Готовый кроссворд по предмету Фiнанси (укр.) - на тему "Обiговi кошти (укр.)"

 
По горизонтали
1. Другий вид операцiйного циклу
3. Стратегiя,що полягає фiнансуваннi необоротних активiв,постiйної частини оборотних активiв i близько половини змiнної частини оборотних активiв за рахунок довгострокових джерел
5. Назвiть один з етапiв кругообiгу капiталу
6. Економiчний процес,що кiлькiсно вiдображає втрату основними засобами своєї вартоста та її систематичний розподiл на заново створений продукт протягом строку їх корисних використань
8. Один iз чинникiв класифiкацiї обiгових активiв, який характеризується швидкiстю перетворення у кошти
10. Метод,який полягає в уточненнi чинних нормативiв власних обiгових коштiв вiдповiдно до змiн показникiв виробництва
11. Одна з функцiй нормування
12. Iснує чотири наукових принципiв нормування витрат окремих видiв матерiальних ресурсiв: прогресивнiсть,технологiчна й економiчна обгрунтованiсть,забезбезення зниження норм i…
14. Перiод обiгу якої заборгованостi характеризує часовий промiжок часу мiж одержанням сировини, матерiалiв,напiвфабрикатiв та їх оплатою
15. Стратегiя,що передбачає фiнансування майже всiх активiв за рахунок довгострокових джерел
17. Аналiз, який проводять на основi даних розподiлу ii ф.№1
18. Юридичнi i фiзичнi особи, якi здiйснили для пiдприємства поставку виробничих запасiв, малоцiнних i швидкозношуваних предметiв, необоротних активiв чи iнших цiнностей. За поставку виникли зобов’язання, якi пiдлягають оплатi
19. Один з методiв визначення ефективностi використання обiгових активiв
20. Особливiстю формування iнформацiї у звiтах є метод…
22. Процес отримання грошових коштiв за реалiзацiю продукцiї
23. Запас на випадок збоїв
24. Фонд,кошти якого призначенi для забезпечення невiдкладних витрат на заходи,якi не могли бути передбаченi при затвердженi бюджетiв
25. Аналiз,що є аналiзом порiвняння кожної позицiї звiтностi з рядом попереднiх перiодiв та визначення основної тенденцiї динамiки показникiв
По вертикали
2. Iншi елементи фондiв обiгу це
4. Характеристика процесу, явища,речовини або поля,яка має вiдносно сталий характер
7. Який принцип дає можливiсть економiчному обгрунтуванню потреби у вiдповiдних видах обiгових коштiв
9. Якi активи визначають полiтику органiзацiї щодо виду бiзнесу,його матерiально-технiчної бази
13. Як називається запас час якого необхiдний для пiдготвки матерiалiв до виробництва
16. Заборгованiсть,строк якої не перевищує рiк
21. Метод,який передбачає визначення потреби в обiгових коштах у розмiрi їх середнiх фактичних залишкiв з урахуванням обсягу виробництваПохожие категории кроссвордов

1.
Страхування (укр.)
2.
Географiя (укр.)
3.
Бухоблiк (укр.)
4.
Цiноутворення (укр.)
5.
Религия (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По предмету Фiнанси (укр.) - Обiговi активи (укр.)
2.
По предмету Бухгалтерський облiк (укр.) - Грошовi кошти. Запаси. Основнi засоби (укр.)
3.
По предмету Теорiя держави i права (укр.) - Держава i право на укр. землях в 2-й половинi 17-18ст. (укр.)


Кроссворды по предмету Фiнанси (укр.)

- Б -
- Г -
- Д -
- К -
- М -
- О -
- П -
- Р -
- С -
- С -
- Ф -
- Ц -Это интересно...

Наши контакты

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2016, Список Литературы