Готовый кроссворд по предмету Фiнанси (укр.) - на тему "Фiнансовi активи (укр.)"

 
По горизонтали
5. Третiй етап кругообiгу капiталу
8. Належать до обiгового капiталу
11. Забезпечення наявним грошовим капiталом для використання в комерцiйних цiлях
14. Капiтал, що брав участь i повнiстю витрачається протягом одного виробничого циклу
15. Запас матерiальних ресурсiв, потрiбний для забезпечення нормального перебiгу виробничого процесу в разi непередбачених перешкод у постачаннi, перебоїв у роботi транспорту, виникнення аварiйної ситуацiї тощо
18. Перiод … – це час мiж сплатою грошей за сировину i матерiали та надходженням грошей вiд продажу готової продукцiї
19. Перiод обiгу … заборгованостi – часовий промiжок мiж продажем готової продукцiї та оплатою рахункiв «до одержання»
22. Перiод обiгу … заборгованостi – часовий промiжок часу мiж одержанням сировини, матерiалiв, напiвфабрикатiв та їх оплатою
25. Спосiб iнвестування грошей для групи iнвесторiв за якого вартiсть iнвестування цiльових об’єктiв розподiляється помiж всiх них.… фонд
По вертикали
1. … витрат - максимально допустимi абсолютнi величини витрати сировини й матерiалiв, палива й електричної енергiї на виробництво одиницi продукцiї
2. . … обiговi кошти – це банкiвськi кредити i кредиторська заборгованiсть
3. … оборотних засобiв – мiнiмально необхiдна сума коштiв, що забезпечують безперервнiсть роботи пiдприємства
4. Здатнiсть швидко перетворити актив на грошi без втрат його ринкової вартостi
6. Ресурси, контрольованi пiдприємством у результатi минулих подiй, використання яких, як очiкується, призведе до отримання економiчних вигiд у майбутньому
7. Запас, який визначається як перевищення строкiв вантажообiгу (час доставки товару вiд постачальника до покупця) над строком документообiгу
9. Характерна риса обiгових коштiв – висока … їх обороту
10. Перший етап кругообiгу капiталу
12. Обiговi активи залежно вiд принципiв оптимiзацiї
13. Основна частина виробничого (збутового) запасу, призначена для забезпечення безперервностi процесу виробництва (збуту) мiж двома сумiжними поставками
16. Запас, який дорiвнює часу, необхiдному для пiдготовки матерiалiв до виробництва
17. Другий етап кругообiгу капiталу
20. Науковий принцип нормування окремих видiв матерiальних ресурсiв
21. Метод нормування, який полягає в уточненнi чинних нормативiв власних обiгових коштiв вiдповiдно до змiн показникiв виробництва
23. Функцiя нормування
24. Метод нормування, який передбачає ретельний аналiз наявних товарно-матерiальних цiнностей з подальшим вилученням з них надлишковихПохожие категории кроссвордов

1.
Математика (укр.)
2.
Макроекономiка (укр.)
3.
Анестезiологiя (укр.)
4.
Этика (укр.)
5.
Фiзика (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По предмету Фiнанси (укр.) - Обiговi активи (укр.)
2.
По предмету Економiка пiдприємства (укр.) - Нематерiальнi активи (укр.)
3.
По предмету Фiнанси (укр.) - Фiнансовi системи (укр.)
4.
По предмету Грошi та кредит (укр.) - Фiнансовi посередники (укр.)
5.
По предмету Фiнанси (укр.) - Фiнансовi термiни (укр.)


Кроссворды по предмету Фiнанси (укр.)

- Б -
- Г -
- Д -
- К -
- М -
- О -
- П -
- Р -
- С -
- С -
- Ф -
- Ц -Это интересно...

Наши контакты

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2020, Список Литературы