Готовый кроссворд по менеджменту - на тему "Адмiнiстративний менеджмент (укр.)"

 
По горизонтали
2. Процес трансформацiї (перетворення) iнформацiї у повiдомлення за допомогою слiв, iнтонацiй голосу, рисункiв, жестiв, виразiв обличчя тощо
6. Сукупнiсть найбiльш загальних функцiй управлiння, до яких вiдносятся планування, органiзацiя, мотивацiя i контроль, а також повязуючих їх процесiв, а саме: прийняття управлiнських рiшень та комунiкацiї
7. (у широкому розумiннi) процес конверсiї (перетворення) входiв в органiзацiю (людських, фiнансових, фiзичних та iнформацiйних ресурсiв) у виходи з органiзацiї (продукцiя, послуги, прибутки/збитки)
13. Особа, яка генерує iнформацiю, що призначена для передачi
15. Метод управлiння, який передбачає передачу повноважень i вiдповiдальностi за виконуванi функцiї, роботу вiд вищих до нижчих вiдповiдних рiвнiв управлiння
17. Рiвень задоволення органiзацiєю потреб своїх працiвникiв
19. Управлiнська дiяльнiсть посадових осiб, що має чiтко регламентованi функцiї
23. Специфiчнi цiлi, на пiдставi яких оцiнюється прогрес щодо їх досягнення
25. Найбiльш загальне поняття, що поширюється на велике коло рiзноманiтних об’єктiв, явищ i процесiв(технiчнi системи, господарськi системи, суспiльнi системи, державнi системи тощо)
По вертикали
1. Потреба, усвiдомлена з точки зору необхiдностi здiйснення конкретних цiлеспрямованих дiй
3. Вид управлiнської дiяльностi, що спрямований на визначення перспективного стану об’єкта управлiння i сприяє формуванню орiєнтирiв його дiяльностi у майбутньому
4. Перекладання отриманого повiдомлення у форму, зрозумiлу для отримувача
5. Ознайомлення нового працiвника у процесi прийому в органiзацiю з письмовим описом його роботи
8. Здатнiсть чинити вплив на окремi особи та групи осiб в процесi спрямування їх дiяльностi на досягнення цiлей органiзацiї
9. Органiзацiя професiйних державних службовцiв, яка спрямована на квалiфiковане, ефективне виконання державної полiтики
10. Здатнiсть органiзацiї своєчасно сплачувати свої борговi зобов’язання за рахунок власних активiв, тобто конвертувати свої активи в готiвку для розрахункiв за своїми боргами
11. Процес подiлу фiнансових ресурсiв органiзацiї мiж окремими її пiдроздiлами
12. Функцiя управлiння, в межах якої здiйснюється подiл робiт мiж окремими працiвниками та їх групами i узгодження їх дiяльностi
14. Поняття, що поширюється на мистецтво тiєї або iншої особи (менеджера) впливати на поведiнку i мотиви дiяльностi пiдлеглих з метою досягнення цiлей органiзацiї
16. Здатнiсть органiзацiї забезпечувати кiлькiсть та якiсть продукту у вiдповiдностi до вимог зовнiшнього середовища
18. Передача права прийняття певних рiшень з вищих рiвнiв управлiння на нижчi
20. Групування робiт та видiв дiяльностi у певнi блоки (групи, вiддiли, сектори, цехи, виробництва тощо)
21. Широкий спектр конкретних засобiв, що базуються на системi цiнностей людини
22. Плани, що носять характер напрямку дiй i не прив’язують управлiння до жорстких конкретних цiлей, тобто надають у певних межах свободу для маневру
24. Здатнiсть органiзацiї перерозподiляти ресурси з одного виду дiяльностi на iнший з метою випуску нового продукту на запити споживачiвПохожие категории кроссвордов

1.
Адмiнiстративний менеджмент (укр.)
2.
Адмiнiстративний процес (укр.)
3.
Менеджмент (укр.)
4.
Менеджмент персоналу (укр.)
5.
Податковий менеджмент (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По предмету Менеджмент персоналу (укр.) - Комунiкативний менеджмент (укр.)
2.
По менеджменту - Податковий менеджмент (укр.)
3.
По менеджменту - Ризик-менеджмент (укр.)
4.
По маркетингу - Менеджмент i маркетинг (укр.)
5.
По предмету Регiональна економiка (укр.) - Iнвестицiйний менеджмент (укр.)


Кроссворды по менеджменту
Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2021, Список Литературы