Готовый кроссворд по психологии - на тему "Общий (укр.)"

 
По горизонтали
1. Це здатнiсть аналiзатора реагувати на дiю адекватного подразника, вiдчувати його
3. Комплiмент, при якому людина порiвнюється з чим не будь найдорожчим для того, хто робить комплiмент
5. Етикет який є сукупнiстю загальноприйнятих в армiї правил та норм поведiнки вiйськових в усiх сферах життєдiяльностi
6. Одна з основних властивостей вiдчуттiв, їхня якiсна характеристика (колiр – у зорi, тон i тембр – у слуху, характер запаху – у нюху тощо)
8. Конфлiкт, який спияє прийняттю аргументованих рiшень та розвитку взаємовiдносин
9. Здатнiсть скоювати безкориснi вчинки, не допускати приниження заради матерiальної чи iншої вигоди
11. Вчення про конфлiкт, його генезу, протiкання, наслiдки тощо
12. Один з прийомiв рефлексивного слухання
13. Функцiя спiлкування, яка полягає у передачi способiв дiяльностi, оцiнок iнформацiї, тощо
14. Спiлкування, яке передбачає вплив на партнера з метою досягнення власних прихованих прагнень
15. Слова, дiї або бездiяльнiсть, якi спричиняють виникнення та розвиток конфлiкту
16. Динамiчна характеристика психiчних процесiв та поведiнки людини, що проявляється в її швидкостi, iнтенсивностi, смiливостi, тощо
18. Порiг розрiзнення – найменша змiна в силi подразника, яка може бути вiдображена цим аналiзатором
20. Стан викликаний сильною мотивованiстю та перещкодами на шляху її досягнення
21. Вiдчуття мiри, перевищення якої може образити людину або не дати їй зберегти обличчя в скрутнiй ситуацiї
22. Тип темпераменту: людина дуже емоцiйна, чутлива, яка глибоко переживає свої невдачi, має схильнiсть до самозаглиблення
23. Психологiчна стратегiя захисту, предбачає партнерство та спiвпрацю, вмiння iти на компромiс
24. Спiлкування, необхiдне для пiдтримки, зберiгання та розвитку органiзму
По вертикали
2. Вираження поважного вiдношення до людини, умiння тримати себе в рамках пристойностi навiть в конфлiктних ситуацiях
4. Складний нервовий апарат, який здiйснює функцiю аналiзу i синтезу подразнень зовнiшнього та внутрiшнього середовища органiзму
7. – це пiдвищення чутливостi в результатi взаємодiї аналiзаторiв, а також систематичних вправ
10. Емоцiйна … - вмiння вiрно роспiзнавати, оцiнювати та виражати емоцiї
15. Методика графiчного зображення основних складових конфлiкту для аналiзу поведiнки учасникiв
17. Поширена в психологiї категоризацiя рис особистостi
19. Один з видiв слуханняПохожие категории кроссвордов

1.
История психологии
2.
Отрасли психологии
3.
Методы в психологии
4.
Основы психологии и педагогики
5.
Основные методы психологии

Похожие кроссворды

1.
По психологии - История психологии
2.
По психологии - Отрасли психологии
3.
По психологии - Методы в психологии
4.
По педагогике - Основы психологии и педагогики
5.
По психологии - Основные методы психологии


Кроссворды по психологии

- А -
- Б -
- В -
- Г -
- Д -
- З -
- И -
- К -
- Л -
- М -
- Н -
- О -
- П -
- П -
- Р -
- С -
- Т -
- У -
- Х -
- Ч -
- Э -
- Ю -Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2021, Список Литературы