Готовый кроссворд по предмету Фiнанси (укр.) - на тему "Фiнансове забеспечення вiдтворення оснивних засобiв (укр.)"

 
По горизонтали
3. Процес придбання товарiв та послуг споживачем
7. Коефiцiєнт, який характеризує фонди, що зберiгаються для подальшого використання
9. Процес передачi товарiв та послуг продавцем покупцю за певну цiну, що сплачується продавцем
14. Мiра прибутковостi роботи пiдприємства. Р. обчислюється
15. Цей коефiцiєнт характеризує фактичний термiн служби виробничих засобiв
18. Показник вiдношення вартостi випущеної продукцiї у вартiсному виразi до середньорiчної вартостi основних виробничих фондiв. Вона виражає ефективнiсть використання засобiв працi, тобто показує, скiльки виробляється готової продукцiї на одиницю основних виробничих фондiв
21. Спорудження нового обєкта, реконструкцiя, розширення, добудова, реставрацiя i ремонт обєктiв, виконання монтажних робiт
22. Знос основних засобiв унаслiдок створення нових, прогресивнiших i економiчно ефективнiших машин та устаткування. Поява досконалiших видiв устаткування з пiдвищеною продуктивнiстю робить економiчно доцiльною замiну дiючих основних засобiв iще до їхнього фiзичного зносу
По вертикали
1. Спосiб витрачати грошi без усякого задоволення
2. Найм або здача майна, якi оформленi договором згiдно якого одна сторона -власник, власник майна надає його у тимчасове користування другiй сторонi - орендатору за визначену плату
4. Метод прискореної амортизацiї, згiдно з яким чим бiльше продукцiї, тим бiльша амортизацiя
5. Перiод служби устаткування вiд моменту введення його в роботу i до виведення з роботи, протягом якої пiдтримується i вiдновлюється його роботоздатнiсть
6. Метод, який передбачає погашення вартостi амортизованого обєкта рiвними частками протягом усьго перiоду його експлуатацiї, згадно з установленими нормами амортизацiї
8. Довгостроковi вкладення капiталу у пiдприємницьку дiяльнiсть з метою одержання певного доходу (прибутку)
9. Розрахункiв, креслень, макетiв, моделей тощо, необхiдних для зведення споруд, виготовлення машин, приладiв
10. Планомiрний процес переносу вартостi засобiв працi у мiру їх зносу на вироблений з їх допомогою продукт
11. Коефiцiєнт, який дає характеристики темпiв технiчного прогресу швидкими темпами
12. Грошовий вираз сукупностi витрат на створення нових, розширення, реконструкцiю, технiчне переоснащення дiючих пiдприємств та оновлення основних фондiв, впровадження нової технiки у виробничих галузях народного господарства
13. Вiльна, iнiцiативна дiяльнiсть людей у рiзних сферах виробництва, що здiйснюється на власний страх i ризик з метою одержання прибутку
16. Цей метод полягає в тому, що длч пiдрахунку суми амортизацiї за облiковий перiод амортизовану вартiсть активу множать на кумулятивний коефiцiєнт
17. Коефiцiєнт, який характеризує часткунових фондiв щодо початкового рiвня
18. Знос, повязаний з участю основних засобiв у виробничому процесi i залежить вiд строку їх використання
19. Щорiчне зниженння вартостi основних фондiв
20. Коефiцiєнт, який характеризує частку нових основних засобiв у складi всiх фондав на кiнець року
21. Грошове вираження збалансованого розпису доходiв i видаткiв держави, адмiнiстративно-територiальної одиницi (областi, району, мiста, села), пiдприємства, установи за певний перiодПохожие категории кроссвордов

1.
Фiнансове право (укр.)
2.
Фiзика (укр.)
3.
Математика (укр.)
4.
Макроекономiка (укр.)
5.
Анестезiологiя (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По предмету Фiнанси (укр.) - Фiнансове забезпечення вiдтворення основних засобiв (укр.)
2.
По предмету Полiтична економiя (укр.) - Ринок, iнфтаструктура та суспiльне вiдтворення (укр.)
3.
По предмету Правознавство (укр.) - Фiнансове право (укр.)
4.
По предмету Фiнанси (укр.) - Фiнансове планування на пiдприємствах (укр.)
5.
По предмету Теорiя держави i права (укр.) - Держава i право на укр. землях в 2-й половинi 17-18ст. (укр.)


Кроссворды по предмету Фiнанси (укр.)

- Б -
- Г -
- Д -
- К -
- М -
- О -
- П -
- Р -
- С -
- С -
- Ф -
- Ц -Это интересно...

Наши контакты

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2020, Список Литературы