Готовый кроссворд по предмету Фiнанси (укр.) - на тему "Державний та мунiципальний кредит (укр.)"

 
По горизонтали
1. Вид державного кредиту залежно вiд строкiв погашення державою боргових зобовязань
3. Обєднання кiлькох випущених позик в одну
4. Всi кошти, якi бюджетнi установи та органiзацiї отримують понад асигнування, що видiляються їм з державного та/або мiсцевих бюджетiв. Позабюджетнi кошти за принципом походження та використання подiляються на спецiальнi кошти, суми за дорученнями, депозитнi кошти та iншi позабюджетнi кошти. Вони використовуються суворо за цiльовим призначенням
6. Урегульованi правовими нормами вiдносини, в яких позичальником є держава або мунiципальний орган, а кредитором — фiзична або юридична особа (назвати вид кредиту)
8. Змiна умов обертання позик в частинi термiну їх погашення, тобто рiшення про перенесення дати виплати по зобовязаннях на пiзнiший термiн
9. Це будь-яке здiйснене вiдповiдно до бюджетного асигнування розмiщення замовлення, укладення договору, придбання товару, послуги чи здiйснення iнших аналогiчних операцiй протягом бюджетного перiоду, стосовно яких необхiдно виконати платежi протягом цього ж перiоду або у майбутньому
10. Це рахунки, якi вiдкриваються в органах Державного казначейства розпорядникам i одержувачам коштiв державного та мiсцевих бюджетiв як складовi Єдиного казначейського рахунку для облiку операцiй за коштами загального фонду вiдповiдного бюджету
12. Вiдмова держави вiд своїх боргових зобовязань
13. Документ, що видається Голов-ною державною податковою iнспекцiєю з метою конкре-тизацiї i деталiзацiї положень законодавчих актiв iз питаньоподаткування
14. Ревiзiя передбачає перевiрку одних учасникiв суцiльним методом, а iнших — вибiрковим, що дозволяє ревiзувати (охопити) великi обєкти з великим документооборотом, якi здiйснюють крупнi господарськi операцiї
17. Найкраще запозиченi кошти спрямовувати до … . сфери
18. Дохiднiсть, яка вказана на цiнному паперi, але реальна дохiднiсть дорiвнюватиме номiнальнiй, якщо цiнний папiр придбаний за номiнальною вартiстю
19. Ревiзiя яка проводиться для перевiрки окремих сторiн або учасникiв фiнансово-господарської дiяльностi господарюючих субєктiв. Проводиться з певного перелiку питань за допомогою ознайомлення з окремими напрямками фiнансової дiяльностi
20. Податок що вноситься в бюджет юридичними iфiзичними особами за ставками з одиницi площi земель-ної дiлянки, якi диференцiйованi залежно вiд призначеннядiлянки, її мiсце розташування та родючостi ґрунтiв (дляземель сiльськогосподарського призначення) чи у вiдсот-ках до грошової оцiнки
22. Це обстеження i визначення окремих дiлянок фiнансово-господарської дiяльностi пiдприємства, установи, органiзацiї або їх пiдроздiлiв
23. Рiзновид державного кредиту при якому власники цiнних паперiв отримують дохiд за умови включення цього номера цiнного наперу у виграшний тираж погашення
24. Фiнансовий контроль застосовується тiльки по вiдношенню до пiдвiдомчих пiдприємств та органiзацiй i проводиться контрольно-ревiзiйними пiдроздiлами мiнiстерств i вiдомств. В останнi роки у звязку з лiквiдацiєю великої кiлькостi мiнiстерств, появою пiдприємств нових форм власностi масштаби вiдомчого фiнансового контролю значно скоротилися
25. Пiд час отримання державних позик забезпеченням виступає … .. майно
По вертикали
2. Погашення основної заборгованостi i процентiв за рахунок засобiв, отриманих вiд розмiщення нових позик
5. … . зобовязання — вид державних цiнних паперiв, якi добровiльно розповсюджуються серед населення, свiдчать про внесення їх держателем коштiв до бюджету i дають право на одержання фiксованого доходу протягом усього часу володiння цими цiнними паперами
7. Фiнансовий контрольo що здiйснюють громадськi органiзацiї (партiї, рухи, профспiлковi органiзацiї)
11. Один з принципiв кредитування
15. Виконання боргових зобовязань перед кредиторами щодо сплати основної суми боргу, тобто суми позики, визначеної угодою про позики або номiнальної вартостi державних цiнних паперiв
16. Одностороння змiна доходностi позики, коли держава заявляє про зниження для кредиторiв дохiдностi по позиках, отриманих державою
21. Функцiя джержавного кредиту, завдяки якiй держава впливає на стан грошового обiгу, рiвень вiдсоткових ставок, на виробництво та зайнятiстьПохожие категории кроссвордов

1.
Грошi та кредит (укр.)
2.
Деньги, кредит, банки (ДКБ) (укр.)
3.
Финансы и кредит
4.
Деньги, кредит, банки (ДКБ)
5.
Бухоблiк (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По предмету Фiнанси (укр.) - Державний борг та державний кредит (укр.)
2.
По предмету Економiка (укр.) - Кредит (укр.)
3.
По предмету Банкiвська справа (укр.) - Кредит (укр.)
4.
По предмету Грошi та кредит (укр.) - Кредит (укр.)
5.
По предмету Мiжнародна економiка (укр.) - Мiжнародний кредит (укр.)


Кроссворды по предмету Фiнанси (укр.)

- Б -
- Г -
- Д -
- К -
- М -
- О -
- П -
- Р -
- С -
- С -
- Ф -
- Ц -Это интересно...

Наши контакты

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2016, Список Литературы