Готовый кроссворд по предмету Управлiнський облiк (укр.) - на тему "Витрати (укр.)"

 
По горизонтали
1. Процес побудови керуючої i керованої пiдсистем та розробка регламентiв i їх функцiонування.
3. Бюджет … мiстить базову iнформацiю для планування прямих матерiальних витрат, прямих витрат на оплату працi та виробничих накладних витрат
5. Метод управлiння органiзованою групою людей, що характеризується тим, що керiвник намагається максимально передати владнi повноваження на нижчий рiвень управлiння.
6. Пiдхiд «згори-вниз» до органiзацiї процесу бюджетування означає, що вище керiвництво компанiї цiлком здiйснює процес бюджетування з … залученням менеджерiв пiдроздiлiв i вiддiлiв нижчого рiвня
7. Спосiб, що дозволяє накопичувати та систематизувати iнформацiю про об'єкт за певними ознаками
8. Безперервний циклiчний процес формування бюджетiв, спрямований на проведення у вiдповiднiсть можливостей органiзацiї з умовами ринку.
10. На етапi … бюджетування проводиться аналiз внутрiшнiх та зовнiшнiх iнформацiйних потокiв
11. Плановий документ, в якому подано розрахунок собiвартостi продукцiї, котру передбачається виготовляти в бюджетному перiодi – це бюджет виробничої … продукцiї
12. На якому етапi бюджетування проводиться доведення … бюджетiв до пiдроздiлiв i контроль їх виконання
13. Бюджет непрямих матерiалiв i непрямої зарплати є бюджетом … витрат
15. Спосiб визначення фактичного стану, а також вiдхилень вiд облiкових даних, неврахованих цiнностей, втрат, нестач i розкрадань
16. На якому етапi бюджетування … аналiз, аналiз планування i облiку витрат
18. Встановлення певного порядку.
19. Бюджет виробництва мiстить базову iнформацiю для планування прямих … витрат, прямих витрат на оплату працi та виробничих накладних витрат
20. На етапi … бюджетування проводиться доведення затверджених бюджетiв до пiдроздiлiв i контроль їх виконання
21. На якому етапi бюджетування проводиться аналiз … та зовнiшнiх iнформацiйних потокiв
22. Бюджет складається через прирощення виходячи з фактичних даних, досягнутих у попередньому бюджетному перiодi
23. Процес встановлення величини витрат на виготовлення одиницi продукцiї, виконання одиницi роботи або надання одиницi послуг.
По вертикали
2. Пiдхiд «знизу-вгору/згори-вниз» до органiзацiї процесу бюджетування … i збалансовує найкращi моменти пiдходiв
4. Обчислення собiвартостi одиницi продукцiї, виконаних робiт та послуг, а також заготiвельної собiвартостi матерiальних цiнностей та засобiв виробництва за елементами витрат
9. Метод управлiння органiзованою групою людей, що характеризується тим, що залучається iнiцiатива пiдлеглих для напрацювання варiантiв можливих рiшень, але право вибору кiнцевого залишається за керiвником.
14. Бюджет витрат на збут адмiнiстративних витрат зазвичай не включає витрати на рекламу
17. Вираженi в грошовiй формi сукупнi витрати на пiдготовку i випуск продукцiї.
22. Бюджет через … складається через прирощення виходячи з фактичних даних, досягнутих у попередньому бюджетному перiодi
24. Пiдхiд «знизу-вгору/згори-вниз» до органiзацiї процесу бюджетування узагальнює i … найкращi моменти пiдходiв

Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2021, Список Литературы