Готовый кроссворд по менеджменту - на тему "Общий (укр.)"

 
По горизонтали
1. Основоположнi заходи якi притаманнi всiм елементам системи управлiння в процесi її функцiонування на всiх етапах її розвитку
4. Продукт кiлькiсть якого отримується в середньому на одиницю змiнного фактора
5. Це система, що має проникнi i рухомi межi iз зовнiшнiм середовищем. Вiдкритi системи рiзною мiрою залежать вiд зовнiшнього середовища i його впливу
6. Спонукання до дiї
8. Передача завдань i повноважень особi, що приймає на себе вiдповiдальнiсть за їхнє виконання
9. Один з недолiкiв вторинної iнформацiї
10. Це формально санкцiоноване право впливати на поведiнку пiдлеглих
11. Властивiсть соцiальної системи. В неї включаються потреби, iдеали, цiлi, iнтереси, задатки, нахили i т.п
12. Особа з необмеженою вер­ховною владою
14. Вид розвитку органiзацiї
16. З iменем якого вавилонського царя пов’язана третя управлiнська революцiя
18. Одне з завдань планування
20. Реалiзацiя органiзацiйного керiвництва
22. Керiвники, що активно та розумно критично реагують на iдеї iнших
23. Контроль якостi виконаної роботи
24. Метод планування, згiдно з яким, плановi показники обчислюються на основi норм використання ресурсiв у плановому перiодi
По вертикали
2. Вид контролю, який здiйснюється через систему зворотнього звязку
3. Особливе ставлення однiєї особистостi до iншої
7. Група людей, дiяльнiсть яких свiдомо координується для досягнення загальної цiлi чи цiлей
10. Самостiйний субєкт господарювання, створений компетентним органом державної влади або органом мiсцевого самоврядування, або iншими субєктами для задоволення суспiльних та особистих потреб шляхом систематичного здiйснення виробничої, науково-дослiдної, торгiвельної, iншої господарської дiяльностi в порядку
13. Принцип управлiння сучасностi(визначає правила побудови органiзацiї та окремих її елементiв)
15. Член органiзацiї, що здiйснює управлiнську дiяльнiсть та вирiшує управлiнськi завдання
17. (вид менеджменту)це комплексна система управлiння iнвестицiями, що вкладаються власниками в розвиток всiх видiв iнновацiй
19. Те що людина може робити
21. Пiдхiд, що розглядає органiзацiю як системуПохожие категории кроссвордов

1.
Сутнiсть та складовi бюджетного менеджменту (укр.)
2.
Мiсiя, мета та завдання менеджменту пiдприємств (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По бюджету - Сутнiсть та складовi бюджетного менеджменту (укр.)
2.
По менеджменту - Мiсiя, мета та завдання менеджменту пiдприємств (укр.)


Кроссворды по менеджменту
Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2021, Список Литературы