Готовый кроссворд по предмету Цiноутворення (укр.) - на тему "Цiна (укр.)"

 
По горизонтали
2. Цiна товару, при якiй виробнича фiрма має можливiсть лише покривати свої витрати
3. Цiни у внутрiшньогосподарських вiдносинах мiж фiлiями, представництвами i структурними пiдроздiлами суб’єкта господарювання
4. Штучно занижена цiна продажу товарiв, застосовувана як засiб витиснення конкурентiв з ринку
7. Цiни, якi встановлюються однаковими на всiй територiї країни i можуть бути змiненi тiльки спецiальними постановами уряду
10. Цiни на високорентабельнi товари, якi очевидно не є грошовим виразом їх вартостi
12. Цiна, що встановлюється в окремих торговельних пiдприємствах, коли товари здають на комiсiю фiзичнi особи з метою їх перепродажу
13. Цiни, що вiдображають хiд продажу на аукцiонах (розрiзняють стартовi цiни i продажнi)
14. Цiни, встановлення яких входить до компетенцiї Ради мiнiстрiв Автономної Республiки Крим, обласних i мiських рад. Такi цiни встанов-люються з урахуванням витрат виробництва i реалiзацiї у вiдповiдному регiонi (областi, мiстi) i є єдиними на його територiї
17. Цiна на конкурентному ринку, при якiй величина попиту i величина пропозицiї рiвнi, цiна, при якiй немає нi дефiциту, нi надлишку товарiв i послуг
18. Цiна, що вiдображає географiчнi умови виробництва чи реалiзацiї продукцiї
По вертикали
1. Цiна, встановлена субєктом господарювання, що займає монопольне становище на ринку, на один i той самий товар понад (нижче) цiну для iнших споживачiв цього ринку (за рiвних iнших умов), яка призве­ла до обмеження прав окремих споживачiв
5. Найвища цiна, котру продавець, що затвердився на ринку, може вимагати за продукт, не стимулюючи при цьому до виходу на цей ринок нових продавцiв
6. Цiни на товари, якi вiдповiдають цiнам, що склалися чи складаються на вiдповiдний товар на ринку експорту або iмпорту на момент здiйснення експортної (iмпортної) операцiї з урахуванням умов поставки та умов здiйснення рахункiв, визначених згiдно законодавством України
8. Фактична грошова сума покупки товару на ринку, по якiй здiйснюються угоди купiвлi-продажу або по якiй покупець готовий придбати товар
9. Цiна товару, який пiдлягає поверненню
11. Цiна показує верхню її межу, яка визначається на стадiї розроблення нової продукцiї, переважно виробничо-технiчного призначення. Вона є критерiєм економiчної доцiльностi розроблення нової технiки iз заданими параметрами
15. Грошова сума, яку покупцi сплачують за товари на свiтовому ринку. Вони визначаються: для одних товарiв – рiвнем цiн країни-експортера
16. Цiни, що формуються в умовах перевищення попиту над пропозицiєю (ринку продавця). Така цiна є стимулом для розширення виробництва даного товару i вiдбиває економiчнi iнтереси продавця, що ринеться продати його дорожче

Околостуденческое

Это интересно...

Наши контакты

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2020, Список Литературы