Готовый кроссворд по экономике - на тему "Рефiнансування (укр.)"

 
По горизонтали
3. Наданi та отриманi кредити i депозити строком не бiльше одного операцiйного дня без урахування неробочих днiв банку
5. Процес здiйснення банком активних операцiй (кредитних вкладень) за рахунок позик, отриманих у iнших банках
8. Короткотермiновий кредит, фiксований за розмiром, який забезпечується рухомим майном або фiнансовими правами
9. Кредит, що надається банкам, дiяльнiсть яких перебуває пiд впливом тимчасових факторiв
11. Модель передбачає, що всi заявки банкiв будуть задоволенi за останньою процентною ставкою, яка увiйде у список задоволених заявок, тобто за ставкою вiдсiкання, що встановлюється центральним банком
По вертикали
1. Банкiвський кредит, в межах якого права кредитора (банку) забезпеченi нерухомим майном
2. Цiнний папiр, який засвiдчує безумовне грошове зобовязання векселедавця сплатити пiсля настання строку визначену суму грошей власнику векселя
4. Кредит, що надається банками при обслуговуваннi платiжного обороту клiєнта
6. Нездатнiсть виконувати фiнансовi зобовязання у призначений термiн за умов звичайної дiяльностi
7. Модель, що передбачає заявки банкiв-учасникiв ранжуються виходячи з рiвня запропонованої процентної ставки у мiру спадання, а потiм центральний банк задовольняє їх у такому самому порядку, починаючи з максимально запропонованої процентної ставки до повного вичерпання встановленого на аукцiонi обсягу кредитiв
8. Можливiсть швидкого переводу активу у готiвку без iстотної втрати його вартостi (з мiнiмальними витратами)
10. Один iз засобiв забезпечення зобовязань коли кредитор має право в разi невиконання боржником забезпеченого заставою зобовязання одержати задоволення з вартостi заставленого рухомого або нерухомого майна
12. Емiсiйний цiнний папiр, що засвiдчує внесення його власником грошових коштiв i пiдтверджує зобовязання вiдшкодувати йому номiнальну вартiсть цього цiнного паперу в передбачений в ньому строк з виплатою фiксованого вiдсоткаПохожие категории кроссвордов

1.
Географiя (укр.)
2.
Эстетика (укр.)
3.
Цiноутворення (укр.)
4.
Религiєзнавство (укр.)
5.
Информатика (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По предмету Теорiя держави i права (укр.) - Держава i право на укр. землях в 2-й половинi 17-18ст. (укр.)
2.
По предмету Бiологiя (укр.) - Птахи (укр.)


Кроссворды по экономике

- F -
- А -
- Б -
- В -
- Г -
- Д -
- Е -
- З -
- И -
- К -
- М -
- Н -
- О -
- П -
- П -
- Р -
- С -
- Т -
- У -
- Ф -
- Х -
- Ц -
- Э -Это интересно...

Наши контакты

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2017, Список Литературы