Готовый кроссворд по предмету Фiнанси (укр.) - на тему "Фiнансовi активи (укр.)"

 
По горизонтали
2. … витрат - максимально допустимi абсолютнi величини витрати сировини й матерiалiв, палива й електричної енергiї на виробництво одиницi продукцiї
4. Третiй етап кругообiгу капiталу
7. . … обiговi кошти – це банкiвськi кредити i кредиторська заборгованiсть
9. Ресурси, контрольованi пiдприємством у результатi минулих подiй, використання яких, як очiкується, призведе до отримання економiчних вигiд у майбутньому
10. Сукупнiсть усiх зобов’язань (джерел формування засобiв) пiдприємства
13. Перший етап кругообiгу капiталу
15. Здатнiсть швидко перетворити актив на грошi без втрат його ринкової вартостi
19. Запас, який дорiвнює часу, необхiдному для пiдготовки матерiалiв до виробництва
23. Запас, який визначається як перевищення строкiв вантажообiгу (час доставки товару вiд постачальника до покупця) над строком документообiгу
По вертикали
1. Перiод … – це час мiж сплатою грошей за сировину i матерiали та надходженням грошей вiд продажу готової продукцiї
2. … оборотних засобiв – мiнiмально необхiдна сума коштiв, що забезпечують безперервнiсть роботи пiдприємства
3. Капiтал, що брав участь i повнiстю витрачається протягом одного виробничого циклу
5. Другий етап кругообiгу капiталу
6. Характерна риса обiгових коштiв – висока … їх обороту
8. Обiговi активи залежно вiд принципiв оптимiзацiї
11. Метод нормування, який передбачає ретельний аналiз наявних товарно-матерiальних цiнностей з подальшим вилученням з них надлишкових
12. Метод нормування, який полягає в уточненнi чинних нормативiв власних обiгових коштiв вiдповiдно до змiн показникiв виробництва
14. Запас матерiальних ресурсiв, потрiбний для забезпечення нормального перебiгу виробничого процесу в разi непередбачених перешкод у постачаннi, перебоїв у роботi транспорту, виникнення аварiйної ситуацiї тощо
16. Перiод обiгу … заборгованостi – часовий промiжок мiж продажем готової продукцiї та оплатою рахункiв «до одержання»
17. Перiод обiгу … заборгованостi – часовий промiжок часу мiж одержанням сировини, матерiалiв, напiвфабрикатiв та їх оплатою
18. Науковий принцип нормування окремих видiв матерiальних ресурсiв
20. Спосiб iнвестування грошей для групи iнвесторiв за якого вартiсть iнвестування цiльових об’єктiв розподiляється помiж всiх них.… фонд
21. Функцiя нормування
22. Забезпечення наявним грошовим капiталом для використання в комерцiйних цiлях
24. Основна частина виробничого (збутового) запасу, призначена для забезпечення безперервностi процесу виробництва (збуту) мiж двома сумiжними поставкамиПохожие категории кроссвордов

1.
Макроекономiка (укр.)
2.
Анестезiологiя (укр.)
3.
Этика (укр.)
4.
Фiзика (укр.)
5.
Математика (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По предмету Фiнанси (укр.) - Обiговi активи (укр.)
2.
По предмету Економiка пiдприємства (укр.) - Нематерiальнi активи (укр.)
3.
По предмету Грошi та кредит (укр.) - Фiнансовi посередники (укр.)
4.
По предмету Фiнанси (укр.) - Фiнансовi термiни (укр.)
5.
По финансам и кредиту - Фiнансовi системи (укр.)


Кроссворды по предмету Фiнанси (укр.)

- Б -
- Г -
- Д -
- К -
- М -
- О -
- П -
- Р -
- С -
- С -
- Ф -
- Ц -Это интересно...

Наши контакты

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2017, Список Литературы