Готовый кроссворд по маркетингу - на тему «Общий (укр.)»

 
По горизонтали
3. Формування i використання засобiв стратегiчного i тактичного призначення з метою iнформування, переконання, стимулюван­ня покупцiв i громадськостi для активiзацiї продажу, пiдвищення iмiджу пiдприємства та його товарiв
6. Попереднє, орiєнтовний значення оптової цiни товару у внутрiшнiй i мiжнароднiй торгiвлi. Довiдковi цiни служать вихiдними в процесi торгу мiж продавцями i покупцем товару, при визначеннi договiрної цiни
10. Форма комунiкацiї, спрямована на поширення фактiв, аргументiв, чуток та iнших вiдомостей для впливу на суспiльну думку на користь певної спiльної справи чи громадської позицiї
13. Частота купiвлi продукту
15. Визначається потенцiйними темпами розвитку сегмента
21. В якiй галузi використовують кошторисну, прейскурантну, договiрну цiни
22. Структура, яка оцiнюється за допомогою моделi пяти сил конкуренцiї м.портера
По вертикали
1. Система заходiв щодо вивчення ринку та активного збiльшення продажу товарiв
2. Якi цiни застосовуються для здiйснення комерцiйних операцiй мiж пiдроздiлами, дочiрнiми пiдриємствами головної фiрми
4. Значення цiєї функцiї виявляється у впливi на виробництво та споживання рiзних товарiв
5. Функцiя маркетингу, що реалiзується шляхом використання низки iнструментiв аналiзу ринку i його складових
6. Цiна за згодою сторiн
7. У чому подаеться Ринкова частка пiдприємства
8. Частка появи на ринку нових товарiв, якi б хотiли придбати
9. За яким механiзмом цiни формуються пiд впливом попиту i пропозицiї
11. Комплекс наукових, технiчних, технологiчних, органiзацiйних та iнших засобiв, якi забезпечують систематичний контроль (стеження) за станом та тенденцiями розвитку природних та техногенних процесiв
12. Цiна одиницi продукцiї в сферi будiвництва
14. Сповiщання ринку про новинку або про новi можливi застосування вже iснуючого товару
15. Надання комерцiйно важливої iнформацiї про товари чи послуги безпосередньо цiльовим споживачам з метою здiйснення продажу
16. Така структура служби маркетингу передбачає наявнiсть на пiдприємствi окремих вiддiлiв, дiяльнiсть яких орiєнтована на певнi регiональнi ринки
17. Пiдкрiплює споживача в його роздумах щодо минулого вибору товару чи послуги вже пiсля придбання
18. За яким механiзмом цiни формуються з рiзним ступенем переваги маркетингового аьо нормативного пiдходу
19. Яка функцiя передбачає збереження отриманої родукцiї, сортування, подiл великої партiї продукцiї вiдповiдно до потреб споживачiв, транспортування продукцiї
20. Канал, який складається з двох посередникiв
22. Цiна, за якою розраховується перелiк всiх робiт, розцiнених за вiдомими нормами, нормативами


Похожие категории кроссвордов:

1.
Сутнiсть маркетингу (укр.)
2.
Цiнова полiтика в системi маркетингу (укр.)
3.
Цiнова полiтика в системi маркетингу (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По маркетингу - Сутнiсть маркетингу (укр.)
2.
По маркетингу - Цiнова полiтика в системi маркетингу (укр.)
3.
По предмету Маркетинг (укр.) - Цiнова полiтика в системi маркетингу (укр.)


Кроссворды по маркетингу

Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2024, Список Литературы