Готовый кроссворд по предмету Грошi та кредит (укр.) - на тему "Кредит та кредитнi вiдносини (укр.)"

 
По горизонтали
5. Кредит, який не має цiльового призначення i може використовуватися позичальником на будь-якi цiлi
11. Норма доходу, яку стягує банк з позичальникiв за користування позиченими їм коштами
15. Кредити, стосовно яких на прохання позичальника банк прийняв рiшення про перенесення на пiзнiший строк повернення боргу
17. Показник, що кiлькiсно характеризує плату за кредит
22. Втручання центрального банку країни в операцiї на валютному ринку з метою впливу на курс нацiональної валюти через купiвлю чи продаж iноземної валюти- це валютна …
По вертикали
1. Кредит який надається тiльки в нацiональнiй валютi фiзичним особам – резидентам на придбання споживчих товарiв i послуг, i який погашується поступово
2. Одна з функцiй процента
3. Кредит що надається юридичними та фiзичними особами державi
4. Залежно вiд джерел придбання обєкта лiзингової угоди лiзинг може бути прямий i …
6. Як називається метод кредитування, за якого банк у межах узгодженого лiмiту здiйснює платежi за клiєнта на суму, що перевищує залишок коштiв на його поточному рахунку?
7. Цi банки є багатопрофiльними кредитними установами, що здiйснюють операцiї у рiзних секторах ринку позичкових капiталiв, обслуговуючи пiдприємства всiх галузей економiки та населення
8. Кредит при якому надаються позичковi капiтали одних країн iншим у тимчасове користування на засадах поверненостi, строковостi, платностi
9. Норма доходу, яку виплачують банки своїм клiєнтам по їх депозитах
10. Назвiть договiр, на пiдставi якого поручник бере зобовязання перед банком-кредитором оплатити за необхiдностi заборгованiсть позичальника
12. Номiнальна ставка, скоригована на рiвень iнфляцiї
13. Спосiб нарахування процентiв
14. Тимчасове обєднання на договiрнiй основi кiлькох банкiв для спiльного проведення кредитних, гарантiйних або iнших банкiвських операцiй- це банкiвський …
15. Сторона, що одержує кредит i зобов’язана повернути отриману позику
16. Кредити якi надаються без застави
17. Цей кредит надається одному клiєнту кiлькома банками на однакових (заздалегiдь погоджених) договiрних умовах
18. Кредити якi надаються через посередникiв (торгова фiрма, ломбард) котрi надають товар споживачу або надають послуги
19. Основоположниками цiєї теорiї кредиту були класики полiтичної економiї а. смiт, д. рiкардо, а. тюрго, дж. мiль
20. Як називається кредит, що пов’язаний з рухом векселiв i являє собою купiвлю комерцiйним банком векселя з подальшим одержанням за ним суми вексельного боргу
21. Офiцiйно встановлений центральним банком ринковий курс (цiна) нацiональної валюти щодо вiдповiдних iноземних валют на день проведення операцiй- це …
23. Кредит, що використовується на формування основного та оборотного капiталу у сферi виробництва та торгiвлi, тобто на виробничi цiлiПохожие категории кроссвордов

1.
Деньги, кредит, банки (ДКБ) (укр.)
2.
Финансы и кредит
3.
Деньги, кредит, банки (ДКБ)
4.
Бюджетування (укр.)
5.
Астрономiя (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По предмету Адмiнiстративне право (укр.) - Адмiнiстративно-правовi вiдносини (укр.)
2.
По предмету Грошi та кредит (укр.) - Кредитнi системи (укр.)
3.
По предмету Экономика (укр.) - Економiка працi i соцiально-трудовi вiдносини (укр.)
4.
По предмету Грошi та кредит (укр.) - Мiжнароднi валютно-кредитнi установи (укр.)
5.
По предмету Мiжнароднi органiзацiї (укр.) - Мiжнароднi валютно-кредитнi органiзацiї (укр.)


Кроссворды по предмету Грошi та кредит (укр.)
Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2021, Список Литературы