Готовый кроссворд по менеджменту - на тему «Ризик-менеджмент (укр.)»

 
По горизонтали
3. Виручка за мiнусом затрат
5. Система управлiння ризиками на пiдприємствi, що передбачає використання методiв та iнструментiв, спрямованих на виявлення, iдентифiкацiю ризикiв, розрахунок ймовiрностi їх настання, їх оцiнку (визначення можливого розмiру фiнансових втрат) та нейтралiзацiю (внутрiшнє i зовнiшнє їх страхування)
8. Сума грошей, одержаних вiд продажу товару або наданих послуг, за певний перiод часу
9. Ризики, поява яких є наслiдком циклiчного розвитку економiки, змiни кон’юнктури фiнансового ринку, передбаченого розвитку конкуренцiї тощо
11. Внутрiшнiй механiзм нейтралiзацiї фiнансових ризикiв, що базується на використаннi вiдповiдних видiв фiнансових iнструментiв
14. Одна з причин виникнення фiнансових ризикiв
16. Механiзм впливу на рiвень рентабельностi власного капiталу змiни спiввiдношення власних i позикових коштiв
По вертикали
1. Спонукання фiнансових менеджерiв i iнших фахiвцiв до зацiкавленостi в результатi своєї працi
2. Виявлення всiх видiв можливих ризикiв, пов’язаних з кожною конкретною операцiєю
4. Можливiсть втрати чи недоотримання прибуткiв
6. Ризик, котрий генерується зниженням рiвня лiквiдностi оборотних активiв, що породжує розбалансованiсть грошових потокiв пiдприємства в часi
7. Процес зменшення ризикiв шляхом розподiлу капiталу (грошей) мiж рiзними об’єктами iнвестування
10. Вплив на обєкт управлiння, за допомогою якого досягається стан стiйкостi цього обєкта у випадку виникнення вiдхилення вiд заданих параметрiв. Регулювання охоплює головним чином поточнi заходи щодо усунення виникаючих вiдхилень
12. Ризик рiшення, у результатi невиконання якого пiдприємству загрожує втрата прибутку
13. Один з методiв ризик-менеджменту
15. Суб’єкт управлiння в ризик-менеджментi


Похожие категории кроссвордов:

1.
Менеджмент (укр.)
2.
Адмiнiстративний менеджмент (укр.)
3.
Фiнансовий менеджмент (укр.)
4.
Операцiйний менеджмент (укр.)
5.
Ситуацiйний менеджмент (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По предмету Пiдприємство (укр.) - Економiчний ризик пiдприємства (укр.)
2.
По маркетингу - Менеджмент i маркетинг (укр.)
3.
По маркетингу - Маркетинговий менеджмент (укр.)
4.
По менеджменту - Податковий менеджмент (укр.)
5.
По предмету Регiональна економiка (укр.) - Iнвестицiйний менеджмент (укр.)


Кроссворды по менеджменту

Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2024, Список Литературы