Готовый кроссворд по предмету Полiтична економiя (укр.) - на тему "Ринок. Ринкова система (укр.)"

 
По горизонтали
7. Перший етап формування ринку
10. До яких функцiй ринку належить нерiвнiсть доходiв
18. Вiдсоток за кредит, ставка податку, бюжетнi субсидiї, валютний курс - це
19. Стосовно способу формування ринок може бути стихiйний та …
21. Особи, або групи осiб обєднанi з метою забезпечення всього необхiдного для життя
По вертикали
1. Ринок з великою кiлькiстю незалежних виробникiв з однорiдними товарами, називається
2. З точки зору вiдповiдностi чинному законодавству буває легальний та … ринки
3. Показник, що вiдтворює змiни сукупної пропозицiї, якi вiдбуваються у звязку зi зростанням цiн
4. Поняття, яке характеризує ступiнь змiни кiлькостi продукту, що купується, на змiну цiни на нього
5. Система пiдприємств i органiзацiй, якi забезпечують рух товарiв, послуг, грошей, цiнних паперiв, робочої сили
6. Яким є контроль iз боку держави щодо ринкової економiки
8. Це сукупнiсть пiдприємств i фiлiалiв ринкiв: ринкових комплексiв, ринкiв, мiнi-ринкiв, зон i майданчикiв для ведення торгiвлi всiх форм власностi
9. Зростання рiвня споживання, спричинене зростанням рiвня доходу за умови, що цiни на товар не змiнюються
11. Кiлькiсть товару (послуг), яку готовi виробити i продати фiрми за кожного рiвня цiн та за iнших однакових умов
12. Функiя ринку, за якої ринок спонукає виробникiв товарiв i послуг до зниження витрат, пiдвищення якостi та споживчих властивостей товарiв. Вiн створює дiєвий механiзм мотивацiї працi, стимулює пiдвищення ефективностi економiки на основi впровадження найпередовiших досягнень нтп, це функцiя
13. Механiзм стихiйного регулювання цiни, темпiв i пропорцiй суспiльного виробництва. Вiн виконує свої функцiї та розв‘язує три основнi проблеми: що, як i для кого виробляти
14. Внутрiшньо необхiднi, сталi, суттєвi звязки мiж потребами в наявних на ринку товарах i послугах, що можуть бути наданi, i цiнами на них, якi перебувають в обернено пропорцiйнiй залежностi
15. Яка iз функцiй ринкової економiки дозволяє стежити за мiнливою полiтикою на ринку, новими тенденцiями. Можливi змiни цiн на товари, а також iншi показники iнформують виробникiв про необхiднiсть змiни кiлькостi, якiсть, асортиментiв товарiв i послуг
16. Така ситуацiя, коли плани покупцiв i продавцiв на ринку спiвпадають i за даної цiни величина пропозицiї дорiвнює величинi попиту
17. За якою ознакою класифiкованi ринки: мiсцевий, регiональний, нацiональний, свiтовий
18. Економiчна система, у якiй роль основного регулятора економiчних вiдносин вiдiграє ринок
20. Змiна у споживаннi товару, повязана зi змiною його цiни, тодi як рiвень задоволення залишається постiйним
21. Система типових заходiв законодавчого, виконавчого i контролюючого характеру, яку здiйснюють державнi установи з метою стiбiлiзацiї та пристостосування iснуючої економiчної системи до умов, що змiнюються
22. Якi є види нацiонального рину, окрiм вiльного та рагульованого
23. Органiзацiйна будова, що характеризує спiввiдношення мiж його елементами з їх власним порядком, способами зв’язку та закономiрностями свого розвитку

Околостуденческое

Это интересно...

Наши контакты

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2020, Список Литературы