Готовый кроссворд по менеджменту - на тему "Практичний менеджмент (укр.)"

 
По горизонтали
3. Засновник  наукової органiзацiї працi i менеджмента
4. Сукупнiсть принципiв, методiв, засобiв i форм управлiння органiзацiєю з метою забезпечення її життєдiяльностi та пiдвищення ефективностi
8. Деталiзована сукупнiсть рiшень, якi пiдлягають реалiзацiї, перелiк конкретних дiй i їх виконавцiв
11. “батько” менеджмента
12. Група людей, дiяльнiсть якої свiдомо координується для досягнення спiльної цiлi
14. Процес планування, органiзацiї, мотивацiї та контролю, необхiдний для того, щоб сформулювати i досягти цiлi организацiї
По вертикали
1. Технологiя прийняття рiшень
2. Людина, яка професiйно займається управлiнською дiяльнiстю, надiлена повноваженнями приймати управлiнськi рiшення i здiйснювати їх виконання
5. Передача задачi чи функцiї iз сфери повноважень керiвника пiдлеглому, який приймає на себе вiдповiдальнiсть за її виконання
6. Сукупнiсть методiв, якi стимулюють та мотивують працiвникiв до найбiльш ефективної роботи
7. Творчий процес вибору однiєї або декiлькох альтернатив iз багатьох важливих варiантiв дiй, спрямованих на досягнення поставленої цiлi
8. Формування цiлi управлiння, вибiр шляхiв та методiв її досягнення
9. Система регулювання дiяльностi працiвникiв по виконаню роботи вiдповiдної кiлькостi та якостi
10. Передбачення майбутнього стану внутрiшнього i зовнiшнього середовища органiзацiї, яке базується на наукових методах i iнтуїцiї, тобто це процес обґрунтування кiлькiсних та якiсних змiн розвитку в майбутньому
13. Кiнцевий бажаний результат, який визначається в процесi плануванняПохожие категории кроссвордов

1.
Менеджмент (укр.)
2.
Менеджмент персоналу (укр.)
3.
Податковий менеджмент (укр.)
4.
Фiнансовий менеджмент (укр.)
5.
Адмiнiстративний менеджмент (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По менеджменту - Ризик-менеджмент (укр.)
2.
По менеджменту - Податковий менеджмент (укр.)
3.
По маркетингу - Менеджмент i маркетинг (укр.)
4.
По предмету Регiональна економiка (укр.) - Iнвестицiйний менеджмент (укр.)
5.
По менеджменту - Маркетинговий менеджмент (укр.)


Кроссворды по менеджменту
Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2021, Список Литературы