Готовый кроссворд по предмету Фiнанси (укр.) - на тему "ФIнансовi результати дiяльностi пiдприємства (укр.)"

 
По горизонтали
2. Грошова одиниця, що використовується як засiб розрахунку вторгових операцiях
5. Аналiз фiнансового стану пiдприємства
8. Нацiональна валюта україни
9. Що є важливим показником ефективної дiяльностi пiдприємств
10. Органiзацiя та управлiння матерiальним виробництвом, ефективне використання ресурсiв, розподiл, обмiн, збут й споживання товарiв та послуг
11. Вид цивiльно-правових вiдносин щодо захисту майнових iнтересiв громадян та юридичних осiб у разi настання певних подiй
14. Один iз рiзновидiв здiйснюваних державою податкiв (зборiв), не пов’язаних з одержанням прибутку пiдприємцем (товаровиробником, торговцем)
16. Найбiльш централiзована форма монополiстичних обєднань, в межах якої пiдприємства-учасники вiдмовляються вiд виробничої, комерцiйної, а iнколи й юридичної самостiйностi i пiдпорядковуються єдиному управлiнню
17. В комерцiйнiй практицi супровiдний документ, що надається продавцем покупцевi i вмiщує перелiк товарiв, їх кiлькiсть i цiну, за якою вони будуть поставленi покупцевi, формальнi особливостi товару (колiр, вага тощо), умови постачання i зведення про вiдправника i одержувача
20. Бiльшення економiчних вигод у виглядi надходжень активiв або зменшення зобов’язань, якi приводять до зростання власного капiталу
По вертикали
1. Непрямий податок, який накладається на товари, що перемiщуються через кордон,
2. Зменшення протягом облiкового перiоду економiчних вигод у виглядi виникнення зобов’язань, що призводить до зменшення власного капiталу пiдприємства
3. Грошовий вираз зменшення або втрати економiчних вигод, якi приводять до зменшення власного капiталу
4. Ефективнiсть якої дiяльностi виражається в досягнутих фiнансових результатах
6. Яке пiдприємство може пiдлягати лiквiдацiї
7. Це цiлеспрямований програмований чи довiльний вплив на обєкти задля досягнення кiнцевої мети за допомогою процесорiв, явищ, процесiв, коли є з ними взаємодiя в режимi детермiнованої чи довiльної програми/регламенту
11. Це грошова допомога, що надається державою за рахунок коштiв бюджету, а також спецiальних фондiв юридичним особам, мiсцевим державним органам, iншим державам
12. Що характеризує позитивнi фiнансовi результати дiяльностi пiдприємства
13. Це чинник виробництва у виглядi вартостi, здатної приносити прибуток або збиток
15. Письмове повiдомлення про виконання певної роботи
18. Грошовi кошти в готiвковiй або безготiвковiй формi у валютi України або в iноземнiй валютi або банкiвськi метали, якi банк прийняв вiд вкладника
19. Вiдношення операцiйного прибутку до середнього за перiод розмiру сумарних активiв - це рентабельнiсть…Похожие категории кроссвордов

1.
Звiтнiсть пiдприємства (укр.)
2.
Економiка пiдприємства (укр.)
3.
Економiка торговельного пiдприємства (укр.)
4.
Органiзацiйний розвиток пiдприємства (укр.)
5.
Математика (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По предмету Економiка пiдприємства (укр.) - Фiнансово-економiчнi результати й ефективнiсть дiяльностi пiдприємства. (укр.)
2.
По предмету Фiнансовий облiк (укр.) - Облiк витрат дiяльностi пiдприємства (укр.)
3.
По предмету Економiка торговельного пiдприємства (укр.) - Стратегiя дiяльностi торговельного пiдприємства та її обґрунтування. (укр.)
4.
По предмету - Основнi виробничi фонди промислового пiдприємства. Оборотнi засоби пiдприємства. (укр.)
5.
По предмету Економiчна теорiя (укр.) - Суспiльне виробництво та його результати (укр.)


Кроссворды по предмету Фiнанси (укр.)

- Б -
- Г -
- Д -
- К -
- М -
- О -
- П -
- Р -
- С -
- С -
- Ф -
- Ц -Это интересно...

Наши контакты

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2020, Список Литературы