Готовый кроссворд по предмету Фiнанси (укр.) - на тему "Санацiя (укр.)"

 
По горизонтали
1. Сучасна назва професiйної дiяльностi, повьязаної з аналiзом економiки пiдприємства й оптимiзацiєю управлiнських намiрiв щодо майбутнiх дiй
3. Стратегiя - передбачає активнi дiї: модернiзацiю обладнання, впровадження нових технологiй та ефективного маркетингу, пiдвищення цiн, пошук нових ринкiв збуту продукцiї, розробку та реалiзацiю прогресивної стратегiчної концепцiї контролiнгу та управлiння
5. Тимчасове обїєднання банкiв,що створюються для координацiї дiй з метою проведення рiзноманiтного роду банкiвських операцiй i засновуються банками на паритетних засадах- банкiвськi…
7. До основних форм рефiнансування дебiторської заборгованостi належить
8. Як називаються межi,де розповсюджуються зовнiшнi фактори,якi характризуються стабiльнiстю мiжнародної полiтики та мiжнародної конкуренцiї
9. Менеджмент санацiї можна розглядати з двох позицiй iнституцiйної та…
10. Визнана господарським судом неможливiсть боржника вiдновити свою платоспроможнiсть i задовольнити визнанi судом вимоги кредиторiв iнакше як через застосування лiквiдацiйної процедури
11. Головним критерiєм ухвалення рiшення про санацiю або лiквiдацiю пiдприємства є його санацiйна…
13. Стягнення.. . заборгованостi - пiдприємства, якi опинились на межi банкрутства, мають значний рiвень дебiторської заборгованостi, що є суттєвим резервом вiдновлення платоспроможностi
15. Лiквiдацiя пiдприємства — це процедура лiквiдацiї неспроможного пiдприємства, яка здiйснюється за рiшенням господарського суду (як правило, у процесi провадження справи про банкрутство)
16. Прибуток,що винкає внаслiдок викупу пiдприємством власних корпоративних прав за курсом, нижче номiнальної вартостi цих прав
По вертикали
2. Ресткуртуризацiя може бути … (являє собою комплекс заходiв щодо вдосконалення менеджменту пiдприємства з метою полiпшення показникiв його поточної дiяльностi й вiдновлення платоспроможностi)
4. Криза – коли пiдприємство є неплатоспроможним або iснує реальна загроза втрати платоспроможностi
6. Вид кризи (перманентнi збитки зїдають власний капiтал i це призводить до незадовiльної структури балансу)
12. Зовнiшня санацiя характеризується участю в нiй стороннiх осiб, зокрема банкiв та iнших кредиторiв, клiєнтiв, держави
14. Санацiя,яка передбачає фiнансування, оздоровлення пiдприємства за рахунок його власних ресурсiв i коштiвПохожие категории кроссвордов

1.
Фiзика (укр.)
2.
Математика (укр.)
3.
Макроекономiка (укр.)
4.
Анестезiологiя (укр.)
5.
Этика (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По предмету Теорiя держави i права (укр.) - Держава i право на укр. землях в 2-й половинi 17-18ст. (укр.)
2.
По предмету Бiологiя (укр.) - Птахи (укр.)


Кроссворды по предмету Фiнанси (укр.)

- Б -
- Г -
- Д -
- К -
- М -
- О -
- П -
- Р -
- С -
- С -
- Ф -
- Ц -Это интересно...

Наши контакты

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2017, Список Литературы