Готовый кроссворд по предмету Мiжнароднi органiзацiї (укр.) - на тему «Мiжнароднi валютно-кредитнi органiзацiї (укр.)»

 
По горизонтали
3. Цiна грошової одиницi країни, виражена в грошовiй одиницi (або її десятиразовiй величинi) iншої країни.
4. Метою дiяльностi … є сприяння економiчному розвитку країн, що розвиваються. Капiталовкладення спрямовуються на будiвництво дорiг та електростанцiй, шкiл i зрошувальних систем, на розвиток сiльськогосподарських структур, переквалiфiкацiю вчителiв, програми пiдвищення життєвого рiвня населення тощо.
5. … було створено у 1988 р. для допомоги iнвесторам у вирiшеннi зазначених вище проблем. Його мета - сприяння поширенню потоку iноземних iнвестицiй шляхом їх страхування вiд некомерцiйних ризикiв i створення сприятливого клiмату для iнвесторiв.
По вертикали
1. … є членом групи Свiтового банку. Була заснована в 1956 р. для сприяння приватним пiдприємствам у країнах, що розвиваються. Корпорацiя виконує це завдання, фiнансуючи проекти приватного сектора, мобiлiзуючи додаткове фiнансування вiд iнших iнвесторiв i кредиторiв, а також забезпечуючи надання консультацiйних послуг i технiчної допомоги урядовим i дiловим колам по проблемах з iнвестицiй.
2. … був створений у 1991 р. для фiнансування малого i середнього бiзнесу в країнах Центральної i Схiдної Європи. Капiтал банку становив 20 млрд. ЕКЮ (або 22 млрд. дол.).
3. Це форма органiзацiї i регулювання валютних вiдносин, закрiплена нацiональним законодавством або мiждержавними угодами.


Похожие категории кроссвордов:

1.
Теорiя органiзацiї (укр.)
2.
Мiжнароднi перевезення (укр.)
3.
Международные валютно-финансовые и кредитные организации (МВФКО)
4.
Цiноутворення (укр.)
5.
Технологiя (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По предмету Грошi та кредит (укр.) - Мiжнароднi валютно-кредитнi установи (укр.)
2.
По предмету Мiжнароднi органiзацiї (укр.) - Мiжнароднi неурядовi економiчнi органiзацiї (укр.)
3.
По предмету Мiжнароднi органiзацiї (укр.) - Мiжнароднi органiзацiї у сферi регулювання свiтової торгiвлi (укр.)
4.
По предмету Грошi та кредит (укр.) - Кредитнi системи (укр.)
5.
По предмету Грошi та кредит (укр.) - Кредит та кредитнi вiдносини (укр.)


Кроссворды по Мiжнароднi органiзацiї (укр.)

Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2024, Список Литературы