Готовый кроссворд по предмету Фiнанси (укр.) - на тему "Кредитування i контроль (укр.)"

 
По горизонтали
1. Функцiя кредиту, суть якої полягає в створеннi грошей для грошового обiгу
4. Процентна ставка, яка враховує iнфляцiйний вплив та всi витрати банку щодо залучення коштiв
5. Кредит, коли покупцi одержують товари або послуги з вiдстроченням платежу
6. Одна iз схем рефiнансування iпотечних кредитiв
7. Коли предметом застави виступає магазин, офiснi примiщення - це iпотека…
8. Особа, що передає в iпотеку нерухоме майно для забезпечення виконання власного зобовязання - це…
11. Iпотека як речове право на нерухомiсть не виникає сама по собi, а має похiдний акцесорний характер вiд забезпеченого нею зобовязання каже принцип…
13. Рiзниця мiж процентними ставками залучених банками депозитiв i наданих ними кредитiв
14. Вiльний доступ зацiкавлених сторiн до даних iпотечних книг забезпечує принцип…
15. Комплекс рiшень, ухвалених правлiнням банку, в яких зафiксовано умови, параметри надання кредитiв - це кредитна…
16. Принцип кредитування, що полягає у поверненi кредиту у встановлений банком термiн
17. Економiчно-правовi вiдносини, що виникають мiж кредитором i позичальником з приводу руху позикових коштiв, що супроводжуються встановленням умовної iпотеки на користь кредитора - це кредит
18. Система економiчних вiдносин, що складаються мiж кредитором i позичальником з приводу надання iпотечних кредитiв та купiвлi-продажу заставних банком - це… iпотечний ринок
19. Вид забезпечення виконання зобовязань нерухомим майном, що залишається у володiннi i користуваннi iпотекодавця
По вертикали
2. Метод банкiвського кредитного цiноутвореня, який полягає в тому, що при визначеннi процентної кредитної ставки враховують процентнi витрати на залучення коштiв на грошовому ринку i рiзноманiтнi надбавки
3. Iпотека, коли заставою служить земля сiльськогосподарського призначення, називається…
6. Пердметом iпотеки є конкретний обєкт нерухомостi - це принцип…
9. Позичка у грошовiй або товарнiй формi на умовах повернення, що надається банком чи юридичною особою iншiй особi
10. Фiнасовий та iнший iнструментарiй, який застосовується банком для реалiзацiї його цiлей при здiйсненнi кредитних операцiй, правила їх здiйснення та порядок органiзацiї кредитного процесу
12. Детальний опис технологiї здiйснення конкретних видiв операцiй iз зазначенням основних етапiв їх проведення - це … карта
15. Сукупнiсть усiх наявних коштiв,що перебувають у безпосередньому розпорядженнi банку, i коштiв, якi можуть бути потенцiйно залученi у процесi проведення банкiвської дiяльностi - це кредитний…Похожие категории кроссвордов

1.
Контроль та ревiзiя (укр.)
2.
Планування i контроль на пiдприємствi (укр.)
3.
Экспортный контроль
4.
Контроль и ревизия
5.
Религiєзнавство (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По предмету Фiнанси (укр.) - Кредитування (укр.)
2.
По предмету Контроль та ревiзiя (укр.) - Контроль (укр.)
3.
По предмету Охорона працi (укр.) - Громадський контроль за охороною працi (укр.)
4.
По менеджменту - Контроль
5.
По финансам - Финансовый контроль


Кроссворды по предмету Фiнанси (укр.)

- Б -
- Г -
- Д -
- К -
- М -
- О -
- П -
- Р -
- С -
- С -
- Ф -
- Ц -Это интересно...

Наши контакты

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2020, Список Литературы