Готовый кроссворд по маркетингу - на тему "Комунiкацiї (укр.)"

 
По горизонтали
1. Пiдприємство яке пропонує свої товари та послугиi надсилає iнформацiю
3. Цiлi реклами, спрямованi на збiльшення доходу та прибутку як результат проведення рекламної кампанiї
4. Сукупнiсть умов, ознак, якi характеризують становище в економiцi певного регiону, країни
6. Фактор, що перешкоджає здiйсненню ефективної комунiкацiї, коли працiвник говорить те, що бажає почути його керiвник
7. Спосiб розшифровування споживачами маркетингового звернення, внаслiдок якого символи, якi надходять комунiкацiйними каналами, набувають для споживача конкретного значення
9. Конкретний представник медiаканалу
10. Комунiкацiї, якi виникають спонтанно. Вони не санкцiонованi менеджментом, пiдтримують формальнi комунiкацiї, заповнюють розриви у формальних комунiкацiях
11. Комунiкацiя, яка полягає у обмiнi iнформацiєю без використання слiв (натомiсть застосовуються рiзнi символи)
13. Фактор який впливає на вибiр споживача
14. Комiсiйного продажу товару, при якiй його власник передає комiсiонеру товар для реалiзацiї зi складу
15. Закодована за допомогою будь-яких символiв iнформацiя, призначена для передачi
17. Комiсiйного продажу товару, при якiй його власник передає комiсiонеру товар для реалiзацiї зi складу
18. Комунiкацiї, якi мають мiсце мiж членами однiєї групи або працiвниками одного рiвня
20. Вид реклами, яка пiсля купiвлi запевняє покупцiв товару у правильностi вибору
21. Пiдтримування в памятi споживачiв iнформацiї про товар у перiод мiж купiвлями
22. Вид реклами, яка проводиться на етапi зростання життєвого циклу товару для того, щоб переконати споживачiв у перевазi певної марки товару i сприяти збiльшенню обсягу продажу
23. Комунiкацiї, якi сполучають функцiї i рiвнi управлiння органiзацiї, проходять крiзь них
24. Процес обмiну iнформацiєю мiж двома або бiльше особами
25. Стратегiя для пiдвищення ефективностi комунiкацiї з позицiй Вiкна Джохарi, яка полягає у збiльшеннi поля арени (зменшеннi поля фасаду) вимагає вiд вiдправника бiльшої вiдкритостi у доведеннi iнформацiї
По вертикали
2. Форма комунiкацiї, яка має “стерильний” характер, тобто вiльний вiд емоцiй (вiдомостi, закодованi за допомогою символiв)
5. Стиль мiжособових комунiкацiй за матрицею вiкно Джохарi, який полягає у тому, що жодний з учасникiв не обiзнаний про предмет комунiкацiї. В цьому випадку ефективнiсть комунiкацiї є найменшою
8. Короткостроковi цiновi стимули, якi дають змогу споживачевi повернути частину сплаченої ранiше суми за товар
12. Мережа повного взаємозв’язку
16. Процеси комунiкацiї у межах органiзацiї
19. Фiрма або агент промислового пiдприємства, якi здiйснюють реалiзацiю продукцiїПохожие категории кроссвордов

1.
Эстетика (укр.)
2.
Цiноутворення (укр.)
3.
Религiєзнавство (укр.)
4.
Информатика (укр.)
5.
Економетрика (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По предмету Теорiя держави i права (укр.) - Держава i право на укр. землях в 2-й половинi 17-18ст. (укр.)
2.
По - Дiєприкметник (укр.)
3.
По - Лiнгвiстика (укр.)
4.
По предмету Правознавство (укр.) - Законодавство (укр.)


Кроссворды по маркетингу

- А -
- Б -
- В -
- И -
- К -
- М -
- О -
- О -
- П -
- Р -
- С -
- Т -
- У -
- Х -
- Ц -Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2021, Список Литературы