Готовый кроссворд по маркетингу - на тему «Комунiкацiї (укр.)»

 
По горизонтали
1. Сукупнiсть засобiв поширення реклами, однотипних з погляду способу передачi iнформацiї, якi характеризуються однаковим типом сприйняття їх аудиторiєю
3. Спосiб розшифровування споживачами маркетингового звернення, внаслiдок якого символи, якi надходять комунiкацiйними каналами, набувають для споживача конкретного значення
11. Вид реклами, яка проводиться на етапi зростання життєвого циклу товару для того, щоб переконати споживачiв у перевазi певної марки товару i сприяти збiльшенню обсягу продажу
12. Стиль мiжособових комунiкацiй за матрицею вiкно Джохарi, який полягає у тому, що жодний з учасникiв не обiзнаний про предмет комунiкацiї. В цьому випадку ефективнiсть комунiкацiї є найменшою
13. Закодована за допомогою будь-яких символiв iнформацiя, призначена для передачi
21. Створення i пiдтримування постiйних звязкiв мiж фiрмою i ринком з метою активiзацiї продажу товарiв i формування позитивного iмiджу шляхом iнформування, переконування та нагадування про свою дiяльнiсть
22. Фактор який впливає на вибiр споживача
24. Вид реклами, застосовується переважно для створення попиту на етапi виведення нового товару на ринок
По вертикали
1. Конкретний представник медiаканалу
2. Представлення iдеї комунiкацiї, яка передає адресатовi iнформацiю у виглядi текстiв, символiв та образiв
4. Комiсiйного продажу товару, при якiй його власник передає комiсiонеру товар для реалiзацiї зi складу
5. Фiрма або агент промислового пiдприємства, якi здiйснюють реалiзацiю продукцiї
6. Недеталiзований план певної дiяльностi, який охоплює тривалий перiод
7. Комунiкацiї, якi сполучають функцiї i рiвнi управлiння органiзацiї, проходять крiзь них
8. Форма комунiкацiї, яка має “стерильний” характер, тобто вiльний вiд емоцiй (вiдомостi, закодованi за допомогою символiв)
9. Цiлi реклами, спрямованi на збiльшення доходу та прибутку як результат проведення рекламної кампанiї
10. Комунiкацiї мiж двома та бiльше особами
14. Процеси комунiкацiї у межах органiзацiї
15. Комунiкацiї, якi виникають спонтанно. Вони не санкцiонованi менеджментом, пiдтримують формальнi комунiкацiї, заповнюють розриви у формальних комунiкацiях
16. Процес обмiну iнформацiєю мiж двома або бiльше особами
17. Короткостроковi цiновi стимули, якi дають змогу споживачевi повернути частину сплаченої ранiше суми за товар
18. Стратегiя для пiдвищення ефективностi комунiкацiї з позицiй Вiкна Джохарi, яка полягає у збiльшеннi поля арени (зменшеннi поля фасаду) вимагає вiд вiдправника бiльшої вiдкритостi у доведеннi iнформацiї
19. Комунiкацiї, якi мають мiсце мiж членами однiєї групи або працiвниками одного рiвня
20. Мережа повного взаємозв’язку
23. Пiдтримування в памятi споживачiв iнформацiї про товар у перiод мiж купiвлями


Похожие категории кроссвордов:

1.
Этика (укр.)
2.
Географiя (укр.)
3.
Архiтектура (укр.)
4.
Фiзика (укр.)
5.
Социология (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По предмету Теорiя держави i права (укр.) - Держава i право на укр. землях в 2-й половинi 17-18ст. (укр.)
2.
По экономике - Прогнозування (укр.)
3.
По аудиту - Проекти внутрiшнього аудиту (укр.)
4.
По предмету Лiтература (укр.) - Середнi вiки (укр.)
5.
По экономике - Рефiнансування (укр.)


Кроссворды по маркетингу

Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2023, Список Литературы