Готовый кроссворд по предмету Мiжнародна економiка (укр.) - на тему "Мiжнародний кредит (укр.)"

 
По горизонтали
4. Процентнi ставки, якi не змiнюються протягом усього перiоду кредитування
7. Принцип, який означає необхiднiсть не тiльки прямого повернення позичальником отриманих вiд банку кредитних ресурсiв, а й проплати права їх використання
14. Характер, визначає диференцiйований пiдхiд з боку кредитної органiзацiї до рiзних категорiй потенцiйних позичальникiв залежно вiд iнтересiв як банку, так i країни, в якiй розташований банк-кредитор
16. Одна з найстарiших форм банкiвських операцiй. Вона є особливою формою кредитної угоди, згiдно з якою кредитна операцiя передбачає вiдстрочку платежу, який мав би бути здiйсненим за вiдсутностi контокорентної угоди
17. Кредити якi надаються для закупiвлi певних видiв товарiв i послуг
20. На основi якого кредиту сформувалися мiсткi мiжнароднi ринки позичкових ресурсiв
23. Кредити, якi не мають цiльового призначення i можуть використовуватися позичальниками на будь-якi цiлi
По вертикали
1. Надаються на конкретнi цiлi, обумовленi в кредитнiй угодi
2. Кредити, що надаються iноземними кредиторами нацiональним позичальникам для здiйснення зовнiшньоекономiчних операцiй
3. Найпростiшою формою кредитування є позика з разовим погашенням
5. Кредити, якi надаються одному клiєнту кiлькома банками на одинакових (зазделегiдь погоджених) договiрних умовах
6. Мiжнароднi позики, якi надаються комерцiйними банками за рахунок кредитних ресурсiв євровалютного ринку
8. Кредити, що надаються нацiональними суб’єктами для здiйснення зовнiшньоекономiчної дiяльностi iншим нацiональним суб’єктам
9. Кредити, з термiном на добу, тиждень, до трьох мiсяцiв
10. Операцiї, за яких банк не дає позичальниковi грошовi позики, а тiльки обiцяє здiйснити платежi у разi, якщо позичальник не матиме змоги за своїми зобов’язаннями перед кредитором
11. Кредит термiном вiд 1 до 5 рокiв
12. Кредит термiном до 1 року
13. Якщо кредити надаються пiд заставу, то вони називаються
14. Кредит термiном понад 5-7 рокiв
15. Кредити якi надаються для змiшаних форм вивезення капiталiв, товарiв i послуг, наприклад, у виглядi виконання пiдрядних робiт (iнжинiринг)
18. Принцип, який передбачає необхiднiсть його повернення не в будь-який прийнятний для позичальника час, а в чiтко визначений строк, зафiксований у кредитнiй угодi
19. Кредити, забезпеченi нерухомiстю, товарами, документами, цiнними паперами, золотом та iншими цiнностями як заставою
21. Кредити якi надаються для будiвництва конкретних об’єктiв, погашення заборгованостi, придбання цiнних паперiв
22. Кредит є однiєю з найстарiших форм зовнiшньоторговельного кредиту. Вiн є позичкою, яка надається експортером однiєї країни iмпортеру iншої у виглядi вiдстрочки платежу, або, iншими словами, це не що iнше, як комерцiйний кредит у зовнiшнiй торгiвлi
24. Форма короткострокового кредитування шляхом списання коштiв з рахунку клiєнта у розмiрах, бiльших нiж залишки на його рахунку, вiдкриваючи таким чином кредит

Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2021, Список Литературы