Готовый кроссворд по экономике - на тему "Управление экономикой (укр.)"

 
По горизонтали
4. Суб’єктом управлiнського впливу цього виду управлiння є держава
8. Залежно вiд засобiв впливу видiляють методи управлiння, якi полягають в у встановленнi прямого впливу держави на дiяльнiсть суб’єктiв ринку
14. Структура державного управлiння, що об’єднує в собi певну сукупнiсть державних органiзацiй, їх персонал, матерiальнi та iнформацiйнi ресурси, що видiляються i витрачаються суспiльством на формування та реалiзацiю державно-управлiнських впливiв i пiдтримання життєздатностi самого суб’єкта управлiння
17. Одна iз груп принципiв державного управлiння
18. Цей принцип державного управлiння передбачає доступнiсть державного управлiння для громадян, вiдкритiсть вiдкритiсть функцiонування органiв влади
20. Один iз факторiв, що негативно впливає на обґрунтованiсть та реалiзацiю державних управлiнських рiшень у сферi державного регулювання економiки – обмеженiсть …
22. Функцiя держави, яка полягає у забезпеченнi, охоронi та захистi основних прав людини, охоронi навколишнього середовища, охоронi та вiдновленнi здоров’я, соцiальному забезпеченнi тощо
23. Чинник, що впливає на характер i конфiгурацiю функцiональної структури державного управлiння
По вертикали
1. Формальний iнститут, який є формою органiзацiї полiтичної спiльноти пiд управлiнням уряду, суб’єкт полiтики, ядро полiтичної системи
2. Вид зв’язкiв в органiзацiйнiй структурi державного управлiння, упорядкування в яких вiдбувається вiд керованого до керуючого
3. Один iз методiв пiдготовки управлiнських рiшень, що застосовується у державному управлiннi
5. Методи державного регулювання економiки, якi полягають у зверненнi держави до гiдностi, честi й совiстi людини
6. Безпосереднiм об’єктом державного управлiння є … пiдприємств, державних органiв, домашнiх господарств
7. Принцип державного управлiння, який вiдтворює народовладдя в державному управлiннi i передбачає встановлення глибоких i постiйних взаємозалежностей мiж суспiльством i державою
9. Вид зв’язкiв в органiзацiйнiй структурi державного управлiння, упорядкування в яких вiдбувається вiд керуючого до керованого
10. Один iз об’єктiв державного регулювання економiки
11. Специфiчна ознака державно-полiтичної органiзацiї суспiльства
12. … проведеної управлiнської дiяльностi спрямоване на оцiнку результатiв реалiзацiї рiшень, об’єктивну оцiнку управлiнської ситуацiї
13. Субординацiйнi зв’язки передбачають обмiн iнформацiєю мiж пiдлеглим та керуючим, а також органiзацiя її поширення, її змiст та наслiдки поширення, що називається … ?
15. На думку економiстiв ця функцiя є найважливiшою, тому через недостатнє i недосконале її виконання створюються перешкоди для виконання iнших суспiльних функцiй
16. Одна iз функцiй управлiння
19. Вид управлiння, який цiлеспрямований на суспiльство з метою його впорядкування, збереження, удосконалення i розвитку
21. Основу цiєї гiлки влади становлять органи управлiння, що забезпечують безпосереднє управлiння державними справами
23. .. форми управлiнської дiяльностi фiксують управлiнськi рiшення i дiї, якi мають юридичний змiст
24. Один iз iнструментiв адмiнiстративного регулювання, що являє собою спецiальний дозвiл, який видається суб’єктам пiдприємницької дiяльностi на здiйснення окремих її видiвПохожие категории кроссвордов

1.
Управление персоналом
2.
Корпоративное управление
3.
Социальное управление
4.
Управление проектами
5.
Государственное управление

Похожие кроссворды

1.
По теории организации - Управление
2.
По менеджменту - Управление
3.
По истории - Управление в Афинах
4.
По конфликтологии - Управление коллективом
5.
По менеджменту - Управление ресурсами


Кроссворды по экономике

- F -
- А -
- Б -
- В -
- Г -
- Д -
- Е -
- З -
- И -
- К -
- М -
- Н -
- О -
- П -
- П -
- Р -
- С -
- Т -
- У -
- Ф -
- Х -
- Ц -
- Э -Это интересно...

Наши контакты

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2017, Список Литературы