Готовый кроссворд по предмету Фiнанси (укр.) - на тему "Санацiя (укр.)"

 
По горизонтали
1. Сучасна назва професiйної дiяльностi, повьязаної з аналiзом економiки пiдприємства й оптимiзацiєю управлiнських намiрiв щодо майбутнiх дiй
4. Криза – коли пiдприємство є неплатоспроможним або iснує реальна загроза втрати платоспроможностi
6. Санацiя,яка передбачає фiнансування, оздоровлення пiдприємства за рахунок його власних ресурсiв i коштiв
7. Модель фiнансової санацiї, яка передбачає реалiзацiю головної стратегiчної мети санацiї
9. Узагальнена модель дiй, необхiдних для досягнення поставлених цiлей через координацiю i розподiл ресурсiв пiдприємства
10. Яку санацiю визначає Закон як систему заходiв щодо вiдновлення плптоспроможностi боржника, якi може здiйснювати власник майна, з метою запобiгання банкрутства боржника шляхом реорганiзацiйних, управлiнських,iнвестицiйних, технiчних, правових заходiв вiдповiдно до законодавства до початку виробництва в справi про банкрутство
11. Ресткуртуризацiя може бути … (являє собою комплекс заходiв щодо вдосконалення менеджменту пiдприємства з метою полiпшення показникiв його поточної дiяльностi й вiдновлення платоспроможностi)
13. Прибуток,що винкає внаслiдок викупу пiдприємством власних корпоративних прав за курсом, нижче номiнальної вартостi цих прав
15. Менеджмент санацiї можна розглядати з двох позицiй iнституцiйної та…
16. Тимчасове обїєднання банкiв,що створюються для координацiї дiй з метою проведення рiзноманiтного роду банкiвських операцiй i засновуються банками на паритетних засадах- банкiвськi…
17. Як називається, що означає систему фiнансово-економiчних,виробничо-технiчних, органiзацiйно-правових заходiв, спрямованих на досягнення чи вiдновлення платоспроможностi, лiквiдностi,прибутковостi пiдприємства- боржника в довгостроковому перiодi
19. Зовнiшня санацiя характеризується участю в нiй стороннiх осiб, зокрема банкiв та iнших кредиторiв, клiєнтiв, держави
20. Головним критерiєм ухвалення рiшення про санацiю або лiквiдацiю пiдприємства є його санацiйна…
21. Стягнення.. . заборгованостi - пiдприємства, якi опинились на межi банкрутства, мають значний рiвень дебiторської заборгованостi, що є суттєвим резервом вiдновлення платоспроможностi
23. Банкрутство — банкрутство, що викликане суттєвим простроченням дебiторської заборгованостi та перевищенням цiєї заборгованостi над кредиторською, а сума активiв iстотно перевищує фiнансовi зобовязання. При ефективному антикризовому управлiннi пiдприємство, як правило, не обявляють банкрутом юридично
24. Система методiв, що здiйснюються для запобiгання банкрутства
25. Що повинна мати фiзична особа,яка управляє санацiєю
По вертикали
2. Стратегiя - передбачає активнi дiї: модернiзацiю обладнання, впровадження нових технологiй та ефективного маркетингу, пiдвищення цiн, пошук нових ринкiв збуту продукцiї, розробку та реалiзацiю прогресивної стратегiчної концепцiї контролiнгу та управлiння
3. Як називаються межi,де розповсюджуються зовнiшнi фактори,якi характризуються стабiльнiстю мiжнародної полiтики та мiжнародної конкуренцiї
5. До основних форм рефiнансування дебiторської заборгованостi належить
8. Лiквiдацiя пiдприємства — це процедура лiквiдацiї неспроможного пiдприємства, яка здiйснюється за рiшенням господарського суду (як правило, у процесi провадження справи про банкрутство)
12. Вид кризи (перманентнi збитки зїдають власний капiтал i це призводить до незадовiльної структури балансу)
14. Визнана господарським судом неможливiсть боржника вiдновити свою платоспроможнiсть i задовольнити визнанi судом вимоги кредиторiв iнакше як через застосування лiквiдацiйної процедури
18. Як називається банкрутство — навмисне створення або збiльшення керiвником або власником пiдприємства його неплатоспроможностi, нанесення економiчного збитку в особистих iнтересах або iнтересах iнших осiб, заздалегiдь некомпетентне фiнансове керiвництво. Виявленi факти переслiдуються карним законодавством
22. Фактори,якi можуть зумовити фiнансову кризу на пiдприємствi, кi подiляють на ендогеннi i …Похожие категории кроссвордов

1.
Фiзика (укр.)
2.
Математика (укр.)
3.
Макроекономiка (укр.)
4.
Анестезiологiя (укр.)
5.
Этика (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По предмету Теорiя держави i права (укр.) - Держава i право на укр. землях в 2-й половинi 17-18ст. (укр.)
2.
По предмету Психологiя (укр.) - Уява (укр.)
3.
По правоведению - Законодавство (укр.)
4.
По предмету Контроль та ревiзiя (укр.) - Контроль (укр.)


Кроссворды по предмету Фiнанси (укр.)

- Б -
- Г -
- Д -
- К -
- М -
- О -
- П -
- Р -
- С -
- С -
- Ф -
- Ц -Это интересно...

Наши контакты

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2020, Список Литературы