Готовый кроссворд по предмету Маркетинг (укр.) - на тему "Цiнова полiтика в системi маркетингу (укр.)"

 
По горизонтали
2. На основi опитувань квалiфiкованих фахiвцiв з подальшою математичною обробкою їх результатiв
4. На базi застосування аналогових моделей
6. Встановлюють ступiнь вiрогiдностi виникнення ризикiв у залежностi вiд значень планових показникiв господарської дiяльнос
7. Цiна здатна суттєво вплинути на наявних на … конкурентiв.
8. Низькi цiни сприяють розв'язанню цiнових вiйн i зменшенню частки вкладу товару з низькою цiною в прибуток пiдприємства, а iнколи навiть формують i збитки;
9. Цiна розраховується, виходячи iз суми постiйних i змiнних витрат на одиницю продукцiї й запланованого прибутку з урахуванням нижнього порогу цiни
11. Регулюючи цiну, можна схилити покупцiв до придбання нового товару або активiзувати … на традицiйний товар у перiод економiчного спаду
13. Цiна встановлюється таким чином, щоб можна було досягти бажаної норми прибутку на вкладений капiтал
По вертикали
1. Iснує суттєва залежнiсть … показникiв вiд рiвня цiн на його товари чи послуги
3. Вибiр цiни на основi рiвня … цiн орiєнтує дiяльнiсть фiрм щодо цiноутворення передусiм не на власнi витрати, а на ситуацiю на ринку, на цiнову полiтику фiрм-конкурентiв.
5. На сновi використання математичного апарату теорiї iмовiрностi
10. Метод встановлення цiни на основi вiдчутної цiнностi … обумовлений специфiчними пiдходами до роботи на ринку.
12. У процесi … кожна фiрма конкурсант призначає цiну пропозицiї, стежачи за тим, щоб вона була дещо нижчою, нiж у конкурентiв, але й не опускалася нижче рiвня собiвартостi

Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2021, Список Литературы