Готовый кроссворд по предмету Фiнанси (укр.) - на тему "Фiнансове планування на пiдприємствах (укр.)"

 
По горизонтали
1. Результат системи планування, що вiдображається в планах i звiтах у виглядi певних знань та досвiду
2. Рiзновид управлiнських процесiв згiдно французької школи управлiння
4. Метод для складання кошторисiв,що розраховує обсяги витрат i потреби в ресурсах, що здiйснюється,виходячи з наявних норм витрат
5. Метод,що використовує факторний аналiз функцiональних звязкiв мiж рiзними елементами виробництва
6. Процес переведення стратегiй в дiї кожного пiдроздiлу та спiвробiтникам компанiї
7. Принцип планування, за якого на всiх етапах планування повинен забезпечуватися вибiр найбiльш ефективних варiантiв рiшень
8. Фонди,до яких вiдносять лiзинг
9. Комплексна система управлiння пiдприємством,спрямована на координацiю взаємодiї систем менеджменту й контролю їхньої ефективностi
10. Метод для складання кошторисiв,де рiзноманiтне складання кошторисiв,обирається найкращий за мiнiмумом витрат чи максимумом очiкуваного ефекту
11. Плани,в яких розробляється два й бiльше варiантiв ситуацiї
12. Структура, яка вiдображає результати планування й контролю i загалом вiддзеркалює iєрархiчну побудову системи управлiння пiдприємством
14. Ознака, що визначає прiоритетнiсть всiх типiв рацiональностi вiдповiдно до того, як сприймається їх вплив на результат
15. Це вiдносний показник, тобто рiвень прибутковостi, що вимiрюється у вiдсотках
16. Документ, який мiстить систему ув’язаних в часi та в просторi та узгоджених з метою i ресурсами заходiв та дiй, спрямованих на отримання максимального прибутку внаслiдок реалiзацiї пiдприємницького проекту
17. Автори Balanced Scorecard запропонували чотири блоки оцiнки ефективностi, назвавши їх …
18. Показник ефективностi використання капiталу, який визначається вiдношенням обсягу виробленої за певний час продукцiї у грошовому вираженнi до вартостi основних засобiв
19. План,що є оперативним або поточним плануванням на 1 рiк
20. Тип планування, який орiєнтується на нинiшнiй стан пi­дприємства, на повне задоволення сьогоденням
21. Iнструмент прогнозування майбутнiх фiнансових результатiв компанiї, спосiб делегування повноважень вiдповiдальним особам та iнструмент контролю використання ресурсiв i фiнансово-економiчного стану компанiї
По вертикали
1. Технологiя прийняття рiшення, яка визначається накопиченим суб’єктом управлiння досвiдом прийняття рiшень у подiбних ситуацiях
3. Поєднання розроблених рiзнопредметних окремих часткових планiв внутрiшнiх пiдроздiлiв пiдприємства в єдиний комплексний план пiдприємства
6. Показник, який характеризує обсяги основного капiталу або основних фондiв для випуску продукцiї, послуг (вартiстю 1 дол., грн. та iн.) i визначається дiленням вартостi основних фондiв на обсяг продукцiї у грошовому вираженнi, випущеної за рiк
9. Економiчний процес взаємодiї i боротьби товаровиробникiв за найвигiднiшi умови виробництва i збуту товарiв, за отримання найбiльших прибуткiв. Водночас — механiзм стихiйного регулювання виробництва в умовах вiльних ринкових вiдносин
13. План,що є тактичним плануванням вiд 1 до 3 рокiв
17. Процес передбачення майбутнього стану предмета чи явища на основi аналiзу його минулого i сучасного, систематична iнформацiя про якiснi й кiлькiснi характеристики розвитку цього предмета чи явища в перспективiПохожие категории кроссвордов

1.
Фiнансове право (укр.)
2.
Планування i контроль на пiдприємствi (укр.)
3.
Этика (укр.)
4.
Фiзика (укр.)
5.
Математика (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По предмету Правознавство (укр.) - Фiнансове право (укр.)
2.
По предмету Мiжнародне оподаткування (укр.) - Планування (укр.)
3.
По предмету Фiнанси (укр.) - Фiнансове забезпечення вiдтворення основних засобiв (укр.)
4.
По предмету Фiнанси (укр.) - Фiнансове забеспечення вiдтворення оснивних засобiв (укр.)
5.
По предмету Iнвестування (укр.) - Бiзнес планування проекту (укр.)


Кроссворды по предмету Фiнанси (укр.)

- Б -
- Г -
- Д -
- К -
- М -
- О -
- П -
- Р -
- С -
- С -
- Ф -
- Ц -Это интересно...

Наши контакты

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2017, Список Литературы