Готовый кроссворд по предмету Фiнанси (укр.) - на тему "Оцiнювання фiнансового стану пiдприємства (укр.)"

 
По горизонтали
1. Особа, яка є другою стороною фiнансової операцiї
2. Здатнiсть субєкта економiчної дiяльностi погашати свої довготермiновi зобовязання. Часто характеризується коефiцiєнтом заборгованостi
3. Обєм продажу продукцiї проекту, при якому дохiд вiд продажу повнiстю покриває всi ви-трати на виробництво продукцiї, в тому числi середньоринковий вiдсоток на капiтал i нормальний пiдприємницький дохiд
5. Аналiз балансу,де порiвнюють показники одгого звiтного перiоду з покзниками iншого,з його допомогою є можливiсть виявляти тенденцiї змiни окремих статей чи їхнiх груп
6. Економiчний процес оновлення елементiв основних виробничих фондiв, засобiв виробництва (машин, обладнання, iнструменту), що вибувають внаслiдок фiзичного (матерiального) спрацьовування та технiко-економiчного старiння за рахунок коштiв амортизацiйного фонду
8. Самостiйний господарюючий статутний суб’єкт, який має права юридичної особи та здiйснює виробничу, науково-дослiдницьку та комерцiйну дiяльнiсть з метою одержання вiдповiдного прибутку (доходу)
10. Сума фiнансових зобовязань, грошових боргiв, що пiдлягає погашенню, поверненню в певний термiн
11. Грошове зобовязання банку, за дорученням i за рахунок його клiєнта-iмпортера, здiйснити оплату на користь експортера, або забезпечити платiж iншим банком, у межах певної суми та у визначений строк
12. Аналiз балансу,за допомогою якого визначають вiдноснi показники,що характеризують структуру коштiв та їхнiх джерел у загальному обсязi й кiлькостi
13. Громадянин України, який отримав у тимчасове користування кредит на умовах платностi i строковостi, визначених кредитною угодою
14. Наука, яка дослiджує проблему такого використання обмежених ресурсiв, при якому досягається максимальне задоволення безмежних потреб суспiльства
15. Модель,що пропонують як фактори,що впливають,на пiдсумкове значення критерiю,використовувати рентабельнiсть активiв i фiнансовий важiль
16. Цiльове обєднання ресурсiв для досягнення певної мети
18. Здатнiсть пiдприємства протистояти операцiйним труднощам
19. Заздалегiдь намiчений порядок дiй, необхiдних для досягнення поставленої цiлi. Планування - оптимальний розподiл ресурсiв для досягнення поставленої мети
20. Динамiка рентабельностi власного капiталу в розрiзi факторiв впливу, аналiзується за зведеною таблицею - … прирiст
21. Комплексна характеристика, яка втiлює рiзнi аспекти дiяльностi пiдприємства, а тому визначається системою таких критерiїв, як мiсце пiдприємства на ринку конкретних товарiв, географiя дiлових вiдносин, репутацiя пiдприємства як партнера, активнiсть iновацiйно-iнвестицiйної дi­яльностi, конкурентоспроможнiсть - дiлова …
По вертикали
1. Показник ефективностi використання ка-пiталу, який визначається вiдношенням обсягу виробленої за певний час продукцiї у грошовому вираженнi до вартостi основних засобiв
4. Реакцiя системи на змiнення зовнiшнiх та внутрiшнiх умов реалiзацiї плану, а також цiльових його стратегiй
7. Неспроможнiсть пiдприємства платити за своїми борговими зобовязаннями
9. Це сукупнiсть прийомiв, користуючись якими статистика дослiджує свiй предмет
13. Заздалегiдь намiчений порядок дiй, необхiдних для досягнення поставленої цiлi
15. Класифiкацiя процесу по етапах: постачання, виробництво i реалiзацiя продукцi
16. Вiдношення швидкостi продажiв товару до середнього запасу за певний перiод
17. Модель,що бере до уваги операцiйний прибуток,враховуючи вiдсотковий i податковий тягарПохожие категории кроссвордов

1.
Звiтнiсть пiдприємства (укр.)
2.
Економiка пiдприємства (укр.)
3.
Економiка торговельного пiдприємства (укр.)
4.
Органiзацiйний розвиток пiдприємства (укр.)
5.
Этика (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По предмету Фiнанси пiдприємств (укр.) - Оцiнювання фiнансового стану пiдприємства (укр.)
2.
По предмету - Основнi виробничi фонди промислового пiдприємства. Оборотнi засоби пiдприємства. (укр.)
3.
По предмету Фiнансове право (укр.) - Джерела фiнансового права (укр.)
4.
По предмету Бухгалтерський облiк (укр.) - Оцiнювання i калькулювання. Дакументування та iнвентаризацiя. (укр.)
5.
По предмету Пiдприємство (укр.) - Стратегiя пiдприємства (укр.)


Кроссворды по предмету Фiнанси (укр.)

- Б -
- Г -
- Д -
- К -
- М -
- О -
- П -
- Р -
- С -
- С -
- Ф -
- Ц -Это интересно...

Наши контакты

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2018, Список Литературы