Готовый кроссворд по предмету Грошi та кредит (укр.) - на тему "Основнi теорiї грошей (укр.)"

 
По горизонтали
2. Металiстична теорiя звертає увагу тiльки на тi функцiї, для виконання яких необхiднi були якi саме грошi
5. Класична теорiя базується на 3-х …
8. Яку теорiю Кейнса можнаназвати кризовою основною її рисою є те, що частка нацiонального доходу висока i перерозподiляється через держбюджет
9. Положення номiналiстiческой теорiї були застосованi в … полiтицi
14. Сутнiсть якої теорiї полягає в утвердженнi, що грошi своєї власної вартостi не мають i є чисто умовною абстрактної одиницею
17. Про який механiзм (за Дж. Кейнсом) йде мова – система каналiв, за допомогою яких грошово-кредитна полiтика впливає на реальний обсяг виробництва i рiвень цiн
По вертикали
1. Яка теорiя грошей являє собою рiзновид номiналiстичної теорiї грошей i розглядає грошi як результат дiяльностi державної влади
2. Принципiв металiстичної теорiї грошей дотримувалися iталiйськi економiсти Джемiнiано …
3. Яка теорiя пояснює залежнiсть мiж кiлькiстю грошей в обiгу, рiвнем товарних цiнуй вартiстю самих грошей
4. Який саме термiн був введений у сучасну лiтературу Карлом Бруннером у 1968р
6. Яка теорiя описана в роботi Фiшера «купiвельна спроможнiсть грошей», основоположник цiєї теорiї Iрвiнг Фiшер
7. Течiя економiчної думки, яке головним джерелом багатства суспiльства вважало накопичення грошей i наполягало на розвитку торгiвлi
10. Першими представниками якої теорiї були англiйцi Дж. Берклi I Дж. Стюарт
11. Засновником якої теорiї був У. Стеффорд
12. Перiод чого в Нiмеччинi в 20-х роках остаточно спростувавконцепцiю номiналiзму в теорiї грошей
13. При якому ладi виникла номiналiстична теорiя грошей виникла
15. Яка система грошового обiгу, всупереч традицiйним уявленням металiстiв передбачала не безпосереднiй розмiн кредитних грошей на золото, а розмiн їх на валюти (девiзи) провiдних iмперiалiстичних держав
16. З якими саме металами меркантилiсти ототожнювали грошi
17. У xx в. кiлькiсна теорiя грошей одержала широке поширення в якiй саме економiїПохожие категории кроссвордов

1.
Фiзика (укр.)
2.
Математика (укр.)
3.
Макроекономiка (укр.)
4.
Анестезiологiя (укр.)
5.
Этика (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По предмету Правознавство (укр.) - Основнi теорiї права i правовiдносини (укр.)
2.
По предмету Грошi та кредит (укр.) - Суть i функцiї грошей (укр.)
3.
По предмету Грошi та кредит (укр.) - Види, форми i функцiї грошей (укр.)
4.
По предмету Правознавство (укр.) - Основи теорiї держави (укр.)
5.
По предмету Органiзацiя виробництва (укр.) - Методологiчнi засади теорiї органiзацiї (укр.)


Кроссворды по предмету Грошi та кредит (укр.)
Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2021, Список Литературы