Готовый кроссворд по предмету Грошi та кредит (укр.) - на тему "Кредит (укр.)"

 
По горизонтали
2. За натуралiстичної теорiї кредиту вiдведена … роль, а банки — це скромнi посередники
4. Форма руху безпосередньо промислового капiталу i спосiб перетворення товарного капiталу у грошовий шляхом продажу товарiв з вiдстроченням платежу та з поверненням боргу грошима
8. Письмове боргове зобовязання, виконане за встановленою законом формою, у якому виражене право кредитора вимагати вiд позичальника сплати зазначеної суми у визначений термiн
13. Рiзновид кредиту, що надається на строк до 1 року
19. Згiдно з я кою теорiєю кредит займає становище, що незалежне вiд процесу вiдтворення i йому належить вирiшальна роль у розвитку економiки
22. Одне з джерел коштiв для позички
По вертикали
1. Передача речi однiєю стороною в безоплатне користування iншiй сторонi яка зобов’язується повернути ту ж рiч у тому ж станi в якому вона її отримала, з урахуванням зносу або в станi обумовленому угодою
2. Об’єкт кредитних вiдносин
3. Кредит, який iснує мiж функцiонуючими субєктами господарювання
4. Кредит, який надавали на виробничi потреби
5. Перемiщення позичкового капiталу з однiєї країни в iншу (кредитор i позичальник належать до рiзних країн)
6. Суб’єкт кредитних вiдносин, який надає кредит iншому суб єкту господарської дiяльностi у тимчасове користування
7. Форма кредиту у якiй, кредит надається у разi продажу товарiв з вiдстрочкою платежу, при орендi майна, наданнi речей чи приладiв у прокат, продаж товарiв i надання послуг населенню в кредит
9. Рiзновид кредиту мiжнародного рiвня, коли iноземний експортер продає товар вiтчизняному iмпортеровi в кредит
10. Кредит, що спрямовується на задоволення особистих потреб людей, тобто обслуговує сферу особистого споживання
11. Яка межа визначає обєктивний обсяг кредитних вкладень у народне господарство в цiлому
12. Одна з функцiй кредиту
14. Кредит, який надавали на виробничi потреби
15. Небанкiвська фiнансова установа, що надає споживчий кредит лише членам установи, за рахунок обєднаних грошових внескiв членiв установи
16. Суб’єкт кредитних вiдносин, який має потребу в додаткових коштах i одержують їх у позичку
17. Принцип банкiвського кредитуваня
18. Форма госопдарювання, за якої, як правило, вiдома фiрма надає виробничу або сервiсну програму малiй фiрмi, яка розрочинає свiй бiзнес
20. Перша форма кредиту
21. Плата за користування позичковим капiталом, його цiна
23. Рiзновид кредиту за суб’єктами кредитних вiдносинПохожие категории кроссвордов

1.
Деньги, кредит, банки (ДКБ) (укр.)
2.
Финансы и кредит
3.
Деньги, кредит, банки (ДКБ)
4.
Аудит (укр.)
5.
Психологiя (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По предмету Экономика (укр.) - Кредит (укр.)
2.
По предмету Банкiвська справа (укр.) - Кредит (укр.)
3.
По предмету Фiнанси (укр.) - Фiнанси i кредит (укр.)
4.
По предмету Мiжнародна економiка (укр.) - Мiжнародний кредит (укр.)
5.
По экономике - Грошi та кредит (укр.)


Кроссворды по предмету Грошi та кредит (укр.)
Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2021, Список Литературы