Готовый кроссворд по предмету Iнвестування (укр.) - на тему «Iнновацiї (укр.)»

 
По горизонтали
1. Рекомендацiї щодо удосконалення науково-технiчної, органiзацiйної, виробничої або комерцiйної дiяльностi, метою яких є початок iнновацiйного процесу або його розвиток.
2. Науковi, технiчнi, конструкторськi, виробничi, iнформацiйнi.Це класифiкацiя iнновацiй за …
4. Iдея, пропозицiя або проект, якi пiсля опрацювання перетворюються в iнновацiю.
5. Iнновацiя виступає як „iнновацiя-продукт”, коли вона представляється як результат iнновацiйного процесу у виглядi нової технiки (продукцiї), технологiї, нового методу, що впроваджується на ринку
6. Глобальнi, транснацiональнi, регiональнi, мiсцевi.Це класифiкацiя iнновацiй за …
7. Процес передавання нововведення комунiкацiйними каналами мiж членами соцiальної системи в часi.
По вертикали
1. Дiяльнiсть, що спрямована на використання та комерцiалiзацiю результатiв наукових дослiджень та розробок i зумовлює випуск на ринок нових конкурентноздатних товарiв та послуг.
3. Iнновацiя виступає як „iнновацiя-процес”, коли в динамiцi розглядається процес, що охоплює дослiдження, проектування, розроблення, органiзацiю виробництва, комерцiалiзацiю i поширення нових виробiв, технологiй, принципiв замiсть iснуючих.

Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2024, Список Литературы