Готовый кроссворд по политологии - на тему «Полiтична елiта i лiдерство (укр.)»

 
По горизонтали
2. Функцiя елiти, полягає у розробцi стратегiї i тактити розвитку суспiльства, визначеннi полiтичної програми дiй
4. Концепцiя полiтичного лiдерства, яка виходить iз iдеї вiдносної множинностi явищ лiдерства i трактує його як функцiю ситуацiї
6. Тип лiдера, який налаштований на радикальнi i всеосяжнi змiни в суспiльствi аж до змiни основ суспiльного ладу
7. Тип лiдерства, передбачає одноособовий спрямовуючий вплив, який спирається на загрозу застусування примусу
8. Функцiя елiти, полягає у забезпеченнi цiлiсностi i єдностi суспiльств, стiйкостi його полiтичної i економiчної систем
11. Концепцiя лiдерства в основу якої покладено людську психiку
13. Процес мiжособистiсної взаємодiї, в ходi якого авторитетнi люди, надiленi реальною владою, здiйснюють легiтимний вплив на все суспiльство, чи певну його частину, котра добровiльно вiддає їм частину своїх полiтико-владних повноважень i прав
14. Один iз видiв полiтичного лiдера, який характеризується гнучкiстю його мислення, схильнiстю до отримання якнайповнiшої iнформацiї, увагою до тих аргументiв, що суперечать його власнiй позицiї
15. Тип полiтичної елiти, який спирається на традицiйнi цiнностi
16. Тип полiтичної елiти, який вiдтворюється iз залученням до свого складу представникiв нижчих верств населення, надiлених елiтарними рисами
17. Функцiя елiти, яка полягає у представленнi соцiальних iнтересiв
18. Функцiя полiтичного лiдерства, означає що полiтичний лiдер свiдомо вносить новi, конструктивнi iдеї соцiального устрою. Вiн формулює новi соцiальнi цiлi й завдання, обґрунтовує стратегiчнi прiоритети й тактичнi засоби їх досягнення i розв’язання
19. Тип лiдера, який грунтується на вiрi в незвичайнi якостi i здiбностi лiдера, його винятковiсть
22. Елiта надiлена особливими психологiчними, соцiальними i полiтичними якостями, яка бере безпосередню участь у затвердженнi i здiйсненнi рiшень, пов’язаних з використанням державної влади або впливом на неї
23. Особи, якi надiленi характерними для елiтиякостями, але внаслiдок свого соцiального статусу чи рiзних перешкод не мають доступу до управлiння
24. Концепцiя елiт, представники якої мотивують необхiднiсть подiлу суспiльства на елiту i масу, спираючись на твердження, що вiдмiннiсть мiж ними є генетичною
25. Тип лiдерства, за якого керiвництво як реалiзацiя iнституцiалiзованих владних повноважень
По вертикали
1. Концепцiя елiт, за якої елiта - це найцiннiший елемент суспiльства, надiлений високими здiбностями в найважливiших для держави сферах дiяльностi
3. Функцiя полiтичної елiти, яка спрямована на регулювання суспiльних вiдносин, розвязання назрiлих суспiльних проблем i завдань
5. Тип лiдера, який базується на переконаннi в законностi i рацiональностi встановлення порядкiв та у правi на панування органiв, якi здiйснюють владу
9. Тип лiдера, який орiєнтується на iстотнi змiни лише деяких iз суспiльних порядкiв зi збереженням основ суспiльства
10. Концепцiя елiт, яка базується на критицi елiтарностi суспiльства з демократичних позицiй, структурно-функцiональному пiдходi до елiти
12. Функцiя полiтичного лiдерства, яка полягає у забезпеченнi лiдерами звязку мiж масами й полiтичними iнститутами
20. Тип лiдерства, який базується на авторитетi звичаїв
21. Тип лiдерства, який базується не на формальних повноваженнях, а на авторитетi лiдера, його визнаннi оточенням


Похожие категории кроссвордов:

1.
Полiтична економiя (укр.)
2.
Цiноутворення (укр.)
3.
Юриспруденцiя (укр.)
4.
Религiєзнавство (укр.)
5.
Психологiя (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По предмету Полiтологiя (укр.) - Антична полiтична думка (укр.)
2.
По предмету Географiя (укр.) - Полiтична карта свiту (укр.)
3.
По предмету Теорiя держави i права (укр.) - Держава i право на укр. землях в 2-й половинi 17-18ст. (укр.)
4.
По логопедии - Алалия (укр.)
5.
По предмету Менеджмент (укр.) - Контролiнг (укр.)


Кроссворды по политологии

Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2023, Список Литературы