Готовый кроссворд по предмету Операцiйний менеджмент (укр.) - на тему "Органiзацiя потокового виробництва (укр.)"

 
По горизонтали
1. Показник, який характеризує сталiсть (стiйкiсть) витрат часу на обробку однiєї i тiєї ж кiлькостi предметiв працi за операцiями, або стiйкiсть iнтервалiв часу мiж запусками в потоцi або його частинах протягом змiни
5. Середня розрахункова кiлькiсть предме­тiв працi, яка запускається в потiк або випускається з потоку за оди­ницю часу
7. Лiнiя, що являює собою групу робочих мiсць, розташованих за ходом технологiчного процесу
10. Метод органiзацiї вироб­ництва, який ґрунтується на використаннi потокових лiнiй.(… виробництво)
13. Заходи, якi направленi на досягнення рiвностi або кратностi трива­лостi операцiй, якi виконуються на потокових лiнiях, розрахунковому такту потокової лiнiї. (технологiчна …)
По вертикали
1. Який вид рухiв предметiв працi має мiнiмальний час зборки усiх видiв руху предметiв працi
2. Середнiй розрахунковий вiдрiзок часу, протягом якого в потiк запускається одиниця предмета працi, яка називається однократним випуском
3. Приницп, що передбачає економiю часу, найефективнiше використання обладнання, засобiв працi й робочої сили
4. Ритм потокових лiнiй при якому час предачi виробу вiд одного робочого мiсця до iншого залежить вiд самого працюючого
6. Принцип, що передбачає дотримання визначеного спiввiдношення щодо функцiонування окремих структурних пiдроздiлiв,
8. Ритм потокових лiнiй при якому час предачi виробу вiд одного робочого мiсця до iншого не залежить вiд самого працюючого
9. Принцип органiзацiї, що означає забезпечення найкоротшого iнтервалу мiж окремими етапами виробничого про­цесу з метою скорочення загальних часових витрат на виробництво й надання послуг
11. Синхронiзацiя при якiй заходи, направленi на впорядкування органiзацiї працi на потокових лiнiях, на вирiвнювання завантаження робiтникiв в несинхронiзованому потоцi шляхом використання сумiщення професiй i багатоверстатного обслуговування обладнання
12. Який вид руху предметiв працi має максимальний час складання i, як наслiдок, найвищу собiвартiсть
14. Лiнiя, що органiзовується для випуску (ремонту) будь-якого одного виробу

Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2021, Список Литературы