Готовый кроссворд по предмету Грошi та кредит (укр.) - на тему "Види, форми i функцiї грошей (укр.)"

 
По горизонтали
6. Iменний платiжно-розрахунковий документ, який видають банки або торговельнi фiрми своїм клiєнтам для оплати необхiдних для них товарiв i послуг, придбаних укредит
9. Концепцiя, за якої грошi виникли як наслiдок певної рацiональної угоди мiж людьми через необхiднiсть видiлення спецiального iнструменту для обслуговування сфери товарного обiгу
11. Грошовий вираз вартостi, кiлькостi грошей, що сплачується або одержується за одиницю товару або послуги
14. Функцiя, в якiй грошi обслуговують рух вартостi в мiжнародному економiчному оборотi i забезпечують реалiзацiю взаємовiдносин мiж країнами
16. Форма вартостi, що характеризується тим, що всi товари постiйно виражають свою вартiсть тiльки в одному товарi
19. Функцiя, в якiй грошi є посередником в обмiнi товарiв i забезпечують їх обiг
По вертикали
1. Здатнiсть товару задовольняти певну потребу людини
2. Рiзновид грошей, якi є товаром
3. Цiнний папiр, який є засобом оформлення кредиту, що надається в товарнiй формi продавцями покупцям шляхом вiдтермiнування оплати за проданi товари
4. Неповноцiннi знаки вартостi, якi виникли на основi кредитних вiдносин
5. Концепцiя, за якої грошi видiляють iз загальної товарної маси, оскiльки вони найпридатнiшi для виконання функцiональної ролi грошового товару
7. Функцiя, що повязана iз здатнiстю грошей бути засобом збереження вартостi, представником абстрактної форми багатства
8. Функцiя, в якiй грошi забезпечують вираження i вимiрювання вартостi товарiв, надаючи їй форму цiни
10. 2Концепцiя походження грошей - грошi видiляються iз загальної товарної маси, оскiльки вони найбiльш придатнi для виконання функцiональної ролi грошового товару. Той чи iнший товар стає грiшми лише в межах певної особливої суспiльної форми, товарного виробництва та обiгу
12. Характерним для цiєї форми обмiну є те, що вартiсть одного товару може бути виражена в багатьох iнших товарах, а кiлькiсть випадкових пропорцiй скорочується
13. Видиме кiлькiсне спiввiдношення, в якому споживнi вартостi одного роду обмiнюються на споживнi вартостi iншого
15. Грошовий знак, виготовлений з металу (золота,  срiбла,  мiдi або сплавiв) встановлених законом ваги i форми, що використовується як засiб грошового обiгу та платежу
17. Готiвковi й декретивнi грошi у формi розмiнної монети, номiнальна вартiсть яких (зазначена на них i засвiдчена державою) значно вища, нiж реальна вартiсть металу, з якого вони виготовленi
18. Iнфляцiя, що супроводжується стагнацiєю виробництва й одночасно зростанням рiвня цiн i безробiття
20. Грошовi знаки, що їх випускають в обiг центральнiемiсiйнi банки, на даний час — основний вид паперових грошейПохожие категории кроссвордов

1.
Психодiагностика (укр.)
2.
Фiзика (укр.)
3.
Математика (укр.)
4.
Макроекономiка (укр.)
5.
Анестезiологiя (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По предмету Грошi та кредит (укр.) - Суть i функцiї грошей (укр.)
2.
По предмету Грошi та кредит (укр.) - Основнi теорiї грошей (укр.)
3.
По предмету Фармакологiя (укр.) - Лiкарськi форми (укр.)
4.
По математике - Функцiї (укр.)
5.
По предмету Бухгалтерський облiк (укр.) - Форми бухгалтерського облiку (укр.)


Кроссворды по предмету Грошi та кредит (укр.)
Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2021, Список Литературы