Готовый кроссворд по предмету Управлiння персоналом (укр.) - на тему «Атестация (укр.)»

 
По горизонтали
2. Як називається працiвник, що виконує суто технiчну роботу i займається дiловодством, облiком, контролем, господарським та технiчним обслуговуванням
3. Що таке комплекс заходiв з дотримання правових норм та органiзацiйно-психологїчної пiдтримки з боку адмiнiстрацiї при звiльненнi працiвникiв
5. Метод який передбачає стиль поведiнки в конфлiктнiй ситуацiї, який характеризується поведiнкою, яка продиктована переконанням, що не варто злитися, оскiльки це негативно позначається на всiх
7. Як називається атестацiя у яку входить повна i всебiчна оцiнка виробничої дiяльностi працiвникiв за весь перiод
8. Одна з форм навчання на робочому мiсцi
9. Етап у який входить всебiчне обгрунтування, оформлення всiх потрiбних документiв
10. Напрям внутрiшньо-органiзацiйної карєри при якому вiдбувається просування в iншу функцiональну сферу дiяльностi, в iншi пiдроздiли одного рiвня
11. Яка цiль оцiнки персоналу заключається в орiєнтацiї працiвникiв на покрашення трудової дiяльностi в потрiбному для органiзацiї напрямку
12. Ефективность, що характеризує досягнення цiлей дiяльностi пiдприємства за рахунок кращого використання трудового потенцiалу
14. Напрям внутрiшньо-органiзацiйної карєри при якому просування, наближення до ядра керiвництва, центру керiвництва, участь у прийняттi рiшень
15. Яка цiль оцiнки персоналу полягає в прийняттi кадрових рiшень на обєктивнiй i регулярнiй основi (розмiщення кадрiв, їх перемiщення та оплата
16. До яких заходiв вiдносяться удосконалення процедур найму i звiльнення працiвникiв, системи професiйного просування, навчання
17. Яке професiйно-квалiфiкацiйне просування працiвникiв має на увазi змiну професiї з метою освоєння нової, бiльш складної, перехiд на iншу роботу за iншою спецiальнiстю, однакової складностiз метою покращення умов працi, формування працiвникiв широкого профiлю
19. Рiвень знань та трудових навичок, необхiдний для виконання робiт певної складностi за вiдповiдною професiєю чи спецiальнiстю
20. Термiн, що позначає, по-перше, нову форму розiрвання трудового договору мiж органiзацiєю i одним або декiлькома працiвниками
21. Напрям внутрiшньо-органiзацiйної карєри при якому професiйне та посадове зростання в основнiй сферi дiяльностi, по сходинках зростання
22. Що таке рацiональний розподiл складу кадрiв у структурних пiдроздiлах, що проводиться з врахуванням специфiки виробництва, вiдповiдностi психологiчних якостей людини змiсту виконуваної роботи
23. Що є специфiчною формою партнерства в органiзацiї
24. Який номер статтi Кодексу Законiв про працю України
По вертикали
1. Функцiя соцiального партнерства, за умов якої на перiод дiї угоди не допускаються трудовi конфлiкти, не висуваються новi вимоги
2. Як називається атестацiя що проводиться у випадках необхiдностi
4. Яка цiль оцiнки персоналузабеспечує керiвникiв необхiдними даними про
6. Метод який передбачає стиль поведiнки в конфлiктнiй ситуацiї, при якому члени колективу активно приймають участь у пошуку рiшення, яке б задовольняло всiх учасникiв суперечки, не забуваючи своїх iнтересiв, проводиться вiдкритий обмiн думками всiх учасникiв конфлiкту
13. Функцiя соцiального партнерства, що вiдповiдає за гласнiсть i чiтко визначений порядок укладання угод, їх стандартизацiя тощо
18. Вiдношення корисного ефекту (результату) до витрат на його одержання

Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2024, Список Литературы