Готовый кроссворд по менеджменту - на тему "Контролiнг (укр.)"

 
По горизонтали
5. Сукупнiсть бюджетiв, що вiдображає запланованi грошовi потоки та фiнансовий стан пiдприємства - це … бюджет
8. Витрати, зумовленi вiдмовою вiд одного управлiнського рiшення (напряму дiй) на користь iншого
10. Кiнець якого столiття пов'язаний з виникненням контролiнга як нової концепцiї управлiння?
11. Вид контролiнгу, що має забезпечити монiторинг досягнення цiлей пiдприємства i довгострокової стiйкої переваги перед конкурентами
16. Процес зiставлення фактичних результатiв з бюджетними, аналiзу вiдхилень та внесення необхiдних корективiв
21. У широкому розумiннi … - це сукупнiсть дiй, спрямованих на координацiю рiзноманiтних видiв дiяльностi, якi здiйснюються пiдприємством для досягнення поставлених цiлей.
23. Рiзновид контролiнгу, головною метою якого є створення такої системи управлiння, що ефективно допомагає досягати поточнi цiлi пiдприємства, а також оптимiзує спiввiдношення «витрати—обсяг—прибуток»
По вертикали
1. Управлiнський iнструмент, який включає процеси обробки даних (збiр, пiдготовка, переадресацiя виробничої iнформацiї), планування, орiєнтоване на загальнi цiлi, а також контроль їх досягнення i похiднi управлiнськi заходи
2. Планування та бюджетування, розрахунок витрат та управлiнський облiк, порiвняння фактичного та планового, звiтнiсть усе це … контролiнгу
3. Виробничi витрати пiдприємства, зумовленi його господарською дiяльнiстю i передбаченi кошторисом витрат на виробництво
4. Cvp-аналiз iнакше називають аналiзом …
6. Вiдображення витрат пiдприємства протягом певного перiоду, повязаних iз процесами постачання, виробництва i реалiзацiї в розрiзах формування собiвартостi готової продукцiї
7. Сукупнiсть бюджетiв, що вiдображає запланованi грошовi потоки та фiнансовий стан пiдприємства
9. Показник який розраховується як: Обсяг реалiзацiї - Змiннi витрати
12. Складовi бюджетування це технологiя, органiзацiя та …
13. Процес визначення собiвартостi певного обєкта витрат
14. Перевищення доходу вiд реалiзацiї над точкою безбитковостi, показник показує наскiльки ще може впасти дохiд щоб не було збитку, це запас …
15. Невиробничi витрати, якi не є невiдворотними i не зумовленi нормальними умовами господарської дiяльностi
16. Технологiя фiнансового планування, облiку i контролю доходiв i витрат бiзнесу на всiх рiвнях управлiння, яка дає змогу аналiзувати прогнозованi i фактичнi фiнансовi показники
17. У зарубiжнiй практицi зустрiчаються такi 2 основнi органiзацiйнi служби контролiнгу: централiзована i …
18. Сукупнiсть бюджетiв витрат i доходiв, якi забезпечують складання бюджетного звiту про прибуток
19. Як називається керiвник служби контролiнга, або особа, що виконує цi функцiї?
20. Контролем рiвноваги показникiв прибуток-витрати називається
22. Контролiнг включає в себе такi елементи, як … , контроль, аналiз та бухгалтерський облiк для управлiння
24. … контролiнга - попередження виникнення кризових ситуацiй на пiдприємствi.Похожие категории кроссвордов

1.
Контролiнг (укр.)
2.
Географiя (укр.)
3.
Дiловодство (укр.)
4.
Эстетика (укр.)
5.
Цiноутворення (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По предмету Менеджмент (укр.) - Контролiнг (укр.)
2.
По предмету Фiнанси (укр.) - Фiнансовий контролiнг (укр.)
3.
По предмету Теорiя держави i права (укр.) - Держава i право на укр. землях в 2-й половинi 17-18ст. (укр.)
4.
По предмету Грошi та кредит (укр.) - Кредит (укр.)
5.
По предмету Податкова система (укр.) - Мито (укр.)


Кроссворды по менеджменту
Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2021, Список Литературы