Готовый кроссворд по предмету Трудове право (укр.) - на тему «Праця (укр.)»

 
По горизонтали
2. Який договiр породжує виникнення трудових вiдносин?
4. Ким встановлюються гарантiї мiнiмальної заробiтної плати?
5. Ким встановлюється режим робочого часу?
8. Термiн «принципи» походить вiд латинського principium, що в перекладi означає:
10. Протягом якого строку керiвник стосовно, якого прийнято рiшення про звiльнення профспiлковим органом може оскаржити це рiшення в судi:
11. Власник або уповноважена ним особа у разi несвоєчасної виплати заробiтної плати несуть
12. Хто обговорює i контролює, схвалює виконання комплексних планiв полiпшення умов охорони працi та санiтарно – оздоровчих заходiв?
14. Який контроль здiйснюють профспiлки за своєю дiяльнiстю
16. До осiб, що самостiйно забезпечують себе роботою належать:
18. Яка функцiя трудового права забезпечує взаємодiю права та iнших соцiальних явищ як єдностi форми i змiсту
19. Хто повинен впроваджувати сучаснi засоби технiки безпеки, якi запобiгають виробничому травматизмовi:
По вертикали
1. Хто здiйснює контроль за виконанням колективного договору?
3. Полегшення i оздоровлення умов працi власником є?
5. Хто зобов’язаний сприяти створенню належних умов для дiяльностi профспiлкових органiзацiй, що дiють на пiдприємствах
6. Закони як джерела трудового права подiляються на
7.  Який вид характеризується тим, що роль держави в регулюваннi трудових вiдносин невелика
9. Хто є сторонами генеральної угоди?
13. Добровiльне об’єднання членiв профспiлки, якi працюють на одному пiдприємствi або у фiзичної особи, яка використовує найману працю або забезпечує себе роботою самостiйно:
15. В який термiн роботодавцi, їх об’єднання зобов’язанi надати iнформацiю на запит профспiлки
17. Ким схвалюється колективний договiр?

Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2024, Список Литературы