Готовый кроссворд по маркетингу - на тему "Маркетинговий менеджмент (укр.)"

 
По горизонтали
2. Органiзацiйна форма монополiстичного обєднання, при якiй увiйшли до нього компанiї втрачають комерцiйну збутову самостiйнiсть, але зберiгають юридичну i виробничу свободу дiй
5. Розподiл ринку на окремi групи покупцiв iз загальними вимогами, характеристиками або поведiнкою, яким потрiбнi певнi види товарiв або особливий маркетинговий комплекс
10. Органiзований рух громадян i державних органiв, спрямований на пiдвищення впливу покупцiв на продавцiв продукцiї
12. Головнi зовнiшнi чинники, що впливають на мiкросередовище загалом: демографiчнi, економiчнi, технологiчнi, полiтичнi i культурнi
15. Маркетингова дiяльнiсть, орiєнтована на зменшення надмiрного попиту на товар чи послугу, який ви ник унаслiдок перевищення попиту над рiвнем виробничих можливостей, товарних ресурсiв
19. Комплекс заходiв i прийомiв, за допомогою яких у свiдомостi цiльових споживачiв даний товар займає по вiдношенню до конкуруючих товарах
21. Якi конкуренти - iснуючi компанiї, якi не присутнi на ринку, який Ви маєте намiр зайняти, але можуть прийти на нього в будь-який момент
22. Група компанiй, що пропонують товари або групи товарiв, якi значною мiрою є взаємозамiнними
По вертикали
1. Останнiй етап процесу маркетингового менеджменту
2. Група людей, що дотримується певної системи цiнностей, заснованої на їх загальному життєвому досвiдi i становищi в суспiльствi
3. Налагодження вiдносин мiж компанiєю i рiзними контактними аудиторiями за допомогою створення вигiдної для компанiї репутацiї, позитивного «корпоративного iмiджу», з одного боку, i усуненням або попередженням небажаних чуток, плiток i дiй — з другого
4. Фiрма, що здiйснює переважно iмпортнi операцiї i виступає як торговець за договором на пiдставi угоди про право на продаж. Д. придбаває й реалiзовує товари вiд свого iменi i за свiй рахунок та перебуває, як звичайно, у країнi-iмпортерi
6. Маркетинг у ситуацiї зниження попиту, характерного для всiх видiв товарiв i будь-якого перiоду часу
7. Ознака сегментування, в основу якої покладено визначення вiку, статi, складу сiмї покупцiв
8. Доповнення iснуючих номенклатурних груп продукцiї (продуктових лiнiй) новими позицiями
9. Взаємозв’язаний комплекс дiй, якi здiйснює фiрма для досягнення своїх цiлей з урахуванням власного ресурсного потенцiалу, а також факторiв i обмежень зовнiшньо середовища
11. Одночасний розвиток багатьох не зв’язаних один з одним видiв виробництва, розширення асортименту вироблених товарiв
12. Форма цiльового маркетингу, за якої компанiя орiєнтує свої маркетинговi програми на потреби чiтко визначених i досить вузьких географiчних, демографiчних, психографiчних i поведiнкових сегментiв
13. Маркетинг, при якому фiрма працює тiльки з одним сегментом ринку
14. Рiзноманiтнiсть, рiзнобiчний розвиток. Д.  виробництва — одночасний розвиток багатьох не зв’язаних один з одним видiв виробництва, розширення асортименту вироблених товарiв
16. Процес зняття (виведення) застарiлого продукту (послуги) з ринку
17. Спосiб виходу на зарубiжний ринок, за якого компанiя укладає угоду з лiцензiатом на зарубiжному ринку, надаючи йому право на використання процесу виробництва, торгової марки, патенту, торгового секрету або чогось iншого за вiдповiдну винагороду або лiцензiйну плату
18. Маркетинг, в якому екологiя та суспiльство розглядаються як основнi чинники впливу на формування маркетингових цiлей та стратегiй
20. Роз’їзний агент торговельної фiрми, який пропонує покупцям товари за наявними у нього зразками, каталогами i т. п
23. Товар або технологiя, запущенi у виробництво i репрезентованi на ринку, якi споживач сприймає як абсолютно новi або як такi, що мають деякi унiкальнi властивостiПохожие категории кроссвордов

1.
Менеджмент (укр.)
2.
Менеджмент якостi (укр.)
3.
Менеджмент персоналу (укр.)
4.
Податковий менеджмент (укр.)
5.
Фiнансовий менеджмент (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По менеджменту - Маркетинговий менеджмент (укр.)
2.
По менеджменту - Ризик-менеджмент (укр.)
3.
По маркетингу - Менеджмент i маркетинг (укр.)
4.
По предмету Регiональна економiка (укр.) - Iнвестицiйний менеджмент (укр.)
5.
По менеджменту - Практичний менеджмент (укр.)


Кроссворды по маркетингу
Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2021, Список Литературы