Готовый кроссворд по предмету Фiнанси (укр.) - на тему "Обiговi кошти (укр.)"

 
По горизонтали
5. Характеристика процесу, явища,речовини або поля,яка має вiдносно сталий характер
10. Одна з функцiй нормування
11. Назвiть один з етапiв кругообiгу капiталу
13. Цикл,де час мiж виплатою грошей (постачальникам) та їх приходом
15. Економiчний процес,що кiлькiсно вiдображає втрату основними засобами своєї вартоста та її систематичний розподiл на заново створений продукт протягом строку їх корисних використань
18. Юридичнi i фiзичнi особи, якi здiйснили для пiдприємства поставку виробничих запасiв, малоцiнних i швидкозношуваних предметiв, необоротних активiв чи iнших цiнностей. За поставку виникли зобов’язання, якi пiдлягають оплатi
21. Один iз чинникiв класифiкацiї обiгових активiв, який характеризується швидкiстю перетворення у кошти
25. Яка стратегiя застосовується на початкових стадiях iснування пiдприємства
По вертикали
1. До яких обiгових коштiв,як правил належать усi оборотнi виробленi фонди,частина фондiв обiгу,що знаходяться у видi залишкiв нереалiзованої готової продукцiї на складi пiдприєства
2. Процес отримання грошових коштiв за реалiзацiю продукцiї
3. Стратегiя,яка полягає у фiнансуваннi на довгостроковiй основi необоротних активiв i постiйної частини оборотних активiв
4. Важливим чинником,за яким проводять класифiкацiю оборотних активiв є джерело їх…
6. Особливiстю формування iнформацiї у звiтах є метод…
7. Фонд,кошти якого призначенi для забезпечення невiдкладних витрат на заходи,якi не могли бути передбаченi при затвердженi бюджетiв
8. Який принцип дає можливiсть економiчному обгрунтуванню потреби у вiдповiдних видах обiгових коштiв
9. Складовими при нормуваннi обiгових коштiв є в основному виробничi запаси й
12. Iншi елементи фондiв обiгу це
14. Заборгованiсть,строк якої не перевищує рiк
16. Як називається запас час якого необхiдний для пiдготвки матерiалiв до виробництва
17. Метод нормування обiгових засобiв,що передбачає ретельний аналiз наявних товарно-матерiальних цiнностей з подальшим вилученням з них надлишкових
19. Метод,який полягає в уточненнi чинних нормативiв власних обiгових коштiв вiдповiдно до змiн показникiв виробництва
20. Один з методiв визначення ефективностi використання обiгових активiв
22. Стратегiя,що полягає фiнансуваннi необоротних активiв,постiйної частини оборотних активiв i близько половини змiнної частини оборотних активiв за рахунок довгострокових джерел
23. Якi активи визначають полiтику органiзацiї щодо виду бiзнесу,його матерiально-технiчної бази
24. Перiод обiгу якої заборгованостi характеризує часовий промiжок часу мiж одержанням сировини, матерiалiв,напiвфабрикатiв та їх оплатоюПохожие категории кроссвордов

1.
Макроекономiка (укр.)
2.
Анестезiологiя (укр.)
3.
Этика (укр.)
4.
Фiзика (укр.)
5.
Математика (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По предмету Фiнанси (укр.) - Обiговi активи (укр.)
2.
По предмету Бухгалтерський облiк (укр.) - Грошовi кошти. Запаси. Основнi засоби (укр.)
3.
По предмету Теорiя держави i права (укр.) - Держава i право на укр. землях в 2-й половинi 17-18ст. (укр.)
4.
По предмету Контроль та ревiзiя (укр.) - Контроль (укр.)


Кроссворды по предмету Фiнанси (укр.)

- Б -
- Г -
- Д -
- К -
- М -
- О -
- П -
- Р -
- С -
- С -
- Ф -
- Ц -Это интересно...

Наши контакты

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2020, Список Литературы