Готовый кроссворд по предмету Iнвестування (укр.) - на тему «Общий (укр.)»

 
По горизонтали
5. Iнвестицiйний портфель, за яким загальний рiвень портфельного ризику наближається до середньо ринкового – це портфель …
6. Юридичнi особи i субєкти господарської дiяльностi, якi не мають статусу юридичної особи (фiлiалу, представництва i т.п.) з мiсцезнаходженням за межами України, якi створенi i здiйснюють свою дiяльнiсть вiдповiдно до законодавства iншої держави
12. Фаза, яка включає пошук iнвестицiйних можливостей, аналiз альтернативних варiантiв, попереднiй вибiр проекту; визначення джерел фiнансування; затвердження й експертизу iнвестицiйного проекту.
15. Вкладення капiталу на перiод бiльше одного року – це … iнвестицiї
19. Бланк цiнного паперу, який видається власнику цiнного паперу (цiнних паперiв) i мiстить визначенi законодавством реквiзити та назву цiнного паперу (акцiя, облiгацiя тощо) або найменування “сертифiкат акцiй (облiгацiй тощо) i засвiдчує право власностi на цiнний папiр (цiннi папери)
22. Один з видiв iнвестицiйних проектiв, коли прийняття чи вiдмова вiд реалiзацiї одного з проектiв не впливає на впровадження iншого.
23. Цiнний папiр, який засвiдчує внесення її власником грошових коштiв i пiдтверджує зобовязання вiдшкодувати йому номiнальну вартiсть цього цiнного паперу в передбачений в нiй термiн з виплатою фiксованого вiдсотка
По вертикали
1. Можливiсть швидкого переводу активу у готiвку без iстотної втрати його вартостi (з мiнiмальними витратами)
2. Це нововведення, процес комплексного створення, розповсюдження i використання нововведень (нового практичного засобу) для задоволення людських потреб, мiнливих в результатi розвитку суспiльства
3. Форма фiнансової допомоги окремим галузям, регiонам, компанiям (фiрмам), яка використовується в окремих випадках на iнвестування
4. Процес замiщення фiзично i морально зношених виробничих основних фондiв їх новими видами
5. Це безпосередня самостiйна, систематична, на власний ризик дiяльнiсть по виробництву продукцiї, виконанню робiт, наданню послуг з метою отримання прибутку, яка здiйснюється фiзичними та юридичними особами, зареєстрованими як субєкти пiдприємницької дiяльностi у порядку, встановленому законодавством
7. Юридична особа i субєкт господарської дiяльностi, якi не мають статусу юридичної особи з мiсцезнаходженням за межами України, якi створенi i здiйснюють свою дiяльнiсть вiдповiдно до законодавства iншої держави
8. Якщо r < T, то реальна майбутня вартiсть грошових коштiв
9. Iнвестицiйна … – це послiдовна сукупнiсть дiй її суб’єктiв (iнвесторiв та учасникiв) по здiйсненню iнвестицiй з метою отримання доходу або прибутку
10. Користувач майна, яке надав йому лiзингодавець
11. Цiнностi, що вкладаються iноземними iнвесторами в обєкти iнвестицiйної дiяльностi вiдповiдно до законодавства України з метою отримання прибутку або досягнення соцiального ефекту – це … iнвестицiї
13. Перемiщення ка­пiталу з одних активiв в iншi, бiльш ефективнi
14. Це очiкуваний рiвень прибутку вiд iнвестування
16. Метод iнвестування, при якому забезпечується тiльки просте вiдтворення
17. Дохiд вiд iнвестицiйної операцiї спрямований на придбання нових засобiв виробництва
18. Обґрунтування та реалiзацiя управлiнських рiшень, що забезпечує пiдтримку цiльовiй iнвестицiйної спрямованостi сформованого портфеля за параметрами його доходностi, ризику та лiквiдностi – це … управлiння портфелем фiнансових iнвестицiй
20. Вкладання коштiв в цiннi папери
21. Вкладення коштiв в обєкти iнвестування, розмiщенi в межах даної країни – це … iнвестицiї
24. Субєкти iнвестицiйної дiяльностi, якi ухвалюють рiшення про вкладення власних, позикових i залучених майнових i iнтелектуальних цiнностей в обєкти iнвестування

Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2024, Список Литературы