Готовый кроссворд по предмету Iнвестування (укр.) - на тему «Проекти (укр.)»

 
По горизонтали
5. Хто надає майно у виключне користування на визначений строк
6. Документ у якому детально розписана концепцiя для реального iнвестицiйного пректу i наводяться основнi його технiчнi, економiчнi та соцiальнi характкеристики
7. Процес управлiння активами пiдприємства, який передбачає зростання прибутку
8. Окремий проект певного виду i масштабу
9. Фiзичнi та юридичнi особи, якi здiйснюють iнвестицiйну дiяльнiсть вкладаючи власнi чи залученi активи
По вертикали
1. Дозвiл виданий державним органом на здiйснення певної дiяльностi
2. Проектний аналiз, що дослiджує вплив проекту на мiсцевих жителiв
3. Один iз видiв левереджу
4. Перша стадiя iновацiйного процесу: патентування, iдеї)
5. Субєкт пiдприємницької дiяльностi, який одержує в користування обєкти Лiзингу за договором лiзингу
6. Проектний аналiз, що враховує фiнансовi наслiдки здiйснення проеккту для держави аюл мiсцевого бюджету
8. Комплексний проект, який складається з декiлькох моно i вимагає здiйснення проектного управлiння

Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2024, Список Литературы