Готовый кроссворд по предмету Фiнанси (укр.) - на тему "Органiзацiя грошових розрахункiв (укр.)"

 
По горизонтали
3. Платежi готiвкою мiж пiдприємствами i фiзичними особами за реалiзовану продукцiю - … розрахунки
5. Короткостроковий кредит у межах встановленого лiмiту, що дозволяє здiйснювати розрахунки, коли коштiв на поточному рахунку недостатньо
6. Принцип … грошей при органiзацiї грошових розрахункiв важливий, оскiльки пiдприємство має отримувати винагороду за результати своєї дiяльностi
7. Обмеження витрат з метою рацiонального викорис-тання фiнансових, природних та iнших ресурсiв
8. Грошове зобовязання банку, за дорученням i за рахунок його клiєнта-iмпортера, здiйснити оплату на користь експортера, або забезпечити платiж iншим банком, у межах певної суми та у визначений строк проти документiв, що супроводжують акредитив
10. Покарання уповноваженим державою органом субєкта фiнансових правовiдносин, тобто фiзичної чи юридичної особи, що вчинила фiнансове правопорушення, в порядку, встановленому фiнансово-правовими нормами з метою забезпечення фiнансових iнтересiв держави, додержання фiнансової дисциплiни та профiлактики вчинення таких правопорушень у майбутньому
11. Розрахунковий документ, що мiстить вимогу стягувача або в разi договiрного списання отримувача до банку, що обслуговує платника, здiйснити без погодження з платником переказ визначеної суми коштiв з рахунку платника на рахунок отримувача - платiжна…
13. Принцип … грошей при органiзацiї грошових розрахункiв також є важливим пiд час здiйснення пiдприємством фiнансово-господарської дiяльностi
14. Кошти, що надiйшли на рахунок пiдприємства за реалiзовану (продану) продукцiю чи надану послугу
15. Це платiж щодо виконання грошового зобовязання до завершення застережного строку
16. Грошовi знаки у виглядi банкнот i монет
18. Самостiйний субєкт господарювання, створений компетентним органом державної влади або органом мiсцевого самоврядування
19. Цей платiж виникає за вiдсутностi коштiв у платника i неможливостi погасити грошове зобов в намiчений строк
21. Перерахування певної суми коштiв з рахунка платника на рахунок одержувача коштiв - … розрахунки
23. Це пластиковий прямокутник з феромагнiтною смугою, де вказано iм’я власника, його шифр, зразок пiдпису i номер особового рахунку в банцi
24. Цiнний папiр, який засвiдчує безумовне грошове зобовязання векселедавця сплатити пiсля настання термiну певну суму грошей власниковi векселя (векселедержателю)
25. Орган державної влади, мiсцевого самоврядування, органiзацiї, пiдприємства, тощо що виконує певнi функцiї в галузi державного, адмiнiстративного, партiйного контролю, нагляду тощо або будинок, примiщення, де знаходяться данi структури
По вертикали
1. Письмове повiдомлення замовником переможця тендерiв, яке засвiдчує прийняття його тендерної пропозицiї i згоду на її оплату
2. Платежi готiвкою пiдприємств (пiдприємцiв) та фiзичних осiб за реалiзовану продукцiю (товари, виконанi роботи, наданi послуги), а також за операцiями, якi безпосередньо не повязанi з реалiзацiєю продукцiї (товарiв, робiт, послуг) та iншого майна
4. Згiдно з цим принципом при органiзацiї грошових розрахункiв при здiйснюваннi фiнансово-господпрської дйяльностi пiдприємство витрачає свої ресурси, якi були придбанi за грошi
9. Юридична особа (орган виконавчої влади, мiсцевого самоврядування, установа, органiзацiя, банк, пiдприємство), яка на певних умовах випускає в звернення грошi i (чи) цiннi папери, кредитовi, (пластиковi) картки дорожнi чеки
12. Принцип, ,, грошей при органiзацiї грошових розрахункiв полягає у можливостях пiдприємства здiйсбвати iнвестицiйнi капiталовкладення
17. Платiж хпрпктеризує неможливiсть погасити грошове зобовязання в намiчений строк i припускає встановлення нового строку за даним платежем
20. Розрахунковий документ, що мiстить вимогу отримувача безпосередньо до платника сплатити суму грошей та доручення платника банку, що його обслуговує, здiйснити переказ визначеної платником суми грошей зi свого рахунка на рахунок отримувача - платiжне…
22. Розрахунковий документ, який складають фiнансовi органи, банки, iншi пiдприємства й органiзацiї у тих випадках, коли їм надане право безспiрного (безперечного) стягування коштiв - … дорученняПохожие категории кроссвордов

1.
Органiзацiя виробництва (укр.)
2.
Макроекономiка (укр.)
3.
Анестезiологiя (укр.)
4.
Этика (укр.)
5.
Фiзика (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По предмету Бухгалтерський облiк (укр.) - Облiк розрахункiв з оплати працi та соцiального страхування (укр.)
2.
По менеджменту - Органiзацiя як система (укр.)
3.
По предмету Мiжнародне право (укр.) - Органiзацiя Європейський Союз (ЄС) (укр.)
4.
По менеджменту - Органiзацiя як функцiя управлiння (укр.)
5.
По предмету Пiдприємство (укр.) - Органiзацiя мiжнародних перевезень (укр.)


Кроссворды по предмету Фiнанси (укр.)

- Б -
- Г -
- Д -
- К -
- М -
- О -
- П -
- Р -
- С -
- С -
- Ф -
- Ц -Это интересно...

Наши контакты

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2017, Список Литературы