Готовый кроссворд по менеджменту - на тему «Адмiнiстративний менеджмент (укр.)»

 
По горизонтали
1. Здатнiсть органiзацiї перерозподiляти ресурси з одного виду дiяльностi на iнший з метою випуску нового продукту на запити споживачiв
3. Специфiчнi цiлi, на пiдставi яких оцiнюється прогрес щодо їх досягнення
4. Потреба, усвiдомлена з точки зору необхiдностi здiйснення конкретних цiлеспрямованих дiй
6. Найбiльш загальне поняття, що поширюється на велике коло рiзноманiтних об’єктiв, явищ i процесiв(технiчнi системи, господарськi системи, суспiльнi системи, державнi системи тощо)
7. Здатнiсть чинити вплив на окремi особи та групи осiб в процесi спрямування їх дiяльностi на досягнення цiлей органiзацiї
9. Групування робiт та видiв дiяльностi у певнi блоки (групи, вiддiли, сектори, цехи, виробництва тощо)
11. Передача права прийняття певних рiшень з вищих рiвнiв управлiння на нижчi
12. Здатнiсть органiзацiї забезпечувати кiлькiсть та якiсть продукту у вiдповiдностi до вимог зовнiшнього середовища
15. Широкий спектр конкретних засобiв, що базуються на системi цiнностей людини
16. Ознайомлення нового працiвника у процесi прийому в органiзацiю з письмовим описом його роботи
18. Процес подiлу фiнансових ресурсiв органiзацiї мiж окремими її пiдроздiлами
20. Процес трансформацiї (перетворення) iнформацiї у повiдомлення за допомогою слiв, iнтонацiй голосу, рисункiв, жестiв, виразiв обличчя тощо
21. Функцiя управлiння, в межах якої здiйснюється подiл робiт мiж окремими працiвниками та їх групами i узгодження їх дiяльностi
22. Органiзацiя професiйних державних службовцiв, яка спрямована на квалiфiковане, ефективне виконання державної полiтики
23. Здатнiсть органiзацiї своєчасно сплачувати свої борговi зобов’язання за рахунок власних активiв, тобто конвертувати свої активи в готiвку для розрахункiв за своїми боргами
24. Перекладання отриманого повiдомлення у форму, зрозумiлу для отримувача
25. (у широкому розумiннi) процес конверсiї (перетворення) входiв в органiзацiю (людських, фiнансових, фiзичних та iнформацiйних ресурсiв) у виходи з органiзацiї (продукцiя, послуги, прибутки/збитки)
По вертикали
2. Поняття, що поширюється на мистецтво тiєї або iншої особи (менеджера) впливати на поведiнку i мотиви дiяльностi пiдлеглих з метою досягнення цiлей органiзацiї
5. Вид управлiнської дiяльностi, що спрямований на визначення перспективного стану об’єкта управлiння i сприяє формуванню орiєнтирiв його дiяльностi у майбутньому
8. Управлiнська дiяльнiсть посадових осiб, що має чiтко регламентованi функцiї
10. Рiвень задоволення органiзацiєю потреб своїх працiвникiв
13. Особа, яка генерує iнформацiю, що призначена для передачi
14. Сукупнiсть найбiльш загальних функцiй управлiння, до яких вiдносятся планування, органiзацiя, мотивацiя i контроль, а також повязуючих їх процесiв, а саме: прийняття управлiнських рiшень та комунiкацiї
17. Плани, що носять характер напрямку дiй i не прив’язують управлiння до жорстких конкретних цiлей, тобто надають у певних межах свободу для маневру
19. Метод управлiння, який передбачає передачу повноважень i вiдповiдальностi за виконуванi функцiї, роботу вiд вищих до нижчих вiдповiдних рiвнiв управлiння


Похожие категории кроссвордов:

1.
Адмiнiстративний менеджмент (укр.)
2.
Адмiнiстративний процес (укр.)
3.
Менеджмент (укр.)
4.
Фiнансовий менеджмент (укр.)
5.
Операцiйний менеджмент (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По предмету Менеджмент персоналу (укр.) - Комунiкативний менеджмент (укр.)
2.
По менеджменту - Ризик-менеджмент (укр.)
3.
По маркетингу - Менеджмент i маркетинг (укр.)
4.
По маркетингу - Маркетинговий менеджмент (укр.)
5.
По менеджменту - Податковий менеджмент (укр.)


Кроссворды по менеджменту

Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2024, Список Литературы