Готовый кроссворд по менеджменту - на тему «Общий (укр.)»

 
По горизонтали
10. Цiлеспрямована дiя на процеси, обєкти системи з метою збереження їх сталостi або перетворення з одного стану в iнший
11. Систематичне вiдстеження процесiв або тенденцiй, постiйне спостереження з метою своєчасної оцiнки виниклих ситуацiй
13. Вид менеджменту, що займається питанням управлiння виробничою сферою дiяльностi п-ва:вивч пит повяз. В-цтвом
14. Це група людей, дiяльнiсть яких свiдомо узгоджується i координується (свiдомо або спонтанно) для досягнення певної мети. За наявностi однiєї мети така органiзацiя є простою, а за наявностi двох i бiльше цiлей - складною
16. Комплекна теорiя портера i лоутера враховує цiннiсть …
18. Товарообмiн з економiчними партнерами iнших країн, включаючи ввiз i вивiз товарiв. Поняття зовнiшньоекономiчна дiяльнiсть поряд iз зовнiшньою торгiвлею включає в себе i оборот послуг, капiталу, платежiв, iншi господарськi вiдносини з економiчними районами за кордоном
23. Самостiйна, iнiцiативна, систематична, на власний ризик господарська дiяльнiсть iз метою досягнення економiчних та соцiальних результатiв та одержання прибутку
По вертикали
1. Угода, досягнута шляхом взаємних поступок
2. Мистецтво управлiння потоком матерiалiв i продуктiв вiд зовнiшнього джерела до споживача
3. Реалiзацiя органiзацiйного керiвництва
4. Принцип ефективної дiяльностi людей. Iнтеграцiя можлива лиш тодi, коли домiнує «не влада над», а «влада з», тобто спiльна дiяльнiсть керiвника i пiдлеглого заради досягнення спiльних iнтересiв
5. Визначення цiлей органiзацiї та розробка плану дiй, що до їх досягнення
6. Якi чинники, що визначаються характеристиками та вiдносинами людей в органiзацiї, — спiльнi цiнностi, стиль органiзацiї, навички персоналу, влада, культура органiзацiї
7. На ньому грунтується теорiя вруна
8. Верх пiрамiди Маслоу це …
9. Це процес обмiну iнформацiєю мiж двома i бiльше субєктами, якими можуть виступати окремi особи, групи людей, органiзацiї
12. Це, з одного боку, технiка впливу на пiдсвiдому дiяльнiсть, а з iншого — визнання необхiдностi, для досягнення певних результатiв у життi залучення до процесу самоуправлiння глибинних структур мозку
15. Це особлива сфера знань, яка вивчає механiзми розвитку, фактори, що заважають i сприяють розвитку людини, досягненню нею вершин «акме» (мислення людини)
17. Вид планування за перiодом дiї
19. Комплекс характеристик, що вiдображають потребу та можливiсть високої соцiально-економiчної ефективностi управлiння
20. Економiчний показник ефективностi роботи пiдприємства за певний перiод, що характеризує його прибутковiсть
21. Принцип управ за Пайолем(працiвникi повиннi пiдпорядковуватися умовам угоди мiж ними та керiвництвом)
22. Передача iнформацiї у будь-якiй формi вiд однiєї особи до iншої безпосередньо або за допомогою засобiв звязку будь-якого типу
24. Властивiсть соцiальної системи. В неї включаються потреби, iдеали, цiлi, iнтереси, задатки, нахили i т.п
25. Комунiкацiя, яка вiдбуваються всерединi органiзацiї мiж її спiвробiтниками


Похожие категории кроссвордов:

1.
Сутнiсть та складовi бюджетного менеджменту (укр.)
2.
Мiсiя, мета та завдання менеджменту пiдприємств (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По бюджету - Сутнiсть та складовi бюджетного менеджменту (укр.)
2.
По менеджменту - Мiсiя, мета та завдання менеджменту пiдприємств (укр.)


Кроссворды по менеджменту

Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2024, Список Литературы