Готовый кроссворд по предмету Фiнанси (укр.) - на тему "Кредитування (укр.)"

 
По горизонтали
7. Особливостями якого аналiзу є орiєнтацiя аналiзу на публiчну,зовнiшню звiтнвсть пiдприємства
8. Позики, за якими банком перенесенi строки повернення на пiзнiший час
10. Такий стан пiдприємства, коли обсяг його майна (активiв) достатнiй для погашення зобовязань, тобто пiдприємство платоспроможне,називається фiнансова…
15. За допомогою даних якої звiтностi можна оцiнити динамiку i перспективи розвитку пiдприємства,що насамперед виражається в одержаннi прибутку
20. Сума фiнансових зобов’язань, грошових боргiв, що пiдлягає погашенню, поверненню в певний термiн
23. Як правило, що вищi показники обсягу виробництва i реалiзацiї продукцiї, робiт, послуг i нижча їх…, то вища прибутковiсть пiдприємства, що позитивно впливає на його фiнансовий стан
25. Процес використання робочої сили i обладнання у
По вертикали
1. Принцип кредитування, який обумовлює плату за його використання
2. Принцип кредитування, який узгоджує видачу кредиту й погашення з матерiальними процесами, якi гарантують повернення наданих грошових коштiв
3. Кредитування банком розрахункового рахунку клiєнта для оплати ним розрахункових документiв при недостачi або вiдсутностi на розрахунковому рахунку клiєнта-позичальника коштiв
4. Надання у розпорядження однiєю договiрною стороною iншiй коштiв у рахунок майбутнiх платежiв, повязаних з проведенням певних робiт, попереднiх розробок або пiдготовкою до вiдвантаження певних партiй товарiв
5. Як називається показник фiнансового стану,сутнiсть якої полягає в можливостi пiдприємства в будь-який момент розрахуватися за своїми зобовязаннями (пасивам) за допомогою (за рахунок) майна (активiв), яке є на балансi, тобто в тому, як швидко пiдприємство може продати свої активи, отримати грошовi кошти i погасити заборгованiсть перед постачальниками, i банком щодо повернення кредитiв, перед бюджетом та позабюджетними централiзованими фондами iз сплати податкiв та платежiв, перед працiвниками з в
6. Кредит, який видається банкiвським консорцiумом
9. Законодавчо врегульований процес встановлення та утримання податкiв у країнi, визначення їхнiх розмiрiв i ставок, вiдповiдних обєктiв та кола юридичних i фiзичних осiб, що пiдлягають оподаткуванню, а також порядок сплати податкiв
11. Цей показник характеризує ту частину, власних обiгових коштiв, якi знаходяться в формi грошових коштiв, що мають абсолютну лiквiднiсть
12. Як називаються активи, до яких належать усi статтi коштiв пiдприємства, короткостроковi фiнансовi вкладення
13. Ресурси пiдприємства якi забезпечують економiчну користь протягом тривалого перiоду,в них вiдсутня матерiальна основа здобування доходiв та невизначенi майбутнi розмiри усiх заходi
14. Надзвичайно важливим показником фiнансового стану пiдприємства є його …
16. Єдиний рахунок клiєнта в банку за яким на пiдставi дiї договору здiйснюються як кредитнi так i розрахунковi операцiї
17. Рух грошей у процесi виробництва та обiгу, в ходi якого вони здiйснюють повний оборот
18. Якi кредити пiдприємства використовують,якщо вiдчувають брак амортизацiйних вiдрахувань i прибутку
19. Кредит, що передбачає акцептування банком iнкасованої пiдприємством-позичальником тратти за умови, що пiдприємство надає в розпорядження банку вексель до настання термiну його оплати
21. Юридична або фiзична особа, яка здiйснює платiж за допомогою чека та пiдписує його
22. Iнфляцiя грошової одиницi, що характери¬зується проявом стагнацiї економiки й одночасного пiдвищення цiн на товари i послуги
24. Принцип кредитування, який припускає повернення виданого кредиту у встановлених обсягах i строкПохожие категории кроссвордов

1.
Этика (укр.)
2.
Фiзика (укр.)
3.
Математика (укр.)
4.
Макроекономiка (укр.)
5.
Анестезiологiя (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По предмету Фiнанси (укр.) - Кредитування i контроль (укр.)
2.
По предмету Теорiя держави i права (укр.) - Держава i право на укр. землях в 2-й половинi 17-18ст. (укр.)
3.
По предмету Экономика (укр.) - Пiдприємство (укр.)
4.
По предмету Психологiя (укр.) - Стрес (укр.)


Кроссворды по предмету Фiнанси (укр.)

- Б -
- Г -
- Д -
- К -
- М -
- О -
- П -
- Р -
- С -
- С -
- Ф -
- Ц -Это интересно...

Наши контакты

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2020, Список Литературы