Готовый кроссворд по предмету Фiнанси (укр.) - на тему "Страхування (укр.)"

 
По горизонтали
4. Яка функцiя полягає в переданнi за певну плату страховиковi матерiальної вiдповiдальностi за наслiдки ризику, зумовленого подiями, перелiк яких передбачено чинним законодавством або договором зi страхувальником
7. Юридична особа яка дiє на пiдставi вiдповiдної лiцензiї страхового фонду - це…
10. Якi витрати по розширеному вiдтворенню на пiдприємствi, джерелом їх фiнансування є частково амортизацiйний фонд, крiм того чистий прибуток
14. Оформлення банком авалю на векселi, згiдно з яким банк бере на себе зобовязання сплатити вексель повнiстю, або частково, за одну iз зобовязаних за векселем осiб у випадку несплати векселя платником у передбачений термiн або якщо немає можливостi отримати платiж за векселем у передбачений термiн - це
15. Якi доходи, розподiляються мiж рiзними рiвнями бюджетної системи
16. Звiтнiсть бюджетної установи керiвним розпорядникам коштiв
19. Покриття витрат на просте вiдтворення i формування прибутку
24. Покриття за рахунок отриманого прибутку витрат на просте вiдтворення, дебiторської заборгованостi, кредитiв i вiдсоткiв на них
По вертикали
1. Якi ресурси називають загальною сумою власного,позиченого i залученого капiталу,що використовують пiдприємство для формування своїх активiв i здiйснення виробничо - господарської дiяльностi з метою отримання прибутку
2. Яка власнiсть привласнена державою (як субєктом власностi) засобiв виробництва, робочої сили, частки нацiонального доходу та iнших обєктiв власностi у рiзних сферах суспiльного вiдтворення
3. Якi кошти одержує пiдприємство на визначений термiн за певну плату на умовах повернення
5. Частина чистого прибутку, розподiлена мiж учасниками (власниками) вiдповiдно до частки їх участi у власному капiталi пiдприємства
6. Податковi та iншi надходження, що зараховуються до вiдповiдного рiвня бюджетної системи i використовуються на фiнансування як власних, так i делегованих повноважень
8. Яке фiнансування передбачає утримання обєкта за рахунок бюджетних коштiв
9. Видiлення коштiв здiйснюється згiдно з плановими документами та кошторисом
10. Яка власнiсть є самостiйною i рiвноправною формою власностi нарiвнi з такими видами власностi як державна, приватна й iн
11. Система економiчних перерозподiльчих вiдносин
12. Тимчасовi статутнi обєднання промислового i банкiвського капiталу для досягнення спiльної мети - це…
13. Який прибуток передбачає постiйне порiвняння у грошовому вираженi витрат i результатi комерцiйної дiяльностi
17. Покриття власними доходами витрат на просте вiдтворення
18. Юридична чи фiзична особа,яка на пiдставi вiдповiдної угоди зi страховиком сплачує страховi внески до стахового фонду й отримує право на вiдшкодування збиткiв
20. Здатнiсть пiдприємства своєчасно розраховуватися за своїми зобовязаннями
21. Яка функцiя полягає в суворо цiльовому формуваннi коштiв страхового фонду
22. Юридична чи фiзична особа,якiй належить страхове вiдшкодування у разi населення страхового випадку
23. Яка функцiя полягає у полiпшенi стану грошового обiгу, пiдвищенi купiвельної спроможностi нацiональної валюти, збiльшенi iнвестицiйних можливостей країниПохожие категории кроссвордов

1.
Страхування (укр.)
2.
Соцiальне страхування (укр.)
3.
Фiзика (укр.)
4.
Математика (укр.)
5.
Макроекономiка (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По предмету Страхування (укр.) - Майнове страхування (укр.)
2.
По предмету Охорона працi (укр.) - Соцiальне страхування (укр.)
3.
По предмету Страхування (укр.) - Пенсiйне страхування (укр.)
4.
По предмету Соцiальне страхування (укр.) - Медичне страхування (укр.)
5.
По предмету Страхування (укр.) - Особисте страхування (укр.)


Кроссворды по предмету Фiнанси (укр.)

- Б -
- Г -
- Д -
- К -
- М -
- О -
- П -
- Р -
- С -
- С -
- Ф -
- Ц -Это интересно...

Наши контакты

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2017, Список Литературы