Готовый кроссворд по предмету Грошi та кредит (укр.) - на тему «Кредит та кредитнi вiдносини (укр.)»

 
По горизонтали
2. Кредит який надається тiльки в нацiональнiй валютi фiзичним особам – резидентам на придбання споживчих товарiв i послуг, i який погашується поступово
3. Кредити якi надаються без застави
5. Кредити якi надаються через посередникiв (торгова фiрма, ломбард) котрi надають товар споживачу або надають послуги
6. Основоположниками цiєї теорiї кредиту були класики полiтичної економiї а. смiт, д. рiкардо, а. тюрго, дж. мiль
7. Як називається метод кредитування, за якого банк у межах узгодженого лiмiту здiйснює платежi за клiєнта на суму, що перевищує залишок коштiв на його поточному рахунку?
8. Як називається кредит, що пов’язаний з рухом векселiв i являє собою купiвлю комерцiйним банком векселя з подальшим одержанням за ним суми вексельного боргу
10. Спосiб нарахування процентiв
11. Норма доходу, яку виплачують банки своїм клiєнтам по їх депозитах
14. Одна з функцiй процента
15. Тимчасове обєднання на договiрнiй основi кiлькох банкiв для спiльного проведення кредитних, гарантiйних або iнших банкiвських операцiй- це банкiвський …
16. Назвiть договiр, на пiдставi якого поручник бере зобовязання перед банком-кредитором оплатити за необхiдностi заборгованiсть позичальника
17. Цей кредит надається одному клiєнту кiлькома банками на однакових (заздалегiдь погоджених) договiрних умовах
18. Сторона, що одержує кредит i зобов’язана повернути отриману позику
19. Кредит, що використовується на формування основного та оборотного капiталу у сферi виробництва та торгiвлi, тобто на виробничi цiлi
20. Номiнальна ставка, скоригована на рiвень iнфляцiї
21. Втручання центрального банку країни в операцiї на валютному ринку з метою впливу на курс нацiональної валюти через купiвлю чи продаж iноземної валюти- це валютна …
22. Кредит при якому надаються позичковi капiтали одних країн iншим у тимчасове користування на засадах поверненостi, строковостi, платностi
23. Кредит, який не має цiльового призначення i може використовуватися позичальником на будь-якi цiлi
24. Залежно вiд джерел придбання обєкта лiзингової угоди лiзинг може бути прямий i …
По вертикали
1. Кредит що надається юридичними та фiзичними особами державi
4. Показник, що кiлькiсно характеризує плату за кредит
9. Цi банки є багатопрофiльними кредитними установами, що здiйснюють операцiї у рiзних секторах ринку позичкових капiталiв, обслуговуючи пiдприємства всiх галузей економiки та населення
12. Норма доходу, яку стягує банк з позичальникiв за користування позиченими їм коштами
13. Офiцiйно встановлений центральним банком ринковий курс (цiна) нацiональної валюти щодо вiдповiдних iноземних валют на день проведення операцiй- це …
18. Кредити, стосовно яких на прохання позичальника банк прийняв рiшення про перенесення на пiзнiший строк повернення боргу


Похожие категории кроссвордов:

1.
Фiнанси, грошi та кредит (укр.)
2.
Финансы и кредит
3.
Деньги, кредит, банки (ДКБ)
4.
Фiлософiя (укр.)
5.
Електротехнiка (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По предмету Грошi та кредит (укр.) - Кредитнi системи (укр.)
2.
По предмету Адмiнiстративне право (укр.) - Адмiнiстративно-правовi вiдносини (укр.)
3.
По предмету Грошi та кредит (укр.) - Мiжнароднi валютно-кредитнi установи (укр.)
4.
По предмету Мiжнароднi органiзацiї (укр.) - Мiжнароднi валютно-кредитнi органiзацiї (укр.)
5.
По предмету Економiка (укр.) - Економiка працi i соцiально-трудовi вiдносини (укр.)


Кроссворды по Грошi та кредит (укр.)

Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2024, Список Литературы