Готовый кроссворд по предмету Банкiвська справа (укр.) - на тему «Кредитування (укр.)»

 
По горизонтали
1. виплата суми позики
2. такий стан пiдприємства, коли обсяг його майна (активiв) достатнiй для погашення зобовязань, тобто пiдприємство платоспроможне, називається фiнансова
4. синонiм слова кредитор
6. змiна умов виплати кредиту на бiльш вигiднi для позичальника: кредитнi канiкули, зниження суми щомiсячного платежу, завдяки збiльшенню термiну кредитування i т.д. Зазвичай реструктуризацiя боргу застосовується в разi виникнення фiнансових проблем у позичальника
12. банк або iнша фiнансова установа, яка вiдповiдно до закону має право надавати кредити
16. метод управлiння кредитним ризиком полягає у формуваннi спецiальних обсягiв коштiв пiд кредитнi ризики, якi використовуються банком для вiдшкодування втрат у разi неповернення кредиту або вiдсоткiв за кредитом
18. той хто отримує кредит
20. перiодична перевiрка поточного фiнансового стану позичальника
По вертикали
1. особа, яка добровiльно бере на себе зобов’язання в повному обсязi погасити заборгованiсть по кредиту, якщо у встановлений термiн цього не зробив позичальник.
3. довгостроковий план розвитку кредитних операцiй банку
4. здiйснення платежу за кредитом в кiнцi строку
5. основний суб’єкт кредитного менеджменту
6. надання нової позики на бiльш вигiдних позичальниковi умовах для погашення ним поточного кредиту. Як правило, завдяки рефiнансуванню сума переплати по кредиту знижується.
7. наявнiсть передумов для одержання кредиту i здатнiсть повернути його
8. фiнансова установа – юридична особа, яка приймає в заставу вiд позичальника майно для забезпечення виконання зобов’язання за договором кредитування
9. процес надання в борг на певний строк грошових коштiв за винагороду у виглядi вiдсоткiв
10. особа, яка передає в заставу кредитнiй установi належне йому майно, як забезпечення виконання зобов’язань, вiдповiдно до договору кредитування
11. здiйснення платежiв за кредитом на початку кожного промiжку
13. комплекс страхових послуг, якi забезпечують страховий захист майнових iнтересiв кредиторiв
14. форма короткострокового кредиту в межах встановленого банком лiмiту
15. Як називається показник фiнансового стану, сутнiсть якої полягає в можливостi пiдприємства в будь-який момент розрахуватися за своїми зобовязаннями (пасивам) за допомогою (за рахунок) майна (активiв), яке є на балансi
17. Гарантiя повернення позичальником кредитованих коштiв фiнансової органiзацiї – це _______кредиту
18. вiдстрочка платежу
19. найчастiше об’єктом iпотечного кредитування є
20. наука про найбiльш рацiональнi системи органiзацiї i управлiння певними видами дiяльностi.

Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2024, Список Литературы