Готовый кроссворд по экономике - на тему "Економiка i бiзнес (укр.)"

 
По горизонтали
2. Спецiальна iнформацiя про осiб чи продукцiю, що розповсюджується в будь-якiй формi та в будь-який спосiб з метою прямого чи опосередкованого одержання прибутку
3. Сукупнiсть властивостей продукцiї, якi визначають ступiнь придатностi її для використання за призначенням
4. Процес встановлення i розробки цiни на товари та послуги
7. Вивiз iз митної територiї країни за кордон товарiв i послуг без зобовязання їхнього зворотного повернення
11. Штат працiсникiв, що володiюсь певною квалiфiкацiєю i виконують певну роботу
12. Вкладення капiталу з метою подальшого збiльшення
13. Процес стимулювання працiвникiв до здiйснення ефективної дiяльностi, спрямованої на досягнення цiлей пiдприємства
По вертикали
1. Сукупнiсть пiдприємств i органiзацiй, що характеризуються спiльнiстю ознак виробничо-господарської дiяльностi
2. Наймана особа, зайнята в безпосередньому виробництвi, рiдше в сферi послуг
5. Процес створення матерiальних i cycпiльних благ, необхiдних для iснування i розвитку
6. Вiдношення прибутку до вартостi виробничих фондiв за їх початковою оцiнкою
8. Юридична особа, утворена фiзичними та/або юридичними особами, якi добровiльно обєдналися на основi членства для ведення спiльної господарської та iншої дiяльностi з метою задоволення своїх економiчних, соцiальних та iнших потреб на засадах самоврядування
9. Найманий робiтник, зайнятий професiйною органiзаторською дiяльнiстю в органах керування пiдприємства, фiрми, установи, надiлений субєктом власностi визначеними повноваженнями
10. Сукупнiсть материнської компанiї та контрольованих нею дочiрнiх компанiй
13. Виключне право (виробництва, торгiвлi, промислу тощо), що належить однiй особi, групi осiб чи державiПохожие категории кроссвордов

1.
Пiдприємництво i бiзнес-культура (укр.)
2.
Економiка (укр.)
3.
Регiональна економiка (укр.)
4.
Мiжнародна економiка (укр.)
5.
Економiка пiдприємства (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По предмету Iнвестування (укр.) - Бiзнес планування проекту (укр.)
2.
По предмету Економiчна теорiя (укр.) - Економiка (укр.)
3.
По предмету Економiка (укр.) - Нацiональна економiка (укр.)
4.
По экономике - Мiжнародна економiка (укр.)
5.
По предмету - Економiка Чехiї (укр.)


Кроссворды по экономике

- F -
- А -
- Б -
- В -
- Г -
- Д -
- Е -
- З -
- И -
- К -
- М -
- Н -
- О -
- П -
- П -
- Р -
- С -
- Т -
- У -
- Ф -
- Х -
- Ц -
- Э -Это интересно...

Наши контакты

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2017, Список Литературы