Готовый кроссворд по предмету Фiнанси (укр.) - на тему "Кредитування (укр.)"

 
По горизонтали
1. Як називається аналiз,який характеризує внутрiшньогосподарський аналiз зведених показникiв звiтностi за окремими показниками самого пiдприємства та його дочiрнiх пiдприємств (фiлiй), а також мiжгосподарський аналiз показникiв даної фiрми порiвняно з показниками конкурентiв або iз середньогалузевими та середнiми показниками
2. Назвiть кредит за призначенням
4. Як правило, що вищi показники обсягу виробництва i реалiзацiї продукцiї, робiт, послуг i нижча їх…, то вища прибутковiсть пiдприємства, що позитивно впливає на його фiнансовий стан
5. Єдиний рахунок клiєнта в банку за яким на пiдставi дiї договору здiйснюються як кредитнi так i розрахунковi операцiї
6. Як називається показник фiнансового стану,сутнiсть якої полягає в можливостi пiдприємства в будь-який момент розрахуватися за своїми зобовязаннями (пасивам) за допомогою (за рахунок) майна (активiв), яке є на балансi, тобто в тому, як швидко пiдприємство може продати свої активи, отримати грошовi кошти i погасити заборгованiсть перед постачальниками, i банком щодо повернення кредитiв, перед бюджетом та позабюджетними централiзованими фондами iз сплати податкiв та платежiв, перед працiвниками з в
7. Метод який використовується при оцiнцi якостi продукцiї технiчних засобiв контролю
9. Назвiть один iз основних показникiв,що характеризує фiнансовий стан пiдприємства,це вiдносний показник iнтенсивностi виробництва, який характеризує рiвень прибутковостi (окупностi) вiдповiдних складових процесу виробництва або сукупних витрат пiдприємства
11. Принцип кредитування, який узгоджує видачу кредиту й погашення з матерiальними процесами, якi гарантують повернення наданих грошових коштiв
14. Кредит, який надають банки для обслуговування платiжного обороту клiєнтiв
15. Юридична або фiзична особа, яка здiйснює платiж за допомогою чека та пiдписує його
16. Позики, за якими закiнчилися строки повернення
17. Рух грошей у процесi виробництва та обiгу, в ходi якого вони здiйснюють повний оборот
19. Iнфляцiя грошової одиницi, що характери¬зується проявом стагнацiї економiки й одночасного пiдвищення цiн на товари i послуги
20. Принцип кредитування, який обумовлює плату за його використання
21. Як називається коефiцiєнт — показник, який характеризує частку власних активiв у загальнiй сумi всiх активiв пiдприємства, використаних ним для здiйснення статутної дiяльностi
22. Вiдносини мiж субєктами господарювання, якi виникаюсь за орендування майна - … кредит
23. Кредитний цiнний папiр, який пiдтверджує внесення грошової суми i зобовязання повернути номiнальну вартiсть цього цiнного паперу в передбачений термiн з виплатою фiксованого проценту
24. Такий стан пiдприємства, коли обсяг його майна (активiв) достатнiй для погашення зобовязань, тобто пiдприємство платоспроможне,називається фiнансова…
По вертикали
1. Назвiть один iз методiв,що належить до неформалiзовани
3. Як називаються активи, до яких належать усi статтi коштiв пiдприємства, короткостроковi фiнансовi вкладення
8. До субьєктивних факторiв належать рiвнi органiзацiї,назвiть один iз них
10. Кредит, який видається банкiвським консорцiумом
12. Продаж дебiторської заборгованостi пiдприємства на користь факторингової компанiї чи комерцiйного банку ранiше строку їх погашення з дисконтом вiд номiнальної вартостi
13. Кредитування банком розрахункового рахунку клiєнта для оплати ним розрахункових документiв при недостачi або вiдсутностi на розрахунковому рахунку клiєнта-позичальника коштiв
18. Який стан пiдприємства означає комплексне поняття, яке є результатом взаємодiї всiх елементiв системифiнансових вiдносин пiдприємства, визначається сукупнiстю виробничо-господарських факторiв i характеризується системою показникiв, що вiдображають наявнiсть, розмiщення i використання фiнансових ресурсiвПохожие категории кроссвордов

1.
Макроекономiка (укр.)
2.
Анестезiологiя (укр.)
3.
Этика (укр.)
4.
Фiзика (укр.)
5.
Математика (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По предмету Фiнанси (укр.) - Кредитування i контроль (укр.)
2.
По предмету Теорiя держави i права (укр.) - Держава i право на укр. землях в 2-й половинi 17-18ст. (укр.)
3.
По предмету Бiологiя (укр.) - Птахи (укр.)
4.
По предмету Фармакологiя (укр.) - Аптека (укр.)


Кроссворды по предмету Фiнанси (укр.)

- Б -
- Г -
- Д -
- К -
- М -
- О -
- П -
- Р -
- С -
- С -
- Ф -
- Ц -Это интересно...

Наши контакты

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2017, Список Литературы