Готовый кроссворд по предмету Банкiвська справа (укр.) - на тему "Вексель (укр.)"

 
По горизонтали
1. Вексель, котрий акцептується з метою надання допомоги в отриманнi кредиту пiд вексель неплатоспроможнiй особi
3. Вексельнi операцiї, котрi супроводжуються наданням або залученням грошових коштiв проти векселiв чи пiд забезпечення векселями - це … операцiї
4. Зберiгання векселiв здiйснюється за двома видами закрите i … зберiгання
6. Купiвля, продаж i обмiн векселiв за дорученням клiєнтiв здiйснюється банком на пiдставi договорiв комiсiї i …
8. Передатний запис на векселi, вiдповiдно до якого вексель передається iншiй особi
14. Операцiї з купiвлi або продажу векселiв за цiною, що встановлюється у вiдсотках до суми векселя це … операцiї
15. Вексель, який є наказом позичальнику виплатити певну суму коштiв пред’явнику векселя
17. Функцiя, яка передбачає використання векселя як засiб, що гарантує сплату
22. Особливiстю векселя, є … здiйснення платежу боржником у будь-якому випадку
По вертикали
2. Особа, на користь якої видано вексель
3. Той, хто виписує ве­ксель i дає наказ iншiй особi оплатити його
4. Вексель виписується на iм’я неiснуючої або заздалегiдь неплатоспроможної особи
5. Новий власник векселя
7. Вексель, який виникає внаслiдок фiнансової операцiї i засвiдчує отримання грошової позики
9. Особа, якi надається наказ про сплату сум за векселем
10. Залежно вiд характеру угод, що спричинили появу векселя, розрiзняють … та фiнансовий вексель
11. Особа, що дає згоду на оплату векселя
12. Доручення оплатити векселi в особливому мiсцi платежу, яке вiдрiзняється вiд мiсцезнаходження (домiциль) особи, котра зазначена як платник за векселем - … векселя
13. Рiзновид векселя, в якому мiститься пiдроблений пiдпис векселедателя або акцептанта, фальсифiковано вексельну суму чи строк погашення
16. В операцiї з простим векселем беруть участь двi особи: … i векселедержатель
18. Iнша назва дружнього векселя
19. Перший покупець векселя це …
20. Функцiя, яка полягає в тому, що вексель як цiнний папiр може бути об’єктом iнвестування
21. Функцiя векселя, що полягає вiн є засобом розрахунку за товари (або послуги)
23. Векселi, коли кiлька суб’єктiв виступають то векселедателем (платником), то векселедержателем (покупцем) називають …

Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2021, Список Литературы