Готовый кроссворд по предмету Фiнанси (укр.) - на тему "Державний борг та державний кредит (укр.)"

 
По горизонтали
1. Яка змiна доходностi позики в перiод її дiї
3. Домовленiсть мiж позичальником i кредитором щодо замiни зобовязання по певному фiнансовому кредиту iншим зобовязанням
6. Ця функцiя тiсно пов’язана з дiяльнiстю держави i станом централiзованого фонду грошових коштiв
7. При якiй конверсiї власник зобовязаний погодитися з новими умовами позики, яка здiйснюється тiльки в рамках установленого    перiоду
8. Яке обєднання вiдбувається кiлькох позик в одну
9. При якiй конверсiї власник державного цiнного папера може вибирати: або погодитися з новими умовами, або погасити папiр
11. Держава повнiстю звiльняється  вiд зобовязань по боргах без їх реальної компенсацiї кредиторам
12. Яка вiдбувається змiна строкiв дiї позики в сторону збiльшення
13. За якою позикою виплата доходу здiйснюється на пiдставi проведення титражiв
15. Що обслуговує формування i використання централiзованих грошових фондiв держави
16. Що складається з усiх випущених i непогашених боргових зобовязань держави (арк чи мiсцевого самоврядування), включаючи борговi зобовязання держави
17. Яка позика характерна тим,що державнi цiннi папери купуються з певною скидкою,а погашаються за номiнальною вартiстю
18. Сутнiсть якої функцiї державного кредиту виявляється в тому, що, вступаючи в кредитнi вiдносини, держава впливає на стан грошового обiгу, рiвень процентних ставок на ринку грошей i капiталiв, на виробництво i зайнятiсть
19. При якiй конверсiї кредитор може або погодитися, або вiдмовитися вiд нових умов
По вертикали
2. Найбiльш поширений вид державних цiнних паперiв
4. За якою позикою дохiд виплачується у виглядi позикового вiдсотка
5. Через яку функцiю державного кредиту забезпечується формування централiзованих грошових фондiв держави або їх використання на принципах строковостi, платностi i повернення
10. Погашення основної заборгованостi й процентiв за рахунок коштiв, отримують вiд розмiщення нових позик – це…
14. Пролонгацiя строкiв погашення позики
16. Визнання неспроможностi країни сплачувати борги в строк i в повному обсязiПохожие категории кроссвордов

1.
Грошi та кредит (укр.)
2.
Деньги, кредит, банки (ДКБ) (укр.)
3.
Финансы и кредит
4.
Деньги, кредит, банки (ДКБ)
5.
Психологiя (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По предмету Фiнанси (укр.) - Державний та мунiципальний кредит (укр.)
2.
По предмету Экономика (укр.) - Кредит (укр.)
3.
По предмету Банкiвська справа (укр.) - Кредит (укр.)
4.
По предмету Грошi та кредит (укр.) - Кредит (укр.)
5.
По предмету Мiжнародна економiка (укр.) - Мiжнародний кредит (укр.)


Кроссворды по предмету Фiнанси (укр.)

- Б -
- Г -
- Д -
- К -
- М -
- О -
- П -
- Р -
- С -
- С -
- Ф -
- Ц -Это интересно...

Наши контакты

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2017, Список Литературы