Готовый кроссворд по экономике - на тему "Грошi та кредит (укр.)"

 
По горизонтали
4. Реформа, що характеризує функцiонування старих и нових грошей протягом довгого часу
6. дозвiл, який видає власник технiчної (лiцензiар), захищеної або незахищеної патентом, зацiкавленiй сторонi (лiцензiату) на використання цiєї технологiї протягом певного часу i аз певну плату.
9. Валютний курс – це спiввiдношення мiж грошовими одиницями (валютами) рiзних країн
12. – укрупнення грошової одиницi без змiни її найменування, що проводиться з метою забезпечення грошовою обороту i надання бiльшої повноцiнностi грошам
14. використання iноземної валюти, як засобу обiгу, одиницi розрахункiв i засобу заощадження.
16. Вид кредиту, що надається в грошовiй чи товарнiй формах населен-
19. Державний кредит – сукупнiсть кредитних вiдносин, у яких, здебiльшого, позичальником є держава, а кредиторами – юридичнi або фiзичнi особи
23. Це сукупнiсть купiвельних, платiжних та накопичу вальних засобiв, яка обслуговує економiчнi звязки, належить фiзичним та юридичним особам, а також державi. це важливий кiлькiсний показник руху грошей
По вертикали
1. ексклюзивне право автора лiтературного, аудiо або вiдео твору на показ i використання своєї роботи.
2. Оборот – це рух грошових коштiв в готiвковiй та безготiвковiй формах, що обслуговують реалiзацiю товарiв, а також нетоварнi платежi в народному господарствi
3. Який метод стабiлiзацiї грошового обiгу забезпечує зниження темпiв iнфляцiї
5. всi iнституцiйнi одиницi, якi постiйно знаходяться на територiї iноземної держави, навiть якщо вони є фiлiями iнституцiйних одиниць даної країни.
7. в’їзд працездатного населення в певну країну з-за її меж.
8. Яка реформа торкається тiльки самої органiзацiї грошового обiгу i зводиться до змiни окремих елементiв грошової системи
10. Яка грошова реформа формує диференцiйоване спiввiдношення обмiну грошей залежно вiд форми запасу старих грошей
11. – це розрахунковий документ, який мiстить доручення банка платника банку одержувача оплатити товар (послуги) лише при виконаннi одержувачем умов, вказаних в документi
13. -стандартний документ (договiр, дериватив), який засвiдчує зобов'язання особи придбати (продати) базовий актив у визначений час та на визначених умовах у майбутньому, з фiксацiєю цiн продажу пiд час укладення такого контракту.
15. В якому мiсяцi 1992 року рубль i купон були виведенi з обiгу
17. ...-здатнiсть системи якомога швидше здiйснювати переказування грошей на рахунок одержувача пiсля надходження вiдповiдного розпорядження.
18. ...- форма органiзацiї грошового обороту в країнi, установлена загальнодержавними законами.
20. – оголошення державою знецiнених паперових грошових знакiв недiйсними
21. - один iз видiв державних цiнних паперiв, що засвiдчує внесення їхнiм власником коштiв до бюджету i дає право на одержання фiксованого доходу протягом строку володiння цими паперами
22. ...-здатнiсть платiжної системи працювати без помiтних збоїв та стороннiх втручань на всiх етапах руху платiжних iнструментiв та грошових коштiв.
24. – це офiцiйне пiдвищення державою золотого вмiсту та валютного курсу або тiльки валютного курсу нацiональної валюти країни
25. — емiсiйний цiнний папiр, що засвiдчує внесення його власником грошових коштiв i пiдтверджує зобов'язання вiдшкодувати йому номiнальну вартiсть цього цiнного паперу з виплатою певного доходу або передати йому майно, надати послуги.Похожие категории кроссвордов

1.
Грошi та кредит (укр.)
2.
Деньги, кредит, банки (ДКБ) (укр.)
3.
Финансы и кредит
4.
Деньги, кредит, банки (ДКБ)
5.
Материаловедение (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По предмету Фiнанси (укр.) - Грошi (укр.)
2.
По предмету Экономика (укр.) - Кредит (укр.)
3.
По предмету Банкiвська справа (укр.) - Кредит (укр.)
4.
По предмету Грошi та кредит (укр.) - Кредит (укр.)
5.
По предмету Мiжнародна економiка (укр.) - Мiжнародний кредит (укр.)


Кроссворды по экономике

- F -
- А -
- Б -
- В -
- Г -
- Д -
- Е -
- З -
- И -
- К -
- М -
- Н -
- О -
- П -
- П -
- Р -
- С -
- Т -
- У -
- Ф -
- Х -
- Ц -
- Э -

Книги, близкие по тематике

Источник: Белов А. В., Финансы и кредит. Структура рыночной экономики Белов А. В.Финансы и кредит. Структура рыночной экономики Источник: Белов А. В., Финансы и кредит. Структура рыночной экономики Белов А. В.Финансы и кредит. Структура рыночной экономики Источник: Белов А.В., Финансы и кредит. Структура финансов рыночной экономики: курс лекций Белов А.В.Финансы и кредит. Структура финансов рыночной экономики: курс лекций


Это интересно...

Наши контакты

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2017, Список Литературы