Готовый кроссворд по психологии - на тему «Загальна характеристика студентського вiку (укр.)»

 
По горизонтали
1. Як називається процес i результат засвоєння та активного вiдтворення iндивiдом соцiального досвiду в дiяльностi та спiлкуваннi з iншими людьми
3. Студентський вiк – це сенситивний перiод для розвитку основних соцiогенних потенцiй людини як особистостi ще називається « … пора людини»
4. Як називається соцiальна група людей, якi свiдомо та цiлеспрямовано оволодiвають професiйними знаннями, умiннями й навичками, набувають професiйних якостей, готуються до виконання важливих професiйних, культурологiчних, громадсько-полiтичних, сiмейних та iнших функцiй через навчання у вищих навчальних закладах
5. Здатнiсть людини самостiйно враховувати межi своїх можливостей, у серединi яких людина дiє вiльно, тобто вiдповiдно до психологiчної оптимальностi називається
6. Яку кризу видiляють серед суперечностей студентського вiку пов’язану з системою «я», збереженням та пiдтримкою своєї особистiсної цiлiсностi, тотожностi, нерозривностi iсторiї свого життя i власного «я»
8. Забезпечення психолого-педагогiчних умов для чого є основною метою реформування вищої освiти в Українi при
9. Як називається адаптацiя у студена, яка пов’язана з готовнiстю студента опанувати рiзноманiттям нових (порiвняно зi шкiльними) органiзацiйних форм, методiв i змiсту навчально-професiйної дiяльностi у вищiй школi
11. Яка насиченiсть притаманна студентському вiку
По вертикали
2. Як називається одна з ознак кризи у студентському вiцi
7. Як називається криза, яка переборюється в перiод адаптацiї до навчання у внз у студентськi роки
10. Якi психологiчнi i … особливостi потрiбно знатищоб допомогти студентовi досягти вершин у духовно-моральному i професiйному розвитку


Похожие категории кроссвордов:

1.
Астрономiя (укр.)
2.
Естетика (укр.)
3.
Эстетика (укр.)
4.
Полiтологiя (укр.)
5.
Информатика (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По предмету Господарське право (укр.) - Суб'єкти господарювання: загальна характеристика. Органiзацiйно-правовi форми господарських товариств. (укр.)
2.
По предмету Iсторiя педагогiки (укр.) - Родинне виховання дiтей дошкiльного вiку (укр.)
3.
По предмету Астрономiя (укр.) - Загальна (укр.)
4.
По предмету Економiка (укр.) - Загальна (укр.)
5.
По предмету Бiологiя (укр.) - Загальна (укр.)


Кроссворды по психологии

- П -
- С -
Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2024, Список Литературы