї, тощо


Похожие категории кроссвордов:

1.
История психологии
2.
Отрасли психологии
3.
Методы в психологии
4.
Понятие экспериментальной психологии
5.
Основы психологии и педагогики

Похожие кроссворды

1.
По психологии - История психологии
2.
По психологии - Отрасли психологии
3.
По психологии - Методы в психологии
4.
По психологии - Понятие экспериментальной психологии
5.
По педагогике - Основы психологии и педагогики


Кроссворды по психологии

- П -
- С -
Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2024, Список Литературы