Готовый кроссворд по предмету Фiнанси (укр.) - на тему "Общий (укр.)"

 
По горизонтали
3. Контроль за дотриманням валютного законодавства, за порушення якого передбачаються штрафи, санкцiї та позбавлення лiцензiй
4. Здатнiсть держави сплачувати кошти за своїми зобовязаннями, що вже настали i потребують негайного погашення
5. Метод,який полягає в тому,що для пiдрахунку суми амортизацiї за облiковий перiод амортизовану вартiсть активу множать на кумулятивний коефiцiєнт
7. Специфiчна ланка державних фiнансiв, пов'язана з бюджетних дефiцитом, виступаючи джерелом його покриття.
8. Це таке вiдтворення, яке передбачає розширення дiючих основних засобiв за рахунок збiльшення їх кiлькостi та полiпшення або придбання продуктивнiших та економiчних основних засобiв
9. Сукупнiсть вiдокремлених, але взаємопов'язаних мiж собою сфер i ланок фiнансових вiдносин.
10. Фiнансовi iнститути, що забезпечують взаємодiю iнвестора тв позичальника
11. На якому рахунку облiковуються у орендодавця орендованi основнi засоби
12. Оперативне або поточне планування - 1 рiк
16. Є два розповсюдженi пiдходи до планування фiнансiв:система довгострокового планування i … . планування
18. Якi плани є найменш точнi
19. Здатнiсть банку забезпечити своєчасне виконання своїх грошових зобовязань, яка визначається збалансованiстю мiж строками i сумами погашення розмiщених активiв та строками i сумами виконання зобовязань банку, а також строками та сумами iнших джерел i напрямiв використання коштiв - це
20. Збiльшення нацiональної грошової одиницi шляхом обмiну за встановленим спiввiдношенням старих грошових знакiв на новi
21. Внутрiшнiй граничний рiвень … - ставка дисконту, при якiй сучасна вартiсть усiх надходжень вiд проекту дорiвнює сучаснiй вартостi витрат на нього
22. Система, яка забезпечує зберiгання цiнних паперiв, здiйснення угод за цiнними паперами, проведення розрахункiв за цими угодами, володiння повною iнформацiєю про поточний стан ринку цiнних паперiв
23. Своерiдний вид правотворчостi,особливостi якогополягають в тому,що новий,укладений акт не змунюе змуст правового регулювання, не вносить змiни в чинне законодавство
24. Процес нового використання наукових, технiчних i технологiчних знань з метою досягнення комерцiйного успiху – це … дiяльнiсть пiдприємства
25. Це ремонт, що передбачає повне розбирання обєкта, що ремонтується, замiну всiх зношених вузлiв, деталей, конструкцiй тощо з метою вiдновлення робочого ресурсу, полiпшення експлуатацiйних показникiв обєкта, що ремонтується
По вертикали
1. Винагорода, за виконану роботу - … плата
2. Перевищення видаткiв бюджету над його доходами
6. Вартiсть основних виробничих фондiв, що припадає на одного працiвника
13. Чоловiк або дружина, прямi родичi особи (батько, мати, дiти, рiднi брати та сестри, дiд, баба, онуки), прямi родичi чоловiка чи дружини особи, чоловiк або дружина прямого родича
14. Переобладнання дiючих цехiв i обєктiв основного, пiдсобного й обслуговуючого призначення, як правило, без розширення дiючих будiвель i споруд основного призначення
15. Рух грошей, що обслуговує сферу кредитних вiдносин
17. Даний показник застосовують для оцiнки технологiчної ефективностi робооти пiдприємства за тривалий перiод



Похожие категории кроссвордов

1.
Термiни i визначення предмету (укр.)
2.
Фiнанси (укр.)
3.
Фiнанси (укр.)
4.
Фiнанси i кредит (укр.)
5.
Фiнанси пiдприємства (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По предмету Цивiльний захист (укр.) - Термiни i визначення предмету (укр.)
2.
По предмету Экономика (укр.) - Фiнанси (укр.)
3.
По предмету Бухгалтерський облiк (укр.) - Фiнанси (укр.)
4.
По предмету Фiнанси (укр.) - Фiнанси i кредит (укр.)
5.
По предмету Пiдприємство (укр.) - Фiнанси пiдприємства (укр.)


Кроссворды по предмету Фiнанси (укр.)

- Б -
- Г -
- Д -
- К -
- М -
- О -
- П -
- Р -
- С -
- С -
- Ф -
- Ц -



Это интересно...

Наши контакты

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2016, Список Литературы