Готовый кроссворд по предмету Iнвестування (укр.) - на тему «Iнвестицiйнi засоби виробництва (укр.)»

 
По горизонтали
2. Який пiдхiд базується на вивченнi iнвестором того, за яку суму вiн зможе придбати вiдповiдну дiлянку пiд забудову i побудувати аналогiчний за призначенням об'єкт у визначений час без iстотних затримок.
3. Вартiсть будiвництва в поточних цiнах на дату оцiнки точної копiї оцiнюваного об'єкта?
4. Сукупнiсть витрат на створення нових, а також реконструкцiю переоснащення i розширення дiючих основних засобiв
5. Iнвестицiї в оборотнi активи призначенi забезпечити запуск виробництва та його ритмiчне функцiонування протягом всього життєвого циклу. Який характер вони носять i в цьому сенсi не вiдрiзняються вiд iнших реальних iнвестицiй?
6. Яка структура капiтальних вкладень вiдображає спiввiдношення таких витрат, як будiвельнi роботи, придбання устаткування, iнструментiв та iнвентарю, монтаж устаткування, проектно-дослiднi роботи, iншi витрати?
7. Iнвестицiйна операцiя, пов’язана з повною змiною технологiї виробничого процесу для випуску нової продукцiї на дiючому пiдприємствi.
8. Iнвестицiйна операцiя, пов'язана з iстотним перетворенням усього виробничого процесу на основi сучасних науково-технiчних досягнень на дiючому пiдприємствi?
По вертикали
1. Вартiсть будiвництва в поточних цiнах на дату оцiнки сучасної будiвлi, яка замiнює оцiнювальний об'єкт за призначенням та кориснiстю (з сучасних матерiалiв та за сучасним проектом i стандартами)?
4. Сукупнiсть витрат на створення нових, а також реконструкцiю переоснащення i розширення дiючих основних засобiв?
5. Iнвестицiї в оборотнi активи призначенi забезпечити запуск виробництва та його ритмiчне функцiонування протягом всього життєвого циклу. Який характер вони носять i в цьому сенсi не вiдрiзняються вiд iнших реальних iнвестицiй.

Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2024, Список Литературы