Готовый кроссворд по менеджменту - на тему «Контролiнг (укр.)»

 
По горизонтали
4. … контролiнга - попередження виникнення кризових ситуацiй на пiдприємствi.
6. Контролiнг подiляється на 2 види: … i оперативний
10. Сукупнiсть бюджетiв витрат i доходiв, якi забезпечують складання бюджетного звiту про прибуток
16. У зарубiжнiй практицi зустрiчаються такi 2 основнi органiзацiйнi служби контролiнгу: централiзована i …
20. Cvp-аналiз iнакше називають аналiзом …
24. Контролiнг включає в себе такi елементи, як … , контроль, аналiз та бухгалтерський облiк для управлiння
По вертикали
1. Планування та бюджетування, розрахунок витрат та управлiнський облiк, порiвняння фактичного та планового, звiтнiсть усе це … контролiнгу
2. Сукупнiсть бюджетiв, що вiдображає запланованi грошовi потоки та фiнансовий стан пiдприємства
3. Як називається керiвник служби контролiнга, або особа, що виконує цi функцiї?
5. Технологiя фiнансового планування, облiку i контролю доходiв i витрат бiзнесу на всiх рiвнях управлiння, яка дає змогу аналiзувати прогнозованi i фактичнi фiнансовi показники
7. Контролем рiвноваги показникiв прибуток-витрати називається
8. Показник який розраховується як: Обсяг реалiзацiї - Змiннi витрати
9. Перевищення доходу вiд реалiзацiї над точкою беззбитковостi, показник показує наскiльки ще може впасти дохiд щоб не було збитку, це запас …
11. Процес зiставлення фактичних результатiв з бюджетними, аналiзу вiдхилень та внесення необхiдних корективiв
12. Рiзновид контролiнгу, головною метою якого є створення такої системи управлiння, що ефективно допомагає досягати поточнi цiлi пiдприємства, а також оптимiзує спiввiдношення «витрати—обсяг—прибуток»
13. Невиробничi витрати, якi не є невiдворотними i не зумовленi нормальними умовами господарської дiяльностi
14. Cvp-аналiз iнакше називають аналiзом
15. Процес визначення собiвартостi певного обєкта витрат
16. Кiнець якого столiття пов'язаний з виникненням контролiнга як нової концепцiї управлiння?
17. Витрати, зумовленi вiдмовою вiд одного управлiнського рiшення (напряму дiй) на користь iншого
18. Складовi бюджетування це технологiя, органiзацiя та …
19. Вiдображення витрат пiдприємства протягом певного перiоду, повязаних iз процесами постачання, виробництва i реалiзацiї в розрiзах формування собiвартостi готової продукцiї
21. Виробничi витрати пiдприємства, зумовленi його господарською дiяльнiстю i передбаченi кошторисом витрат на виробництво
22. Управлiнський iнструмент, який включає процеси обробки даних (збiр, пiдготовка, переадресацiя виробничої iнформацiї), планування, орiєнтоване на загальнi цiлi, а також контроль їх досягнення i похiднi управлiнськi заходи
23. Сукупнiсть бюджетiв, що вiдображає запланованi грошовi потоки та фiнансовий стан пiдприємства - це … бюджет


Похожие категории кроссвордов:

1.
Контролiнг (укр.)
2.
Психолiнгвiстика (укр.)
3.
Логiка (укр.)
4.
Обществознание (укр.)
5.
Риторика (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По предмету Менеджмент (укр.) - Контролiнг (укр.)
2.
По предмету Фiнанси (укр.) - Фiнансовий контролiнг (укр.)
3.
По предмету Теорiя держави i права (укр.) - Держава i право на укр. землях в 2-й половинi 17-18ст. (укр.)
4.
По предмету Фiзика (укр.) - Електростатика (укр.)
5.
По предмету Географiя (укр.) - Євразiя (укр.)


Кроссворды по менеджменту

Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2024, Список Литературы