Готовый кроссворд по предмету Грошi та кредит (укр.) - на тему "Кредит у ринковiй економiцi (укр.)"

 
По горизонтали
3. Метод кредитування, за якого банк у межах узгодженого лiмiту здiйснює платежi за клiєнта на суму, що перевищує залишок коштiв на його поточному рахунку
4. Особисте заставне право на земельнi дiлянки, будiвлi та споруди
9. Установа, що акумулює тимчасово вiльнi грошовi кошти, надає їх у кредит, здiйснює розрахунки та iншi фiнансовi операцiї
13. Договiр, на пiдставi якого поручник бере зобовязання перед банком-кредитором оплатити за необхiдностi заборгованiсть позичальника
14. Як називається кредит, що використовується на формування основного оборотного капiталу у сферi виробництва та торгiвлi?
15. Операцiї на свiтовому ринку капiталiв що пов’язанi iз вивозом капiталу, погашенням заборгованостi
По вертикали
1. Специфiчний тип економiчних вiдносин мiж суб'єктами ринку з приводу мобiлiзацiї, нагромадження i перерозподiлу тимчасово вiльних коштiв, що ґрунтується на засадах поверненостi, термiновостi i платностi
2. Рiзниця мiж процентною ставкою за наданий банком кредит, i ставкою, яку банк сплачує за залученi ресурси
5. Операцiї на свiтовому ринку капiталiв що пов’язанi iз зовнiшньою торгiвлею
6. Економiчнi вiдносини, якi виникають мiж кредиторами i позичальниками рiзних країн з приводу надання, використання та погашення позики.
7. Своєрiдна плата за користування грiшми.
8. Як називається кредит, що пов’язаний з рухом векселiв i являє собою купiвлю комерцiйним банком векселя з подальшим одержанням за ним суми вексельного боргу?
10. Сторона, що передає вартiсть на певнi цiлi у грошовiй чи товарнiй формi iншому суб'єкту ринку на засадах поверненостi, строковостi, платностi
11. Об'єктом кредитних вiдносин в умовах ринкової економiки переважно виступають
12. Офiцiйно встановлений центральним банком ринковий курс (цiна) нацiональної валюти щодо вiдповiдних iноземних валют на день проведення операцiй
13. Сторона, що одержує кредит
16. Кредит, що спрямовується на задоволення особистих потреб людей, тобто обслуговує сферу особистого споживання.Похожие категории кроссвордов

1.
Деньги, кредит, банки (ДКБ) (укр.)
2.
Финансы и кредит
3.
Деньги, кредит, банки (ДКБ)
4.
Аудит (укр.)
5.
Психологiя (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По предмету Економiчна теорiя (укр.) - Пiдприємство та пiдприємництво в ринковiй економiцi (укр.)
2.
По предмету Мiжнароднi перевезення (укр.) - Значення логiстики у ринковiй економiцi (укр.)
3.
По предмету Iнформатика (укр.) - Мережi технологiї. Застосування Internet в економiцi та бiзнесi (укр.)
4.
По предмету Экономика (укр.) - Кредит (укр.)
5.
По предмету Банкiвська справа (укр.) - Кредит (укр.)


Кроссворды по предмету Грошi та кредит (укр.)
Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2021, Список Литературы