Готовый кроссворд по предмету Управлiння персоналом (укр.) - на тему «Рух персоналу (укр.)»

 
По горизонтали
2. За ступенем вiдкритостi кадрової полiтики до зовнiшнього середовища розрiзняють кадрову полiтику … та закритого типу
4. Процес визначення кiлькiсної та якiсної потреби в персоналi
6. Персонал, дiяльнiсть якого безпосередньо повязана зi змiною якостей предметiв працi
7. Тип карєри, що припускає квалiфiкацiйне просування працiвника впритул до його характеристики як професiонала у своїй справi
8. Право використовувати ресурси органiзацiї задля досягнення поставлених перед нею цiлей
9. Напрямок управлiнської дiяльностi, який спрямовується на скорочення чисельностi працiвникiв
10. Трудову карєру подiляють на горизонтальну та …
13. Система перемiщення працiвника всерединi пiдроздiлу або органiзацiї на новi робочi мiсця на регулярнiй та планомiрнiй основi
14. Особовий склад органiзацiї, який включає працюючих власникiв i спiввласникiв
По вертикали
1. Продовжiть ряд: активна, пасивна, превентивна … кадрова полiтика
3. Передача частини прав i обовязкiв керiвником пiдлеглому, який приймає на себе вiдповiдальнiсть за виконання певного спектру робiт
5. Крiм виробничого, є … персонал
11. Перехiд керiвника на посаду фахiвця, яка вимагає бiльш низького рiвня квалiфiкацiї, є прикладом … карєри
12. Iндивiдуальна послiдовнiсть змiн у статусi та складностi працi особистостi

Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2024, Список Литературы