Готовый кроссворд по предмету Фiнанси (укр.) - на тему "Оцiнювання фiнансового стану пiдприємства (укр.)"

 
По горизонтали
1. Окремi складовi параметрiв, якi визначаються як сума або вiдношення
3. Класифiкацiя процесу по етапах: постачання, виробництво i реалiзацiя продукцi
4. Громадянин України, який отримав у тимчасове користування кредит на умовах платностi i строковостi, визначених кредитною угодою
5. Економiчний процес оновлення елементiв основних виробничих фондiв, засобiв виробництва (машин, обладнання, iнструменту), що вибувають внаслiдок фiзичного (матерiального) спрацьовування та технiко-економiчного старiння за рахунок коштiв амортизацiйного фонду
7. Реакцiя системи на змiнення зовнiшнiх та внутрiшнiх умов реалiзацiї плану, а також цiльових його стратегiй
8. Це сукупнiсть прийомiв, користуючись якими статистика дослiджує свiй предмет
10. Цiльове обєднання ресурсiв для досягнення певної мети
12. Здатнiсть субєкта економiчної дiяльностi погашати свої довготермiновi зобовязання. Часто характеризується коефiцiєнтом заборгованостi
13. Аналiз балансу,за допомогою якого визначають вiдноснi показники,що характеризують структуру коштiв та їхнiх джерел у загальному обсязi й кiлькостi
14. Динамiка рентабельностi власного капiталу в розрiзi факторiв впливу, аналiзується за зведеною таблицею - … прирiст
16. Аналiз балансу,де порiвнюють показники одгого звiтного перiоду з покзниками iншого,з його допомогою є можливiсть виявляти тенденцiї змiни окремих статей чи їхнiх груп
17. Грошове зобовязання банку, за дорученням i за рахунок його клiєнта-iмпортера, здiйснити оплату на користь експортера, або забезпечити платiж iншим банком, у межах певної суми та у визначений строк
18. Здатнiсть пiдприємства протистояти операцiйним труднощам
19. Сума фiнансових зобовязань, грошових боргiв, що пiдлягає погашенню, поверненню в певний термiн
20. Неспроможнiсть пiдприємства платити за своїми борговими зобовязаннями
22. Модель,що пропонують як фактори,що впливають,на пiдсумкове значення критерiю,використовувати рентабельнiсть активiв i фiнансовий важiль
23. Заздалегiдь намiчений порядок дiй, необхiдних для досягнення поставленої цiлi. Планування - оптимальний розподiл ресурсiв для досягнення поставленої мети
24. Модель,що бере до уваги операцiйний прибуток,враховуючи вiдсотковий i податковий тягар
По вертикали
2. Особа, яка є другою стороною фiнансової операцiї
4. Самостiйний господарюючий статутний суб’єкт, який має права юридичної особи та здiйснює виробничу, науково-дослiдницьку та комерцiйну дiяльнiсть з метою одержання вiдповiдного прибутку (доходу)
6. Обєм продажу продукцiї проекту, при якому дохiд вiд продажу повнiстю покриває всi ви-трати на виробництво продукцiї, в тому числi середньоринковий вiдсоток на капiтал i нормальний пiдприємницький дохiд
9. Заздалегiдь намiчений порядок дiй, необхiдних для досягнення поставленої цiлi
11. Показник ефективностi використання ка-пiталу, який визначається вiдношенням обсягу виробленої за певний час продукцiї у грошовому вираженнi до вартостi основних засобiв
15. Комплексна характеристика, яка втiлює рiзнi аспекти дiяльностi пiдприємства, а тому визначається системою таких критерiїв, як мiсце пiдприємства на ринку конкретних товарiв, географiя дiлових вiдносин, репутацiя пiдприємства як партнера, активнiсть iновацiйно-iнвестицiйної дi­яльностi, конкурентоспроможнiсть - дiлова …
21. Вiдношення швидкостi продажiв товару до середнього запасу за певний перiодПохожие категории кроссвордов

1.
Економiка пiдприємства (укр.)
2.
Економiка торговельного пiдприємства (укр.)
3.
Бухоблiк (укр.)
4.
Цiноутворення (укр.)
5.
Страхування (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По предмету - Основнi виробничi фонди промислового пiдприємства. Оборотнi засоби пiдприємства. (укр.)
2.
По предмету Фiнансове право (укр.) - Джерела фiнансового права (укр.)
3.
По предмету Бухгалтерський облiк (укр.) - Оцiнювання i калькулювання. Дакументування та iнвентаризацiя. (укр.)
4.
По предмету Пiдприємство (укр.) - Фiнанси пiдприємства (укр.)
5.
По экономике - Економiка пiдприємства (укр.)


Кроссворды по предмету Фiнанси (укр.)

- Б -
- Г -
- Д -
- К -
- М -
- О -
- П -
- Р -
- С -
- С -
- Ф -
- Ц -Это интересно...

Наши контакты

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2016, Список Литературы